Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

OPŠTI POGLED NA KARAKTER UPRAVNOG SPORA U PRVOJ JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI

Sažetak

Tekst predstavlja pokušaj da se korišćenjem deskriptivnog i evaluativnog metoda ponovo testiraju pojedine autorske hipoteze povodom karaktera upravnog spora u prvoj jugoslovenskoj državi. U prvom delu rada čitaoci se ukratko podsećaju na osnovne teorijske postavke koje se tiču pojma, predmeta i klasifikacija upravnog spora. Drugi deo rada predstavlja osvrt na normativni okvir i prihvaćena zakonska rešenja u analiziranom periodu. U trećem delu rada autor se osvrće na značajnije doktrinarne dileme o ovom pitanju. U poslednjem delu, umesto zaključka, nudi se pojednostavljena ocena karaktera i pravne prirode upravnog spora u navedenom razdoblju.
Zaključuje se da je prva jugoslovenska država posedovala sistem upravnosudske kontrole uprave koji je pripadao grupi evropsko-kontinentalnih sistema. Upravni sudovi i Državni savet nisu se smatrali delom sudske, već upravne vlasti (poput njihovih francuskih uzora). Predmet upravnog spora bio je određen kombinacijom metoda generalne klauzule sa metodom negativne enumeracije. Spor je bio definisan kao subjektivni spor o zakonitosti akta uprave. No, praktično je postojao i objektivni upravni spor. Može se prihvatiti da je zakonodavstvo u navedenom periodu bilo oplemenjeno i postojanjem oblika pune jurisdikcije.
Svi doktrinarni osvrti koji govore u prilog ocene da se ovaj period može sagledati kao zlatni period srpske upravnosudske teorije i prakse imaju svoje utemeljenje i čine se primerenim. Blagodareći, između ostalog, i postojanju ustanove upravnog sudstva, možemo se ponositi svojom upravnopravnom prošlošću, kako u pogledu zakonodavne aktivnosti, tako i u pogledu teorije koja je o tome pružila svoj pregnantan sud. Osobito bi se mogli podičiti baštinom dvostepenog upravno-sudskog postupka jer postupak po žalbi na odluke upravnih sudova mnoge države nemaju ni danas. Među tim državama je, nažalost, i današnja Srbija.
No, u domaćoj stručnoj javnosti je pre izvesnog vremena iskazana, pa i formalizovana težnja „povratku“ u dvostepenost, čime bi se oživelo ranije prihvaćeno i, svakako, napredno rešenje. Budući da se Strategijom razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine radi unapređenja efikasnosti rada upravnog sudstva predviđa dvostepeni upravnosudski postupak, opravdano možemo očekivati njegovo zakonsko uređivanje u bliskoj budućnosti. Pogled na našu upravnosudsku tradiciju može se, tako, učiniti i kao jedan izvor nadahnuća za predstojeće zakonodavno delanje.

Ključne reči:

Reference

  • Aleksić, Miodrag. 1991. „Pravna sredstva u upravnom sporu.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Bačanin, Nevenka. 1996. „Razvoj administrativnog sudstva u Srbiji i Jugoslaviji do 1941.” In Srbija i evropsko pravo : knjiga I, ur. Dragoljub Stojanović, 205–216. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Bačanin, Nevenka. 2000. Upravno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet.
  • Bačanin, Nevenka. 2010. „Razlozi donošenja Zakona o upravnim sporovima.” In Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, Knj. 5, ur. Stanko Bejatović, 19–31. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Bačanin, Nevenka. 2011. Upravno pravo. Knj. 1, Uvodna i organizaciona pitanja. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Braibant, Guy. 2002. Administrativno pravo Francuske. Beograd; Podgorica: Službeni list SRJ; CID.
  • Cucić, Vuk. 2015. „Upravni spor pune jurisdikcije : modeli i vrste.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Cucić, Vuk. 2019. “Historical and contemporary development of judical control of administration in Serbia.” In Identitetski preobražaj Srbije : prilozi Projektu 2018 : kolektivna monografija, eds. Ivana Krstić and Maja Lukić, 181–202. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Cucić, Vuk. 2019. Uprava u stihu, reči i slici. Beograd: Službeni glasnik.
  • Danić, Danilo. 1922. „O pravnom karakteru administrativnog spora.” Arhiv za pravne i društvene nauke IV drugo kolo (2): 106–120.
  • Danić, Danilo. 1926. Razvitak administrativnog sudstva u Srbiji : i druge skupljene rasprave iz javnog prava. Beograd: Geca Kon.
  • Davinić, Marko. 2017. „Dvostepeno upravno sudstvo u Kraljevini Jugoslaviji : normativni okvir i praksa.” Pravni život 66 (10): 283–298.
  • Davinić, Marko. 2020. „Organizacija i delovanje upravnih sudova u novoj državi.” In Sto godina od ujedinjenja : formiranje države i prava, ur. Boris Begović and Zoran S. Mirković), 143–169. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Decree on the Rules of Order at the Council of State and Administrative Courts, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.” No. 196 of 6th September 1922.
  • Dimitrijević, Pavle, and Ratko Marković. 1986. Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ.
  • Dimitrijević, Predrag. 2019. Upravno pravo : opšti deo, 5. izdanje. Niš: Medinvest.
  • Dimitrijević, Predrag, and Jelena Vučković. 2021. „Upravno-sudska žalba u ustavno-pravnoj tradiciji na prostoru Srbije i de lege ferenda.” Serbian Political Thought 72 (2): 251–270. doi.org/10.22182/spm.7222021.12.
  • Đanić Čeko, Ana. 2021. „Razvoj pravne zaštite građana putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj.” Croatian and Comparative Public Administration 21 (3): 489–528. doi.org/10.31297/hkju.21.3.3.
  • Đerđa, Dario, and David Kryska. 2018. „Neka rješenja upravnog spora u usporednom pravu: kako unaprediti hrvatski upravni spor.” Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1): 91–126. doi.org/10.30925/zpfsr.39.1.3.
  • Jerinić, Jelena. 2011. „Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu.” Doktorska disertacija. Univerzitet Unio: Pravni fakultet.
  • Jerinić, Jelena. 2012. Sudska kontrola uprave. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union; Službeni glasnik.
  • Jovanović, Slobodan. 1924, Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.
  • Jovanović, Zoran, and Stefan Andonović, 2021. „Upravno sudstvo prema Vidovdanskom ustavu.” In 100 godina od Vidovdanskog ustava, eds. Srđan Đorđević and Jelena Vučković, 233–245. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu : Institut za pravne i društvene nauke.
  • Jovičić, Miodrag. 1999. Leksikon srpske ustavnosti : 1804-1918. Beograd: Filip Višnjić.
  • Jurkovič, Joso. 1936. „Administrativni spor po našem pravu.” Slovenski pravnik 50 (1-2): 1–17.
  • Koprić, Ivan. 2006. „Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije.” Croatian and Comparative Public Administration 6 (1): 223–239.
  • Kostić, Lazo. 1939. Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije : knjiga treća : nadziranje uprave. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon a.d.
  • Košutić, Budimir. 1973. „Sudska presuda kao izvor prava.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
  • Krbek, Ivo. 1929. Upravno pravo. Knj. 1, Uvodna i osnovna. Zagreb: Jugoslovenska štampa.
  • Krbek, Ivo. 1937. Diskreciona ocjena. Zagreb: JAZU.
  • Krbek, Ivo. 1962. Pravo jugoslavenske javne uprave. Knj. 3, Funkcioniranje i upravni spor. Zagreb: Birotehnički izdavački zavod.
  • Krstić, Mihailo. 1935. Političko upravni zbornik zakona, uredaba i pravilnika : knjiga I. Beograd: [s.n.].
  • Kumanudi, Kosta. 1921. Administrativno pravo, drugo, pregledano izdanje. Beograd: Knjižara Gece Kona.
  • Lončar, Zoran. 2014. „Predmet upravnog spora.” Pravni život 63 (10): 211–226.
  • Ljubanović, Boris, and Bosiljka Britvić Vetma. 2011. „Vrste upravnih sporova.” Croatian and Comparative Public Administration 11 (3): 753–772.
  • Medvedović, Dragan. 1987. „Razvoj upravnog sudstva u Jugoslaviji.” U Zbornik odluka Upravnog suda Hrvatske, eds. Ljerka Abramović and Vesna Grubić, XIII–XIX. Zagreb: Informator.
  • Medvedović, Dragan. 2014. „Razvoj upravnog sudovanja u Hrvatskoj.” U Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj, ed. Ivan Koprić, 55–92. Zagreb: Institut za javnu upravu.
  • Milkov, Dragan. 1993. „O pojmu upravnog spora.” Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 41 (5): 531–542.
  • Milkov, Dragan. 2010. Upravno pravo. [Knj.] 3, Kontrola uprave, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Pravni fakultet : Centar za izdavačku delatnost.
  • Milosavljević, Bogoljub. 2008. Upravno pravo, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.
  • Milovanović, Dobrosav. 2019. “The subject matter of the administrative dispute.” U 150 godina upravnog spora u Srbiji : zbornik, ur. Vuk Cucić, 81–132. Beograd: Upravni sud Republike Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Popović, Slavoljub. 1955. O upravnom sporu. Beograd: Naučna knjiga.
  • Popović, Slavoljub. 1969. „O sudskoj kontroli nad upravnim aktima.Zbornik radova. – ISSN 0550-9777 (8): 45–66.
  • Radošević, Ratko. 2013. „Sistemi sudske kontrole uprave.” Zbornik radova = Récueil des travaux 47 (3): 459–473. doi.org/10.5937/zrpfns47-4840.
  • Rađenović, Mirjana. 2010. Pravo upravnog spora. Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
  • Stjepanović, Nikola. 1937. „Tužba glavne kontrole kod Državnog saveta.” Arhiv za pravne i društvene nauke XXXV drugo kolo (5): 424–436.
  • Stjepanović, Nikola. 1958. Upravno pravo FNRJ : opšti deo : priručnik za studente prava, drugo, prepravljeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Savremena administracija.
  • Strategy of Judicial Development for the period 2020-2025, “Official Gazzete of the Republic of Serbia”, No. 101/2020, 18/2022.
  • The Constitution of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes [St. Vitus day Constitution], “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 142 of 28th June 1921.
  • The Constitution of the Kingdom of Yugoslavia, “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 200 of 3rd September 1931.
  • The Council of State and Administrative Courts Act [CSACA], “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 9-IV of 11 January 1929 and No. 170-LXIV of 29th July 1930.
  • The Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 111 of 22nd May 1922.
  • The Law on amendments and additions to the Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 9-IV of 11 January 1929.
  • The Law on amendments and additions to the Council of State and Administrative Courts Act, “Official Gazette of the Kingdom of Yugoslavia”, No. 132-LV of 7th June 1929 and No. 5-I of 9th January 1930.
  • The Rules of Order at the Council of State Act, “Official Gazette of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes”, No. 132 of 7th June 1929.
  • Tomić, Zoran. 1990. Upravno pravo : (upravna kontrola uprave), drugo prošireno izdanje [Administrative law : (administrative control of administration), second expanded edition]. Beograd: Savremena administracija.
  • Tomić, Zoran. 2010. Komentar zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu : Službeni glasnik.
  • Tomić, Zoran. 2017. Opšte upravno pravo, deseto, novelirano izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Pravni fakultet : Centar za izdavaštvo i informisanje.
  • Tomić, Zoran. 2021. „Sadržina punog upravnog spora.” Pravo i privreda 59 (3): 207–226. doi.org/10.5937/PiP2103207T.
  • Vučetić, Dejan. 2019. “Types of decisions in the administrative dispute.” U 150 godina upravnog spora u Srbiji : zbornik radova, ur. Vuk Cucić, 177–219. Beograd: Upravni sud Republike Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2023 1/2023 UDC 35.077.2/3(497.1) 125-141
ç