Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

ПЕРСПЕКТИВЕ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА ПАРТОКРАТИЈЕ И РАЗВОЈА НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Сажетак

Циљ рада је да укаже на основне претпоставке и могуће путеве превазилажења партократије и развоја непосредне демократије као главног предуслова напретка друштва. У анализи је коришћен теоријски темељито заснован и проверен научни метод. Закључује се да су за превазилажење партократије и развој непосредне демократије од пресудне важности демократизација својинских односа, децентрализација власти и управљања, демонополизација политике и развијање слободне иницијативе грађана и локалне самоуправе као основе система непосредне демократије као и демокра тизација међународне заједнице. Наглашава се да се партократија може превладати управо развојем непосредне демократије, а неизоставни услов за то је укидање политичког монополизма општом политизацијом друштва, која подразумева потпуно слободно политичко организовање и деловања грађана.

кључне речи:

Референце

  1. Вучетић, Слободан, Демократија без доказа, БИГЗ, Београд, 1994.
  2. Galbraith, J. H., Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1970.
  3. Глобализација, зборник, Clio, Београд, 2003.
  4. Drucker, Peter F., Посткапиталистичко друштво, Грмеч Привредни преглед, Београд, 1995.
  5. Марковић, Драган, Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  6. Марковић, Драган, Задружно управљање, СНС-ЗСЈ, Београд, 2002.
  7. Марковић, Драган, Локална самоуправа – перспективе у условима глобализације, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Марковић, Драган, Локална самоуправа у европским интеграцијама, „Политичка ревија“, бр 1/2009, Институт за политичке студије, Београд
  9. Mills, W.C., Бијели овратник, Напријед, Загреб, 1979.
  10. Милошевић, Зоран, Политичке странке и корупција, „Политичка ревија“, бр. 1/2007, Институт за политичке студије, Београд
  11. Naisbitt, John, Мегатрендови, Глобус, Загреб, 1985.
  12. Петровић-Пироћанац, Зоран, Српска политика и држава данас, зборник „Србија – политички и институционални изазови“, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2008.
  13. Станковић, Владан, Анатомија савремене српске политике, зборник „Србија политички и институционални изазови“, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Суботић, Драган, Одлучивање у политичким странкама, „Политичка ревија“, бр. 1/2007, Институт за политичке студије Београд.
  15. Хелд, Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 321.7 1-16