Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PERSONALIZACIJA VLASTI, POPULIZAM I KAUDILJIZAM U LATINSKOJ AMERICI

Sažetak

Predmet analize u ovom radu jeste proučavanje fenomena personalizacije i „kaudiljizacije“ politike, vlasti i demokratije u državama Latinske Amerike. U ovom regionu postoji duga i duboka tradicija personalističkog, populističkog i autokratskog političkog vođstva. Osnovna tema ovog istraživanja jeste proučavanje personalističko-autokratske i populističke paradigme koja dominira u gotovo svim segmentima latinoameričkog društva. Namera autora je da pojasni sve relevantne činioce, koji dovode do prevelikog uticaja pojedinaca na celokupnu političku scenu država regiona i praktično do nemogućnosti njegovog iskorenjivanja. U spektar činilaca koji determinišu model latinoameričkog personalizma spadaju od katoličke crkve, vojske, bezbednosnih službi, preko multirasnog i multietničkog porekla stanovništva, do postojećeg socijalnog statusa i narko kartela. Predmet proučavanja u ovom radu bazira se na pretpostavci o kontinuitetu jakih, harizmatičnih i autoritarnih lidera u političkim sistemima skoro svih država Latinske Amerike. Povod za pisanje ovog rada nalazi se u autoritarnoj tradiciji ovakve političke konstrukcije u gotovo svim državama kontinenta i otpornosti personalističko-klijentelističkog sistema vladavine u odnosu na većinu egzogenih i endogenih faktora.

Ključne reči:

Reference

  1. Breuer, Ania, „South America“. In: Routledge Handbook of Democratization, (ed.) Jeff Haynes, Routledge, New York, 2012.
  2. Brooker, Pаul, “Autoritarni režimi”, u zborniku: Komparativna politika. (priredio: Daniele Caramani, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.
  3. Dominguez, Jorge, (ed.), Authoritarian and Democratic Regimes in Latin America, Garland, New York, 1994.
  4. Ford, Guy Stanton (еd.), Dictatorship in The Modern World, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1939.
  5. Hamill, M. Hugh, Dictatorship in Spanish America, Alfred A. Knopf, New York, 1965.
  6. Haynes, Jeff, (ed.), Towards Sustainable Democracy in the Third World, Palgrave, London, 2001.
  7. Haynes, Jeff, (ed.), Routledge Handbook of Democratization, Routledge, New York, 2012.
  8. Laserna, Roberto, “Kaudiljosi ponovo marširaju”, Danas,11.2007.
  9. Leongomes, Еduardo Pisaro, “Da li se Latinska Amerika ponovo okreće autoritarizmu.Povratak kaudilja?” Glas javnosti. 7. 2002.
  10. Lipset, Martin Sejmur, Džejskon Lejkin, Demokratski vek, Alexandria Press, Beograd.
  11. Lipset, Sejumur.M., Politički čovek, Rad, Beograd, 1969.
  12. Mainwaring, Scott,Velenzuela Arturo, (eds.), Politics, Society and Democracy: Latin America, Boulder, Westrew, 1998.
  13. Merkel, Wolfgang, Transformacija političkih sustava. Teorije i analize. Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2009.
  14. Milardović, Anđelko, Populizam i globalizacija, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2004.
  15. Navia, Patricio and Walker, Ignacio, „Political Institutions, Populism, and Democracy in Latin America”. in Democratic Governance in Latin America (ed: Scott Mainwaring, Timothy Scully), Stanford University Press, Stanford, 2009.
  16. Pajović, Slobodan, Latinoamerički regionalizam u XIX i XX veku, Megatrend univerzitet, Beograd, 2006.
  17. Philip, George, „Democracy in Latin America“. In: Towards Sustainable Democracy in the Third World, (ed.) Jeff Haynes, Palgrave, London, 2001.
  18. Redžepagić, Sulejman, “Paradoksi i dileme Latinske Amerike”, u zborniku: Latinska Amerika i savremeni svet (priredila: Rozita Levi), Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista i Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 1995.
  19. Stanišić-Kos, Lidija, Latinska Amerika – povijest i politika, Golden marketing, Zagreb, 2009.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2014 УДК 321.64(8) 215-234
ç