Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКЕ ТЕМЕ - ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА

ПОЛИТИЧКА МИСАО О НАСИЉУ И ДРЖАВИ У КЛАСИЧНОМ СОЦИАЛИЗМУ

Сажетак

Предмет рада се односи на феномене насиља и државе и њихово одређивање у оквиру класичне социјалистичке мисли. Циљ рада је конструкција модела кроз који се огледа комплементарност феномена насиља и државе, а на осно­ву којег се касније апстрахује мисао о насиљу и држави код сваког појединачног мислиоца. Закључци се односе на тезу о значајном ослањању свих револуционарних социјалиста на темељни однос насиља и државе који je комлементаран. Сматрамо да се кроз проучавање поменутог модела уроњеног у мисао различитих социјалиста (марксизам, анархизам и синдикализам) може доћи до научних објашњења и лакшег разумевања социјалистичке идеолошке логике.

кључне речи:

Референце

  1. Бланки Огист, Критика друштва и остали радови, Школска књига, Загреб, 1979.
  2. Бакуњин Михаил, Држаеност и анархија, ЦИД, Подгорица, 2010.
  3. Лукић Радомир, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  4. Маркс Карл и Енгелс Фридрих, О хисторијском материали­зму, Школска књига, Загреб, 1975.
  5. Маркс Карл и Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Будућност, Будимпешта, 1904.
  6. Перовић Латинка, Планирана револуција, БИГЗ, 1988.
  7. Симеуновић Драган, „Хегелов допринос политичкој теорији у делу ‘’Естетика” Српска политична мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008.
  8. Симеуновић Драган, Политично насиље, Радничка штампа, Београд, 1989,
  9. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд 2009.
  10. Сорел Жорж, Револуција и насиље, Глобус, Загреб, 1980.
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 323.26/.28:316.323.72 105-121