Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE – ISTRAŽIVANJA

OSNOVE POLITIČKOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE

Sažetak

U ovom radu izložićemo važnije aspekte ustavnog prava Evropske Unije sadržanog u Ugovoru o Ustavu za Evropu. Ovaj će biti analiziran u svetlu bitnih istorijskih izmena u institucionalno-pravnom si­stemu Evropske Unije. U političko-pravnoj analizi posebno mesto je dato odnosu organa Unije i odnosu unutrašnjeg prava članica Unije i prava Unije (kao celine-subjekta). Osnovna hipoteza koju postavljamo je da u Ustavu EU postoji demokratski “deficit” ukorenjen u sistemskim odredbama i normama s težnjom da se favorizuju interesi manjeg broja vodećih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Dinnan D.: “Ever Closer Union: An Introduction to European Integra­tion”, Lynne Rienner Publishers, 2005.
  2. Јанев И: “Међународни односи и спољна политика”, ИПС, Београд, 2002.
  3. Јанев И.: “Теорија међународне политике и дипломатије и нова дефиниција политике”, ИПС, Београд, 2006.
  4. Јанев И.: “Уставно право и политички систем Европске Уније”, ИПС, Београд, 2007.
  5. Леонард Д.: “Водич кроз Европску Унију”, Народна књига, Београд, 2004.
  6. Мркушић Ж.: “Међународна трговина – Теорија и политика”, Инсти­тут економских наука, Београд, 1971.
PERIODIKA Politička revija 4/2008 УДК: 321.01(4-672EU) 1053-1066
ç