Изабери језик:
Тема броја

ЈАВНОСТ И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ

Сажетак

Полазећи од става да је отворена политичка комуникација суштински елеменат савремене политике, аутори истражују симболичку размену аргумената, чињеница и информација између представника српске државе и опозиције, посебно проучавајући улогу дневне штампе и њен значај у креирању политичке културе. Фокус је на уочавању дискурсивности садржаја, при чему се кван­титативном и квалитативном анализом уочава окошталост процеса политичког општења, једносмерног и пропагандног, од врха надоле, односно од власти ка грађанима. Нови облици нарације откривају доминантан садржај: текст се мења естетизованом сликом, критичка дубина нарцисоидном површином, а чврста аргументација и новинарска истраживања повлаче пред маркетиншким уверавањима, јефтином забавом и таблоидизацијом. Дневна штампа у Србији се добровољно посипа златном прашином ПР служби и агенција, посредујући стварност у којој живе моћне елите и богати оглашивачи, али не и обични грађани, осиромашени и загледани у будућност. Отуда и све евидентнији пад новинских тиража; уместо “Аргусовог ока” јавности штампа све више постаје огласна табла политичких партија и прикривених тајкуна, полигон за блаћење и дискредитовање политичких ривала. Референтни политички оквир креира се иза кулиса јавности, па се може констатовати да је српско друштво још увек удаљено од партиципаторног модела демократије, са свеобухватним учешћем грађана који процесима слободно формираног мишљења и воље мењају заједницу ради општег добра.

кључне речи:

Референце

  1. Aracki, Zoran, “Mediji, globalizacija kulture i očuvanje identiteta”, Kultura, Za­vod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, br. 4/2011.
  2. Aracki, Zoran, “Srpska “četvrta vlast” između odgovornosti i ekonomsko-partokratskog pritiska”, u zborniku: Verodostojnost medija – dometi medijske tranzicije, (priređivač: Rade Veljanovski), Fakultet političkih nauka, Beograd, 2011.
  3. Бранковић, Србобран, “Дневна економија времена житеља Србије “, Култура полиса, у: “Обичан дан – истраживање дневне економије времена”, Нови Сад, 2009, стр. 17.
  4. Видојевић, Зоран, Демократија на заласку, Службени гласник и Институт за друштвене науке, Београд, 2010.
  5. Wurman, Richard Saul, Information Anexity, New York, Doubleday, 1989.
  6. Гаћиновић, Радослав, “Политичка пропаганда – ефикасно оружје у савременом рату“, Српска политичка мисао, Београд, год. XVIII, вол. 32, бр. 2/2011.
  7. Деспотовић, Љубиша, “Слободно време и животни стилови”, Култура полиса, Култура-полис, Нови Сад, 2009.
  8. Edelman, Murray, Конструкција политичког спектакла, Политичка култура, Загреб, 2003.
  9. Zerfaß, Ansgar & Oehsen, Henrik Oliver, “Менаџмент комуникација у политици: основе, процеси и димензије”, у зборнику: Менаџмент политичке комуникације, (приредили: Ansgar Zerfaß & Miroljub Radojković), Konrad Adeauer Stiftung, Београд, 2011, стр. 11-27
  10. Јевтовић, Зоран, “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, бр. 1/2007. стр. 99-100.
  11. Јевтовић, Зоран, “Слика жене у раму демократије”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 2-4/2007.
  12. Јевтовић, Зоран, “Ко говори у дневној штампи Србије”, у зборнику: Веродостојност медија домети медијске транзиције, (приређивач: Раде Вељановски), Факултет политичких наука, Београд, 2011.
  13. Јевтовић, Зоран, “Новинарски извори информација”, CM, часопис за управљање комуницирањем, Протокол, Нови Сад и ФПН Београд, бр. 11/2009.
  14. Јусић, Тарик, “Медијски дискурс и политика етничког сукоба: југословенски случај”, објављено у: Гордана Ђерић, Интима јавности, Фабрика књига, Београд, 2008.
  15. Ковач, Бил, и Розенстил, Том, Елементи новинарства, ЦИД и Институт за медије, Подгорица, 2006, стр. 185.
  16. Колман, Џон, Хијерархија завере, Хридина, Београд, 1999.стр.62.
  17. Корни, Даниел, Етика информисања, Клио, Београд, 1999., стр. 100.
  18. Лабудовић, Борис, „Никлас Луман као комуниколог – масмедији и јавност у општој теорији друштвених система“, ЦМ – часопис за управљање комуницирањем, Протокол, Нови Сад и Факултет политичких наука, Београд, бр. 4/2007.
  19. Милосављевић, Славомир, Термиз, Џевад и Арежина, Вера, Аналитика медија, Медиа План Институт, Сарајево, 2010.
  20. McManus, John, Henry, “Who’s Responsible for Journalism?”, Journal of Mass Media Ethics, 12 (1) 5-17, 1997.
  21. Newsom, D., Scott, A., This is PR: The Realities of Public Relations, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1985.
  22. Nelson, M., „We Have the Information You Want, But Getting It Will Cost Zou: Being held Hostage by Information Overload“, Crossroads The ACM Student Magazine, посећено: 23.6.2010. URL:http://www.acm.org/crossroads/xrds1-1/mnelson.htlm
  23. Пешић, Милена, “Модерна и постмодерна тумачења јавне сфере”, Српска политичка мисао, год. XVI, вол. 26, Београд, 2009, стр. 86.
  24. Радојковић, Мирољуб: “Новинари као професионална група”, Социолошки преглед, Београд, XXXVII, №. 3-4/2003.
  25. Салмон, Кристијан, Стратегија Шехерезаде, Клио, Београд, 2011.
  26. Sarcinelli, U., „Partelenkomminikation in Deutschland: zwischen Reformagentur und Reformblockade“, u: Weidenfeld, Werner (ur.): Reformen kommunizieren, Herausforderungen an die Politik, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 2007.
  27. Суботић, Драган: “Односи с јавношћу у државној управи”, Српска политичка мисао, год. XVII, вол. 27. Београд, 2010, стр. 205.
  28. Tapsall, S., C. Varley, “What is a journalist?”, str. 3-20. U: S. Tapsall, C. Varley (ur.): Journalism: Theory in Practice. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  29. Hallin, C., R. K. Manoff, J. K. Weddle, „Sourcing Patterns of National Security Reporters“, Journalism Quarterly, 70(4), 1993.
  30. Horton, Forest Woody, „Information literacy vs. computer literacy“, Bulletin of the American Society for Information Science, 9, No. 4/1983.
  31. Zhang, Juyan, Cameron, T. Glen, „Study Finds Sourcing Patterns in Wen Ho Lee Coverage“, Newspaper Research Journal, (4)/2003, стр.
  32. Шпехар, Хрвоје,   “Мекдонализована религија. Прилог теорији мекдоналдизације у политикологији религије”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију Београд, год. IV, бр 1/2010. стр. 118-130.
  33. Шушњић, Ђура, Рибари људских душа, Младост, Београд, 1984.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 316.77:070(497.11) 317-351