Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKE TEME - POLITIČKA TEORIJA

POLITIČKA MISAO O NASILЈU I DRŽAVI U KLASIČNOM SOCIALIZMU

Sažetak

Predmet rada se odnosi na fenomene nasilja i države i njihovo određivanje u okviru klasične socijalističke misli. Cilj rada je konstrukcija modela kroz koji se ogleda komplementarnost fenomena nasilja i države, a na osno­vu kojeg se kasnije apstrahuje misao o nasilju i državi kod svakog pojedinačnog mislioca. Zaključci se odnose na tezu o značajnom oslanjanju svih revolucionarnih socijalista na temeljni odnos nasilja i države koji je komlementaran. Smatramo da se kroz proučavanje pomenutog modela uronjenog u misao različitih socijalista (marksizam, anarhizam i sindikalizam) može doći do naučnih objašnjenja i lakšeg razumevanja socijalističke ideološke logike.

Ključne reči:

Reference

  1. Бланки Огист, Критика друштва и остали радови, Школска књига, Загреб, 1979.
  2. Бакуњин Михаил, Држаеност и анархија, ЦИД, Подгорица, 2010.
  3. Лукић Радомир, Теорија државе и права, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  4. Маркс Карл и Енгелс Фридрих, О хисторијском материали­зму, Школска књига, Загреб, 1975.
  5. Маркс Карл и Енгелс Фридрих, Комунистички манифест, Будућност, Будимпешта, 1904.
  6. Перовић Латинка, Планирана револуција, БИГЗ, 1988.
  7. Симеуновић Драган, „Хегелов допринос политичкој теорији у делу ‘’Естетика” Српска политична мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2008.
  8. Симеуновић Драган, Политично насиље, Радничка штампа, Београд, 1989,
  9. Симеуновић Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд 2009.
  10. Сорел Жорж, Револуција и насиље, Глобус, Загреб, 1980.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2015 УДК 323.26/.28:316.323.72 105-121
ç