Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

POLITIČKE ELITE U DRŽAVAMA NASTALIM IZ BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ – OBRAZOVNI PROFIL

Sažetak

U ovom radu je komparativnom analizom obuhvaćen sa­stav institucionalne strukture političkih elita u državama nastalim iz bivših republika SFRJ. Analizom su obuhvaćeni aktuelni predsednici republika, članovi parlamenata i članovi vlada. Osnovni cilj u ovom radu jeste sagledavanje nivoa, vrste i karaktera obrazovanja pripadnika političkih elita. Posebna pažnja ce posvećyje članovima vlada, jer je osnovna pretpostavka da obrazovni profil njihovog sastava treba da bude najkompetentniji za vršenje vlasti. Sa tog stanovišta, iz ove analize se mogu formulisati dve značajne ocene. Prva je da među članovima vlada ima dosta ljudi čije obrazovanje i radno iskustvo nisu ni u kakvoj funkcionalnoj vezi sa poslovima koje vrše u vladi; i druga, zapaženu ulogu imaju mladi visoko obrazovani ljudi koji su se školovali u vreme raspada SFRJ i nastanka njihovih država, a mnogi među njima su bili u inostranstvu na stručnim usavršavanjima ili različitim kursevima političke obuke. Daljim sagledavanjem njihovog obrazovanja i politike koju zastupaju, mogu se tražiti odgovori na različita politička pitanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан 2006: Елита, грађанство и слаба држава: Србија после 2000 (Београд: Службени гласник)
  2. Bazić, Jovan 2009: ‘’Građansko vaspitanje i građansko dru­štvo’’, Pedagogija, LXIV, 3
  3. Jalalzai, Farida and Mona Lena Krook 2010: ‘’Beyond Hil­lary and Benazir: Women’s Political Leadership Wor­ldwide”, Internationale Political Science Review, 31 (1) 2010, 5-21.
  4. Јовановић, Милан Н. 2004: Изборни системи посткомунистичких држава (Београд: Службени лист СЦГ, Факултет политичких наука, Институт за пол птич­ке студије)
  5. Калоева, Елена Борисовна 2009: ‘’Есть ли в Сербии элита?”, Элиты в странах Восточной Европы: на­чало XXI века /Сборник научных трудов / (Москва: ИНИОН РАН), 78-102.
  6. Lazić, Mladen 2006: ‘’Changes in the Recruitment Patterns of the Economic and Political Elites in Serbia = Promene regrutacijskih obrazaca ekonomske i političke elite u Sr­biji”, Sociologija, Vol. 48, no. 2 (2006), 97-112.
  7. Лаш, Кристофер 1996: Побуна елита и издаја демокра­тије (Нови Сад: Светови)
  8. Лыкошина, Лариса Семеновна 2009: ‘’Полыская поли­тическая элита: Штрихи к потрету”, Элиты в стра­нах Восточной Европы: начало XXI века /Сборник научных трудов / (Москва : ИНИОН РАН), 32-52.
  9. Miladinović, Slobodan 2009: Elite raspada, Beograd, Slu­žbeni glasnik.
  10. Mils, Rajt S. 1998: Elita vlasti, Beograd, Plato.
  11. Prewitt, Kenneth and Richard E. Dawson 1969: Political Socialization, Boston, Little Brown.
  12. Rothkopf, David 2008: Superclass: the global power elite and the world they are making (New York: Farrar, Straus and Giroux)
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2010 УДК 316.344.42:32(497.11+497.16+497.4/.7) 367-388
ç