Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ПОДРШКА И УТЕМЕЉЕЊЕ ДЕМОКРАТСКИХ ВРЕДНОСТИ

Сажетак

Истонов концепт политичке подршке и његова актуелизација говоре о глобалном таласу кризе легитимитета, са којом се суочавају не само транзициони системи, већ и стабилне демократије. Један од циљева овога рада је да укаже на основне теоријске по­ставке концепта политичке подршке, али и да емпиријским показатељима прати трендове у различитим облицима њеног испољавања. Из тог циља, произилази примарни, а то је позиционирање нивоа политичке подршке у Србији и модалитети њеног јачања. Као базичну методу, аутори користе компаративну, како би се поредили бројни фактори који утичу на степен политичке подршке у десет политичких система, указало на најзначајније компонен­те у оквиру тог феномена и сагледале перспективе даље изградње политичке подршке као претпоставке наставка демократске трансформације друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Almond, Gabriel, Verba, Sidney, Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963.
  2. Boix, Charles, Stokes, Susan C, Oxford Handbook of Comparative Politics, Ox­ford University Press, 2007.
  3. Christensen, Tom, Laegrid, Per, „Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography“, Public Performance & Management Review, 28, no. 4, M.E. Sharpe Inc, 2005
  4. Criado, Henar, Herreros, Francisco, „Political Support: Taking into Account Insti­tutional Context“, Comparative Political Studies, 40, No. 12, Sage Publi­cations,
  5. Crozier, Michel, Huntington, Samuel, Watanuki, Joji, „Crisis of Democracy: Re­port on the Governability of the Democracies to the Trilateral Commision“ Trilateral Commision, New York University Press, 1975.
  6. Dalton, Russell, J, „Democratic Challenges Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies“, Oxford Series in Com­parative Politics, Oxford University Press, 2004
  7. Easton David, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, 1965.
  8. Easton, David, A Systems Analysis of Political Life, Wiley, New York, 1965.
  9. Easton, David, „Theoretical Approaches to Political Support“, Canadian Jour­nal of Political Science, Canadian Political Science Association and Société québécoise de science politique; vol. 9, no. 3, Sep. 1976.
  10. Norris, Pipa, ed, Critical citizens: Global support for democratic governance, Ox­ford University Press, 1999.
  11. Rae, Douglas, Political Consequences of Electoral Law, Yale University Press, 1967.
  12. Schyns, Peggy, Koop, Christel, “Political Distrust and Social Capital in Europe and the USA”, Social Research Indicators, 96, Springer, 2010.
  13. Seligson, Mitchell, A, Carrion, Julio, F, „Political Support, Political Scepticism and Political Stability in New Democracies: An Empirical Examination of Mass Support for Coups d’Etat in Peru“, Comparative Political Studies, 35, no. 1, Sage Publications, 2002.
  14. Torcal, Mariano, Montero, Jose Ramon, eds, Political Disaffection in Comparative Democracies: Social Capital, Institutions and Politics, Routledge, Taylor & Francis, 2006.
  15. World Values Surveys, http://www.wvsevsdb.com
  16. Александра Мировић, Матић, Петар, Изазови и парадокси глобализације, Ин­ститут за политичке студије, Београд, 2006.
  17. Вучићевић, Душан, „Од консоцијативне до демократије са подељеном влашћу: Лајпхартова теоријска концептуализација“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011, Институт за политичке студије, 2011.
  18. Easton, David, „A Re-Assesment of Concept of Political Support“, British Journal of Political Science, 5, 1975.
  19. Јовановић, Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  20. Kumlin, Steffan, Personal and the Political: How Personal Welfare State Experi­ences Affect Political Trust and Ideology, Palgrave MacMillan, Gordonsville, USA, 2004.
  21. Матић, Петар, „Будућност институционализма процеси и промене“, Политичка ревија, бр. 2/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  22. Мировић, Александра, „Криза легитимности и престанак политичке облигације, или право и дужност грађанске непослушности“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010, Институт за политичке студије, 2010.
  23. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку“, Политичка ревија, 23, бр. 1/2010, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  24. Стојановић, Ђорђе, Гавриловић, Дарко, „Од модерне парадигме ка пост-модерној парадигми вођства“, Српска политичка мисао, 31, бр. 1/2011, Институт за политичке студије, 2011.
  25. Хантингтон, Семјуел П, Трећи талас, Стубови културе, Београд, 2004.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 321.7:321.01 205-222