Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОПШТИ ПРОБЛЕМИ У ЗАШТИТИ ЦИВИЛА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА И ИСКУСТВА СРБИЈЕ

Сажетак

Искуства Републике Србије по питању примене међународног права оружаних сукоба су велика. Страдање Србије у медијском рату у коме је право на коришћење међународноправно дозвољених промена статуса цивила и бораца злоупотребљено војном интервенцијом у виду агресије и добар је пример за друге мале земље у њиховим корацима у правцу међународних интеграција. Међународно хуманитарно право је кроз међународне конвенције утврдило заштиту цивилаи и направило разлику између цивила и бораца. Допунски протоколи на Женевске конвенције из 1977. го­дине омогућили су да учесници оружаних сукоба могу наизменично да мењају статус. Таква одредба је у пракси отворила могућност за злоупотребу тих норми. Овај проблем се намеће и у савременим процесима међународних интеграција. Отварају се овим сумње да међуанародне интеграције не значе аутоматски и бољитак за мале државе. Намеће се питање да ли су оне тако напредне како на први поглед изгледају?

кључне речи:

Референце

  1. Allehone Mulugeta Abebe, „Displacement of Civilians during Armed Conflict in the Light of the Case Law of the Eritrea-Ethiopia Claims Commission“, Leiden Journal of International Law, 22, 2009.
  2. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conven­tions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1987.
  3. Devie, M., R., The Evolution of War, New Haven, 1929.
  4. Final record of the Diplomatic conference on the Reafirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed conflicts, Geneva (1974-1977), Vol. XIV.
  5. Finley, M., I., Slavery in classical Antiqity, Cambridge, 1968.
  6. Final record of the Diplomatic conference on the Reafirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed conflicts, Geneva (1974-1977), Vol. XIV, B. (CDDH/III/SR.33-36.Anex, CDDH/III /SR. 33-36, Annex, CDDH/III/SR.33-36, Annex, CDDH/III/SR.33-36, CDDH/III/SR.3336, Annex.
  7. Gozze-Gučetić, V., „Dopunski protokol uz Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata“, JRMP, Beograd, br. 3/1977.
  8. Gozze-Gučetić, V, „Status borca“, Savetovanje o aktuelnim pitanjima razvoja me­đunarodnog humanitarnog prava, Crveni krst Jugoslavije, Beograd, 1978.
  9. Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century, produced by the Human Security Centre of the University of British Columbia, Canada, 2006.
  10. Ignatieff, M., The Warriors’ Honor: Ethnic War and the Modern Conscience, New York, 1997.
  11. Jean-Marie Henckaerts /L., Doswald-Beck, (edit.) Customary International Hu­manitarian Law, I, ICRC, Cambridge, 2005.
  12. Jenkins, Б., М., International Terrorism a New Mode of Conflict: International Terrorism and World Security, Croom, Helm, London, 1975.
  13. Jončić, V. ,Međunarodnoprani status ratnih zarobljenika, VIZ, Beograd, 2003.
  14. Kaldor, M., New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Cambridge, 1999.
  15. Krivokapić, B., „On the concept of humanitarien and preventive self-defence“, Adrias, vol. 14, 2007.
  16. Manisuli Csenyonjo, „Accountability of non-state actors in uganda for war crimes and human rights violations: between amnesty and the international criminal court“, Journal of Conflict & Security Law, 2005, vol. 10, no. 3.
  17. Perazić, G., Međunarodno ratno pravo, VINC, Beograd, 1986.
  18. Preston R./ Wise, S., Men in Arms, N. York, 2000.
  19. Ropp, T., „War“, New York, 2000.
  20. Savić, S., „Međunarodno pravo i humanitarna intervencija“, Međunarodni proble­mi, 1/2007.
  21. Vučinić, Z., Međunarodno ratno i humanitarno pravo, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
  22. Zeray Yihdego, „Darfur and Humanitarian Law: The Protection of Civilians and Civilian Objects”, Journal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2009.
  23. Аврамов, С., Међународно јавно право, Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2011.
  24. Аврамов, С/Крећа, М., Међународно јавно право, Савремена администрација, Београд, 2003.
  25. Блиц, online, Beta, 9.2012,
  26. Џонстон, Д., Сулуди крсташи, Игам, Београд, 2005.
  27. Гаћиновић, Р, Отимање Косова и Метохије, ВИНЦ „Војска“, Београд, 2004.
  28. Гаћиновић, Р, Безбедносна функција државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  29. Гаћиновић, Р., Тероризам, Драслар, Београд, 2005;
  30. Гаћиновић, Р., „Унутрашњи оружани облици угрожавања капацитета безбедности државе“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, 1/2012.
  31. Извори међународног хуманитарног права, МКЦК, Београд, 2002.
  32. Јончић, В., „Маскирање ратних злочина”, Информатор, бр. 1. НИЦ, Београд, 2001.
  33. Јончић, В., „Повреде правила хуманитарног права и људских права у агресији НАТО-а на Савезну Републику Југославију”, Војно дело, бр. 2. ВИЗ, Београд, 2001.
  34. Јончић, В., Међународно хуманитарно право, Правни факултет, Београд, 2010.
  35. Јончић, В., Међународноправни статус учесника оружаних сукоба, Правни факултет, Београд, 2012.
  36. Јончић, В., „Разликовање цивила од учесника оружаних сукоба у оружаним сукобима“, Правни живот, бр. 12, Удружење правника Србије, Београд, 2011, том IV.
  37. Кривокапић, Б., Међународна људска права, Правни факултет, Београд, 2010.
  38. Николиш, Д., „Ратовање без рата будућност (идела) америчке доминације светом“, Српска политичка мисао, 1/2012.
  39. Раичевић, Н., Хуманитарна интервенција у међународном праву, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2008.
  40. Саветовањe о актуелним питањима развоја међународног хуманитарног пра­ва, Црвени крст Југославије, Београд, 1979.
  41. Симеуновић, Д., Тероризам, Правни факултет, Београд, 2009.
  42. Тофлер, А.,/Х., Рат и антират, Паидеа, Београд, 1998.
  43. Trojka, rs/beli-svet (http://www.trojka.rs/beli-svet/32210-sirija).
  44. (http://balkans.aljazeera.net/makale/hrw-72-civila-zrtve-nato-u-ratu-u-libiji, 2012).
  45. http://www.trojka.rs/beli-svet/32210-sirija-laziran-masakr-civila-video.html
  46. http://www.blic.rs/Vesti/Svet/341972/Zestoki-sukobi-sirom-Sirije).
  47. http://www.nspm.rs/savremeni-svet/tjeri-mejsan-sta-se-zapravo-dogodilo-u-libiji.
  48. BBC, News middle East, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15905970
  49. http://www.sandzacke.rs/izdvojeno/medijsko-montiranje-rata/.
  50. http://balkans.aljazeera.net/makale/hrw-72-civila-zrtve-nato-u-ratu-u-libiji.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 355.244.2(497.11) 423-446