Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СРПСКА ТРАНЗИЦИЈА

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ПРЕТЊА БЕЗБЕДНОСТИ ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

Сажетак

Последњих година дошло је до повећања проблема везаних за унутрашњу и међународну безбедност. Повећан број „старих’’ и појава нових безбедносних про­блема, пре свега, у земљама које се налазе у транзиционом или посттранзиционом процесу у великој мери су последица структурне кризе у савременом друштву (свету), као и нових међународних околности и односа у којима долази до драстичног пораста организованог криминалитета. Нови облици угрожавања безбедности представљају претњу глобалној безбедности тако што својим постојањем и негативним деловањем угрожавају безбедност друштва у целини, а такође омогућавају другим угрожавајућим облицима да настану, трају и да се у будућности развијају још опа­сными облици угрожавања безбедности како на националном, тако и на међународном нивоу.

кључне речи:

Референце

  1. Алексић Ж., Шкулић М., Криминалистика, Досије, Београд, 2002.
  2. Ангелски М., “Во борба против организираниот криминалитет е по­требен поорганизиран научно-стручен пристап”, Годишник на Факултетот на безбедност, Скопје 2002.
  3. Amaudovski, „Мегусловсност и мегузацисност на тероризмот и ор­ганизираниот криминалитет’’, Годишник на Факултетот на безбедност, Скопје, 2002.
  4. Цотић Д., „Међународне препоруке и национална искуства у борби против корупције’’, Привредни криминал и корупција, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2001.
  5. Dobovšek B., Organizovani kriminal, Založba Unigraf, Ljubljana 1997.
  6. Фатић А., “Неконвенционалне претње безбедности у савременим међународним односима”
  7. Fulkrug M., „Moglishkeiten und Grenzen der Bekanpfung Organisierter kriminalitat’’, Die Polizei, Wisbaden, br. 2/88.
  8. Hignett K., „Hungary takes on the mafia“, Janes intelligence review, no. 1, 2001.
  9. Zalisko N., “Russian organized crime”, The foundation for trafficking, Police, Bubit Publishing Company, Redondo Bendt, 2000.
  10. Kaiser Gunteher., Kriminologie, Auflage, C.F. Mueller Juristisher Ver­lag, Heidelberg, 1993.
  11. Карклинс Р., Систем ме је натерао, ОЕБС Мисија у Србији, Београд, 2005.
  12. Kinney J.C., Constructed Tipology and social Theory, New York, 1996.
  13. Ковач. М., Стратегијска и доктринарна документа националне без­бедности теоријске основе, Свет књиге, Београд 2003.
  14. Коупленд Г., „Корупција у законодавним телима и извршавање кључних парламентарних функција’’, Реферат поднет на VII Конференцији за борбу против корупције, Пекинг 1995.
  15. Madilak J., „Organizovana zločnnost-realna hrozba pre slovensku repu­bliku’’, Pravo u tranziciji, Pravni fakultet u Beogradu, 1999.
  16. Masnjak B., Kaselj Ž., Sprečavanje pranja novca, MUP Republike Hrvat­ske, Zagreb, 1998.
  17. Mc Clure G., „The Role of Interpol in finghing organized crime’’, Inter­pol, 481, 2000.
  18. Rosman E., Transhenlexecen der kriminologie, Hamburg, 1974.
  19. Стајић Љ., Мијалковић С., Зборник радова, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.
  20. Schneider H.H., Kriminologie, Berlin, New York, 1972.
  21. Tanzi V., Corruption arovud the world, 1988.
  22. Taft D., Criminology, the Maecnilton Company, New York, 1996.
  23. Vens D., Organised Payment Card Crime, Međunarodna koferencija o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminaliteta kreditnim karticama, London, 1996.
  24. Шкулић. М., Организовани криминалитет, Досије, Београд, 2003.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 343.9.02:351.74/.75 73-88