Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОГЛЕД О ПОЛИТИЧКОЈ КОРУПЦИЈИ

Сажетак

У раду је анализиран феномен политичке корупције, њени појавни облици, утицај који остварује на политичке институције, као и механизми за борбу против ове системске девијације у коор­дината политичког система постсоцијалистичке Србије. Ову државу запљускује четврти талас демократизације и институције њеног политичког система још увек нису демократски консолидоване, што их чини рањивима и подложним корупцији на највишим државним нивоима. Као најзначајније коруптивне агенсе аутор овог рада мапира политичке партије, законодавно тело које доноси за­коне по диктату политичких и приватних интересних кругова, као и судске и тужилачке инстанце које праве коперниканске преокрете у предузимању кривичног гоњења и спровођењу антикоруптивне стратегије, у зависности од директива политичких интересних картела. Да би дошло до сузбијања политичке корупције, у оквиру нормативног дизајна, потребно је укинути корпус дискреционих права и тиме спречити арбитрарност у процесу доношења политичких одлука.

кључне речи:

Референце

  1. Вебер Макс, Привреда и друштво, Том I, Просвета, Београд, 1976.
  2. Вуковић Слободан, Право, морал и корупција, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  3. Грк Снежана, „Србија у зони рецесионог сумрака“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2009.
  4. Дрецун Александра „Финансирање политичких странака компаративно и позитивно правни аспекти“, у зборнику Корупција: основни појмови и механизми за борбу, Правни факултет, Београд, 2007.
  5. Ејкерман-Роуз Сјузан, Корупција и власт: узроци, последице и реформа, Службени гласник, Београд, 2007.
  6. Јовановић Миодраг А., „Демократска консолидација и политичка корупција“, у зборнику Корупција: основни појмови и механизми за борбу, Правни факултет, Београд, 2007.
  7. Karklins Rasma, „Typology of Post-Communist Corruption“, Problems of Post­-Communism, 49, no. 4 July/August 2002.
  8. Карклинс Расма, Систем ме је натерао: корупција у посткомунистичким друштвима, OEBS, 2007.
  9. Милосављевић Зоран, „Непримерено богаћење и корупција у Србији“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2011.
  10. Орловић Славиша „Политичке последице изборног система у Србији“, Политички живот, Факултет политичких наука, Службени гласник, Београд, бр. 4/2012.
  11. Перић Тијана, „Политика и судство“, Политичка ревија, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 1/2012.
  12. Петров Владан, „Закон о изменама и допунама Закона о избору народних посланика од 2011. – да ли је посланички мандат коначно слободан?“, у зборнику Избори у домаћем и страном праву, Институт за упоредно пра­во, Београд, 2012.
  13. Rose Richard, William Mishler, Christian Haerpfer, Democracy and Its Alterna­tives: Understanding Post-Communist Societies, John Hopkins University Press, Baltimore, 1998.
  14. Ракић Миле, „Корупција као одраз стања безбедности“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2010.
  15. Sajo Andras, „Corruption, Clientelism, and the Future of the Constitutional State in Eastern Europe“, East European Constitutional Review, 2, 1998.
  16. Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  17. Станковић Владан, „Политичке елите у Србији од партократије до плутократије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  18. Стојиљковић Зоран, „Карактер и логика корупције“ у зборнику Савремена држава структура и социјалне функције, Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2010.
  19. Стојиљковић Зоран, „Антикоруптивно законодавство“ у зборнику Политичке странке и законодавна активност Народне Скупштине Републике Србије, Чигоја штампа, Београд, 2012.
  20. Теофиловић Небојша, Куљача Ранко, Лице и наличје политичке корупције, Лог, Београд, 2008.
  21. Ћирић Јован, „Политичке партије као генератор корупције“ у зборнику Избори у домаћем и страном праву, Институт за упоредно право, Београд, 2012.
  22. Haywood Paul, „Political Corruption: Problems and Perspectives“, Political Stu­dies, XLV, 1997.
  23. Чупић Чедомир, „Системска корупција“, Политички живот, бр. 2/2011, Фа­култет политичких наука, Службени гласник, Београд
  24. Закон о финансирању политичких странака, Службени гласник РС, бр.72/2003
  25. Закон о финансирању политичких активности, Службени гласник РС, бр. 43/2011
периодика Српска политичка мисао 3/2012 УДК 328.185+343.352 345-364