Изабери језик:
Тема броја

ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОЛИТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА

ПОЛИТИЧКА КОРУПЦИЈА versus ВЛАДАВИНА ПРАВА

Сажетак

У раду је анализиран однос владавине права и политичке корупције. Аутор најпре разматра појам корупције и указује на тешкоће у изналажењу општеприхваћене дефиниције како на теоријском, тако и на нормативном плану. Анализа затим бива усмерена на политичку корупцију и нарочито на њене последице у демократским системима власти. У том контексту је размотрено питање да ли демократија представља прави одговор на изазове корупције, а указано је и на везу између демократије и владавине права. Аутор истиче да је појам владавине права тешко одредити и, указавши на његове историјске корене, излаже два основна теоријска приступа у вези с тим. Истраживање је посебно усмерено на оне елементе владавине права који су у непосредној вези са проблемом политичке корупције. Након тога се аутор бави нормативним оквиром за борбу против политичке корупције у Србији. Он истиче да сложености ове проблематике значајно доприноси и то што се, поред одсуства владавине права, као основни узроци корупције у Србији наводе неповерење у институције, опште сиромаштво и урушавање основних моралних вредности. Размотрени су затим основни стратешки документи за борбу против корупције и законски акти који се односе на проблематику финансирања политичких активности странака. Учињен је осврт и на уставно решење да је народни посланик „господар“ свог мандата. Аутор закључује да за успешну борбу против корупције, а сâмим тим и против политичке корупције, није довољно успоставити нормативни и институционални оквир, већ је неопходно створити друштвене, политичке и културне услове за суштинску владавину права. Једном речи, потребна је прећутна друштвена сагласност да се сви сукоби, па и они које ствара политичка корупција, решавају у оквиру постојећих закона, поступака и институција.

кључне речи:

Референце

  1. Alt, É., Luc, I., La lutte contre la corruption, coll. Que sais-je?, Presses Universitaires de France, Paris, 1997.
  2. Антонић, Д. et al., Корупција у Србији, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2001.
  3. Bullier, A., La common law, coll. Connaissance du droit, Dalloz, Paris 2002.
  4. Craig, P., „Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework“, Public Law, Autumn 1997.
  5. Delmas-Marty, M., „Introduction“, Libertés et droits fondamentaux Introduction, textes et commentaires (sous la dir. de M. Delmas-Marty, C. Lucas de Leyssac), deuxième édition, Points Essais, Le Seuil, Paris, 2002.
  6. Drecun, A., „Finasiranje političkih stranaka – komparativno i pozitivnopravni aspekt“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  7. Graf Lambsdorf, J., „Uzroci i posledice korupcije: šta znamo iz ukršatanja podataka iz raznih zemalja?“, Ekonomija korupcije: Međunarodni priručnik (ur. S. Rouz-Ejkerman), Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  8. Grote, R.,„Rule of Law, Rechtsstaat and État de Droit“, Constitutionalism, Universalism and Democracy – A Comparative Analysis ( Christian Starck), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.
  9. Heidenheimer, A., Political corruption: Readings in Comparative Analysis, Holt Rinehart and Winston, New York, 1970.
  10. Heidenheimer, A., Johnston, M., „Terms, Concepts, and Definition Introduction to Part I“, Political Corruption: concepts and contexts (eds. A. J. Heidenheimer, M. Johnston), Third Edition, Transaction Publishers, New Jersey, 2009.
  11. Heywood, P., „Political Corruption: Problems and Perspectives“, Political Studies, 3/1997.
  12. Илић, Г. П., „Држава versus криминалитет и стандарди људских права“, Криминал и државна реакција: феноменологија, могућност, перспективе (прир. Л. Крон, Б. Кнежић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2011.
  13. Илић, Г. П., „Утицај праксе Уставног суда Србије на стандарде људских права у кривичном поступку“, Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права (прир. Б. М. Ненадић), Уставни суд, Београд, 2013.
  14. Јовановић, М. А., „Политичка корупција: појам, узроци и типологија“, Корупција (ур. Д. Радовановић, А. Булатовић), Центар за менаџмент, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
  15. Јовановић, М. А., „Србија у огледалу: политичка корупција на почетку XXI века“, Корупција (ур. Д. Радовановић, А. Булатовић), Центар за менаџмент, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
  16. Jovanović, M. A., „Demokratska konsolidacija i politička korupcija – slučaj Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  17. Klitgaard, R., „International Cooperation Against Corruption“, Finance & Development 1/1998.
  18. Linc, H., Stepan, A., Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Višnjić, Beograd, 1998, наведено према: Miodrag A. Jovanović, „Demokratska konsolidacija i politička korupcija – slučaj Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  19. Majić, M., „Korupcija u pravosuđu“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  20. Nenadić, N., „Pojam i uzroci korupcije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  21. Pope, J., Antikorupcijski priručnik: suprotstavljanje korupciji kroz sistem društvenog integriteta, Transparency International, Beograd, 2004.
  22. Rose-Ackerman, S., Corruption: A Study in Political Economy, Academic Press, New York 1978.
  23. Rouz-Ejkerman, S., Korupcija i vlast – uzroci, posledice i reforma, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  24. Rose Ackerman, S., „Uvog i pregled“, Ekonomija korupcije Međunarodni priručnik (ur. S. Rouz-Ejkerman), Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  25. Sartori, Đ., Uporedni ustavni inženjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003, наведено према: Miodrag A. Jovanović, „Demokratska konsolidacija i politička korupcija – slučaj Srbije“, Korupcija – osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu (prir. G. P. Ilić), Crimen, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007.
  26. Shklar, J. , Political Thought and Political Thinkers, University of Chicago Press, Chicago, 1998.
  27. Стојановић, Д. М., Основна права човека – Људска права и слободе у уставима европских држава, Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу, Ниш, 1989.
  28. Tamanaha, B., One the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  29. The Politics of Aristotle, (transl. and ed. by E. Barker), Clarendon Press, Oxford 1946
  30. Васовић, М., „Представе о корупцији 2001-2006: ефекат политизације“, Социолошки преглед, 2/
  31. Vuković, S., Tranzicija i korupcija, biblioteka Posebna izdanja, Institut društvenih nauka, Rad, Beograd, 2007.
  32. Weber, M., Theory of Social and Economic Organization, MacMillan, New York 1948
  33. Zimmermann, A., „Rule of Law as a Culture of Legality: Legal and Extra-Legal Elements for the Realisation of the Rule of Law in Society, ELaw – Murdoch University Electronic Journal of Law 14, 1/2007.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 343.352:34.01 13-32