Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС И ОДНОС СНАГА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

ПОЛИТИЧКИ ДИСКУРС У ИСТРАЖИВАЧКОЈ ОПТИЦИ ЊЕГОВИХ САВРЕМЕНИХ КРИТИЧКИХ СТУДИЈА

Сажетак

Полазећи од тезе да критичке студије дискурса, својим квалитативним, критичким и експланаторним приступом проучавању политичке комуникације, представљају драгоцену допуну доминантним приступима који привилегују позитивистичку парадигму и квантитативно истраживање, у раду смо настојали да пружимо сложеније увиде у научне доприносе ових студија проучавању политичког дискурса, кроз опсервирање специфичности њихових теоријско-методолошких оквира, аналитичких категорија и интерпретативних поступака. У ту сврху разматране су неке од одлика социокогнитивног приступа Теуна Ван Дајка (Теun van Dijk), когнитивно-лингвистичког приступа Пола Чилтона (Paul Chilton), дискурзивно-историјског приступа Рут Водак (Ruth Wodak) и дијалектичко-релационог аргументативног приступа Нормана Ферклафа (Norman Fairclough). У уводном делу рада пружили смо приказ општих дистинктивних одлика, главних полазишта и истраживачких интереса критичке анализе политичког дискурса. У централном делу рада полазећи од аналитичких аспеката структура политичког дискурса и њихових сложених односа са контекстуалним категоријама, аналитичко-синтетичким приступом повезали смо семантичко-граматичке димензије текстуалне равни и когнитивно-прагматичке димензије дискурзивне равни продукције и анализе политичког дискурса, уз посебан фокус на теоријском оквиру аргументативног приступа политичком дискурсу, као својеврсне надоградње и преоквиравања постојећих концептуалних поставки и аналитичких категорија. Тиме је пружен  увид у то како савремене критичке студије политичког дискурса остварују синтезу системске, али контекстуално осетљиве текстуалне анализе с једне стране и дескриптивних, нормативних и експланаторних становишта критичких друштвених истраживања са друге стране.

кључне речи:

Референце

  Blommaert, Jan. 2005. Discourse: a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

  Chilton Paul and Christina Schaffner. 1997 “Discourse and Politics”, Discourse as Social Interaction Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 2. ed. Teun A. van Dijk, 206–230. First published in 1997. Reprinted 1997, 1998, 2000. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

  Chilton, Paul. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. Edition published in the Taylor & Francis e-Library. https://rmit.libguides.com/ebooks/taylorfrancis

  Chilton, Paul and Christina Schäffner. 2002. “Introduction: Themes and principles in the analysis of political discourse”. Politics as text and talk: Analytic approaches to political discourse, eds. Chilton Paul and Christina Schäffner, 1–41. Amsterdam: Benjamins.

  Dunmire, Patricia. 2012. “Political Discourse Analysis: Exploring the Language of Politics and     the Politics of Language”. Language and Linguistics Compass 6/11, 735–751. https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/lnc3.365.

  Fairclough, Norman, and Ruth Wodak, R. 1997. “Critical Discourse Analysis”. Discourse as Social Interaction. ed. Teun, Van Dijk, (2): 258 – 284. London: Sage.

  Fairclough, Norman. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.

  Fairclough, Norman. 2006. “Genres in Political Discourse”. Encyclopedia of Language &         Linguistics. ed. Keith Brown, 32 –38. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08-044854- 2/00719-7

  Fairclough, Norman and Isabela Fairclough. 2012. Political Discourse Analysis. Abingdon, Oxon: Routledge.

  Fairclough, Norman. 2015. Language and Power. Third edition. Oxon, New York: Routledge.

  Fairclough, Norman and Isabela Fairclough. 2016. “Textual Analysis”. Routledge Handbook of   Interpretative Political Science. eds. Bevir Mark and Roderich Arthur Willliam, 186–198. Abingdon, Oxon: Routledge.

  Fairclough, Norman. 2018. “CDA as dialectical reasoning”. The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, ed. John Flowerdew and John E. Richardson, 13–25. Oxon and New York: Routledge.

  Farrelly, Michael. 2010. “Critical Discourse Analysis in Political Studies: an illustrative analysis of the ‘empowerment’ agenda” , Politics.  30. 2. 98-104, London: Political Studies Association.

  Filardo-Llamas Laura and Michael S. Boyd. 2018. „Critical discourse analysis and politics“. The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies. 2018, ed. John Flowerdew and John E. Richardson, 312 –327. Oxon, New York: Routledge. 

  Flowerdew, John, and John E. Richardson. 2018. “Introduction”. The Routledge Handbook of   Critical Discourse Studies, ed. John Flowerdew and John E. Richardson, 1–10. Oxon and New York: Routledge.

  Lewinski, Marcin. 2014. “Review of: Isabela Fairclough and Norman Fairclough, Political Discourse Analysis: A Method for Advanced Students”. Cogency: Journal of Reasoning and Argumentation, 6 (1), 169–175. London: Routledge

  Machin David, and Andrea, Mayr. 2012. How to do Critical Discourse Analysis A Multimodal Introduction. London: Sage Publication

  Mazid, Bahaa-eddin M. 2014. CDA and PDA Made Simple. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

  Mulderrig Jane, Nicolina Montesano Montessori and Michael Farrelly. 2019. “Introducing critical policy discourse analysis”. Critical Policy Discourse Analysis, eds. Nicolina Montesano Montessori, Michael Farrelly, Jane Mulderrig Farrelly, 1–22. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

  Pešić, Milena. 2020. „Razvoj pojma diskursa kao instrumenta kritičke društvene analize” Sociološki pregled 54(4), 1260 –1278. Beograd: Srpsko sociološko društvo.

  Pešić, Milena. 2022. “Critical discourse analysis as a critical social study: Norman Fairclough’s   approach”, Политичка ревија 4/2022, 89–113. Београд: Институт за политичке      студије. https://doi.org/10.22182/pr.7442022.4 

  Pešić, Milena, Sanja Stošić. 2019. „Kritička analiza diskursa i politika”, Srpka politička misao 4/2019, 391–407, Beograd: Institut za političke studije. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6532019.17

  Sengul, Kurt. 2019. “Critical discourse analysis in political communication research: a case study       of right-wing populist discourse in Australia”. Communication Research and Practice, Volume 5.  376 –392, Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/22041451.2019.1695082

  van Dijk, Teun A. 1997. “What is political discourse analysis?”. Political Linguistics eds. Jan Bloomaert and Chris Bulcaen,  11–52. Amsterdam: John Benjamins.

  van Dijk, Teun A. 2001 “Multidisciplinary CDA: a plea for diversity”. Methods of Critical Discourse Analysis, eds. Wodak, Ruth, Michael, Meyer, 95–120. London: Sage Publications.

  van Dijk, Teun A. 2002. “Political discourse and political cognition“. Politics as text and talk: Analytic approaches to political discourse, eds. Chilton Paul and Christina Schäffner, 203–237. Amsterdam: Benjamins.

  van Dijk, Teun A. 2005. “Politics, ideology and discourse”. Encyclopedia of Language and      Linguistics. Volume on Politics and Language. ed. Ruth Wodak, 728–740. Boston: Elsevier.

  van Dijk, Teun A. 2007. “Ideology and discourse analysis“. Journal of Political Ideologies 11:2, 115 –140. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/13569310600687908

  van Dijk, Teun A. 2016. “CDS: A Sociocognitive Approach”. Methods of critical discourse studies, Third edition, eds. Ruth Wodak and Meyer Michael, 63–85. London: Sage Publication.

  Wang, Jiayu. 2016. A New Political and Communication Agenda for Political Discourse Analysis:        Critical Reflections on Critical Discourse Analysis and Political Discourse Analysis. International Journal of Communication 10, 2766–2784. Los Angeles: USC Annenberg         Press. 

  Wilson John. 2003.“Political Discourse”. The Handbook of Discourse Analysis (eds. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton), 398‒415. Oxford: Blackwell Publishing.

  Wilson, John. 2015. Political Discourse.The Handbook of Discourse Analysis, Second Edition. eds. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton, and Deborah Schiffrin, 775 –794. New Jersey: John Wiley & Sons.

  Vukotić Stamatović, Milica. 2020. Diskurs parlamenta. Podgorica: Univerzitet Crne Gore.

  Wodak, Rut. 2001. “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments”. Methods of Critical Discourse Analysis, eds. Wodak, Ruth, Michael, Meyer, 1–13 London: Sage Publications.

  Wodak, Ruth. and Michael Meyer. 2016. “Critical discourse study: history, agenda, theory, methodology”. Methods of critical discourse studies, Third edition, eds. Ruth Wodak, and Meyer Michael, 1–23. London: Sage Publication.

  Wodak, Ruth and Markus Rheindorf. 2022. Identity, Politics, Past and Present. Exeter: University of Exeter Press.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 2/2024 2/2024 УДК 32:81'42 07-37