Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И САВРЕМЕНИХ МЕЂУДРЖАВНИХ ОДНОСА

ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА НИКОЛА МАКИЈАВЕЛИЈА У ШЕКСПИРОВОМ РИЧАРДУ III

Сажетак

Виљем Шекспир пружа читаоцима увид у његово виђење власти и политике писањем историјских драма о раздобљу енглеске историје познатом као Ратови ружа. Николо Макијавели своје разумевање политике износи врло експлицитно у Владаоцу, свом најпознатијем делу. У раду смо настојали да упоредном анализом Шекспирове историјске драме Ричард III и Макијавелијевог Владаоца идентификујемо однос између политичке мисли два аутора. Дошли смо до закључка да постоји читав низ сличности између начина на који Шекспир и Макијавели разумеју политику. Идентификовали смо комплементарност у њиховим погледима на људску природу, по питању средстава којима се треба служити зарад доласка на власт и опасности које могу да доведу до свргавања са исте. Међутим, уочили смо и битне разлике које се пре свега тичу разумевања односа између политике и морала.

кључне речи:

Референце

  Костић, Милена. 2013. „Сукоб политичког и личног у Шекспировим историјским драмама.” Докторска дисертација. Универзитет у Новом Саду: Филозофски             факултет.

  Чавошки, Коста. 2001. „Макијавелијев антрополошки песимизам”. Анали Правног факултета 49 (1-4): 334–349.

  Чавошки, Коста. 2019. Политичка филозофија у Шекспировим драмама. Београд: Catena mundi.

  Шекспир, Виљем. 1963. Хенри Пети – Ричард Трећи. Београд: Култура.

  Aristotel. 1984. Politika. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

  Bečanović Nikolić, Zorica. 2017. ,,Transmedijalno putovanje Ričarda Trećeg na kraju dvadesetog veka, u Šekspir i transmedijalnost.” U Šekspir i transmedijalnost, ur.             Nevena Daković, Ivan Medenica i Ksenija Radulović, 31–43. Beograd: Fakultet             dramskih umetnosti.

  Brooker, Liam. 2005. “Political Comment in Richard III.” Nasleđe 2 (3): 153–157.

  Candido, Joseph. 1987. “Thomas More, the Tudor Chroniclers, and Shakespeare‘s Altered Richard.” English Studies 68 (2): 137–141. DOI:10.1080/00138388708598500.

  Caramella, Nick. 2019. “Machiavelli: His Influence on Elizabethan Drama and Beyond.” Linguistics and Literature Review 5 (2): 107–125. DOI:10.32350/llr.52.03.

  Edith, Stark M. 1930. “Machiavelli and Shakespeare.” Dissertation. University of Louisville: Department of English.

  Giorgini, Giovanni. 2017. “Machiavelli on Good and Evil: The Problem of Dirty Hands Revisited.” In Machiavelli on Liberty and Conflict, eds. David Johnston, Nadia Urbinati, and Camila Vergara, 58–86. Chicago and London: The University of Chicago Press. DOI: 10.7208/9780226429441-003.

  Kostić, Milena М. 2015. ,,Vanvremenost Šekspirovog makijaveliste Ričarda III.” Philologia       Mediana 7 (7): 91–101.

  Kovačević, Bojan, i Marko Simendić. 2020. “Verita effettuale della cosa politica in Machiavelli’s mandrake.” Politička misao 57 (3): 31–59. DOI: 10.20901/pm.57.3.02.

  Machiavelli, Niccolò, ur. Damir Grubiša. 1985. Izabrano djelo. Zagreb: Globus.

  Makijaveli, Nikolo. 2005. Vladalac. Beograd: Dereta.

  Machiavelli, Niccolò, ed. Tim Parks. 2014. The Prince. London: Penguin Classics.

  Petrina, Alessandra. 2018. “Translating Machiavelli‘s Prince in Early Modern England: New Manuscript Evidence.” Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies 3 (2): 302–333. DOI: 10.1353/mns.2018.0017.

  Pocock, G. A. John. 2016. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princetion and Oxford: Oxford University Press.  DOI: 10.23943/princeton/9780691172231.001.0001.

  Price, Russell. 1977. “The Theme of Gloria in Machiavelli.” Renaissance Quarterly 30 (4):588–631. DOI: 10.2307/2859861.

  Relvas, Maria de Jesus Crespo Candeias Velez. 2013. “A Villain and a Monster – The Literary Portrait of Richard III by Thomas More and William Shakespeare.” Anglo Saxonica 3 (5): 191–201.

  Seward, Desmond. 2013. The War of the Roses. https://www.math.chalmers.se/~ulfp/Review/warrose.pdf.

  Skinner, Quentin. 2001. Machiavelli: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/actrade/9780198837572.001.0001.

  Strauss, Leo. 1958. Thoughts on Machiavelli. Glencoe. Illinois: The Free Press.

  Zuckert, Catherine H. 2017. Machiavelli‘s Politics. Chicago and London: The University of  Chicago Press.

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 2/2024 2/2024 УДК 321.01+14:929 Макијавели Н. 13-32