Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА – ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СВОЈИНСКИХ ОДНОСА И ДЕМОКРАТСКИХ КАПАЦИТЕТА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Основни циљ рада је да аргументовано покаже да демократизација својинских односа представља један од стубова развоја демократских капацитета политичких институција. Закључује се: да је демократизација државе императив високо механизованог индустријског начина производње, који уз демократизацију предузетничког, захтева и демократизацију државног управљања; да демократизација својинских односа све више долази у колизију с отуђеним политичким системом, утичући да се и унутар њега развијају одређени облици непосредне демократије; да би у основи опште демократизације морала бити демократска права грађана да о судбоносним питањима свог живота и рада непосредно и равноправно одлучују на свим нивоима друштвеног организовања, од локалне до планетарне заједнице, и да за остваривање демократских одлука самостално располажу одговарајућим средствима, која за подмиривање заједничких и општедруштвених потреба демократски удружују.

кључне речи:

Референце

  1. Арон, Ремон, Демократија и тоталитаризам, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 1997.
  2. Galbraith, John, Kenneth, Нова индустријска држава, Стварност, За­греб, 1970.
  3. Голубовић, Загорка, Како калимо демократију шта нисмо научили, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  4. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  5. Drucker, Peter, F., Посткапиталистичко друштво, Грмеч Привредни преглед, Београд, 1995.
  6. Еткинсон, Родни, Зачарани европски круг, Светови, Нови Сад, 1997.
  7. Лавиринти кризе, Институт за политичке студије, Београд, 1998.
  8. Марковић, Драган, Демократија и својина, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  9. Naissbitt, John, Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  10. Србија противречности политичког система, зборник, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  11. State and democracy, зборник, Службени гласник ФПН, Београд, 2011.
  12. Стојадиновић, Миша, Тодоровић, Јелена, „Изазови развоја демократских капацитета политичких институција у савременом друштву“, Српска политичка мисао, 2/2012.
  13. Фром, Е., Здраво друштво, Рад, Београд, 1980.
  14. Хантингтон, Семјуел, П., Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998.
  15. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, „Филип Вишњић“, Београд, 1997.
  16. Хилфердинг, Рудолф, Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
  17. Чомски, Ноам, Контролисана демократија, ЦИД, Подгорица, 1999.
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 347.23:316.334.3 101-116