Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА, ИЗБОРИ И МЕДИЈИ

ПОЈАМ ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ СЛОБОДЕ – АНТИЧКО И МОДЕРНО СХВАТАЊЕ СЛОБОДЕ

Сажетак

Аутор се у овом раду бави појмом слободе као друштвеним феноменом, не и филозофским проблемом слободне воље (сложићемо се са Кантовом полазном претпоставком да је човек слободно биће). Овај интригантни појам и један од најзлоупотребљенијих у друштвеној теорији, релевантан је како на плану vita contemplativa тако и на плану vita activa. Јасно је да овде није реч о чисто академском питању: идеја слободе одувек је играла кључну улогу не само у етичкој тео­рии него и у политичкој пракси, па је изучавање овог проблема од несумњивог значаја. Аутор се најпре бави разматрањем античког и модерног схватања слобо­де, и на основу ових анализа показује у чему се састоји разлика између ових концепата. Затим се разматрају појмови позитивне и негативне слободе, и долази се до закључка да позитивна и негативна слобода, уколико се схвате као апсолутни захтеви, могу доћи у сукоб. Питања која се такође разматрају у овом раду јесу: да ли је слобода интринсична или инструментална вредност, као и да ли је држава средство или циљ по себи. Када је реч о разматрању слободе, показује се да је методолошки индивидуализам једини теоријски и методолошки легитиман приступ проблему слободе.

кључне речи:

Референце

  1. Берлин, Исаија, Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  2. Берлин, Исаија, Против струје, Заједница књижевника Панчева, Панчево, 1994.
  3. Бобио, Норберто, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  4. Волин, Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Вукчевић, Дејана, „Основе комунитарног правног поретка”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, вол. 5, бр. 04/2006, стр. 851-864.
  6. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  7. Де Токвил, Алексис, О демократији у Америци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2002.
  8. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  9. Кимлика, Вил, Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009.
  10. Констан, Бенжамен, ,,О разлици слободе код старих и модерних, 1819”, Нова српска политичка мисао, вол. 10, бр. 1-4/2005.
  11. Констан, Бенжамен, Принцпи политике и други списи, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
  12. Матић, Милан, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  13. Мил, Џон Стјуарт, О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  14. Новаковић, Александар, ,,Слобода као социолошки појам Неколико размишљања о основним претпоставкама питања о слободи”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011, стр. 295-308.
  15. Нозик, Роберт, Анархија, држава и утопија, ЦИД, Подгорица, 2010.
  16. Сартори, Ђовани, Демократија – шта је то?, ЦИД, Подгорица, 2001.
  17. Станчић, Вишња, ,,Либерална демократија као остварење слободе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 153-172.
  18. Стивенсон, Чарлс, ,,Убеђивачке дефиниције”, Трећи програм, Бео­град, бр. 32, зима 1977, стр. 285-306.
  19. Стојановић, Ђорђе, ,,Однос етике и политике од реалистичког ка пост-структуралистичком приступу проблема”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 11­28.
  20. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2010, стр. 147-163.
  21. Companion to contemporary political philosophy, Blackwell Publishing, USA Malden, 1993.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 123.1(091) 91-103