Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNA ZAŠTITA – OD ZAKONA DO PRAKSE

PERSPEKTIVE AKTERA OBRAZOVNE POLITIKE O UKLJUČIVANJU DECE TRAŽILACA AZILA U OBRAZOVNI SISTEM SRBIJE

Sažetak

Već duži vremenski period vlada veliko interesovanje za obrazovanje dece tražilaca azila od strane različitih organizacija, nacionalnih i međunarodnih institucija i eksperata. Izazovi poput kulturne različitosti, jezičke barijere i manjka ljudskih resursa deo su procesa integracije dece tražilaca azila u Srbiji. Cilj rada je prikaz i analiza perspektive aktera obrazovne politike o uključivanju dece tražilaca azila u obrazovni sistem Srbije. Istraživanje o perspektivama aktera obrazovne politike o uključivanju dece tražilaca azila u obrazovni sistem Srbije zasnovano je na intervjuima i fokusiranim grupnim intervjuima sa predstavnicima obrazovnih politika, nastavnicima i zaposlenima u nevladinim organizacijama uključenim u neformalno obrazovanje dece tražilaca azila. U ovom kvalitativnom istraživanju učestvovalo je ukupno 26 učesnika, od čega 6 predstavnika obrazovnih politika, 5 predstavnika nevladinih organizacija i 15 nastavnika. Glavni rezultati istraživanja ukazuju da je neophodno unaprediti sistem uključivanja dece tražilaca azila u obrazovni sistem, da je potrebno osmisliti i implementirati program zajedno sa akterima koji direktno rade sa decom, ojačati međusektorsku saradnju i ostvariti jasniju komunikaciju između različitih nivoa odlučivanja – lokalnog, regionalnog i državnog.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2-3/2022 2-3/2022 УДК 37.014.5(497.11) 314.151.3(497.11) 45-65
ç