Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

ODNOSI S JAVNOŠĆU U DRŽAVNOJ UPRAVI

Sažetak

Autor piše o odnosima s javnošću u državnoj, odnosno javnoj upravi. Definiše teorijski pojam odnosa s javnošću, subjekte, relacije, ciljne grupe, institucije i ostale medijske subjekte koji čine celovit sistem u relaciji: državna uprava javno mnjenje društvo u tranziciji. Posebna pažnja poklanja se mas-medijima u potrošačkom društvu, koje oblikuje svoje posebne zakonitosti u odnosu na društvo i institucije u tranziciji. Zahvaljujući različitim aktivnostima odnosa s javnošću, poput organizacije specijalnih događaja, planiranja organizovanja upravljanja i kon­trole, a posebno lobiranja, autor kreira primenjen model PR ak­tivnosti u profitnim i neprofitnim institucijama. U tom pravcu definiše i preduzetničku koncepciju usmerenu ka reformi nefunkcionalnog, neefikasnog i glomaznog javnog sektora, smanjenju javne potrošnje i izgradnji demokratskog, i efikasnog sistema društvene uprave u Srbiji i da je okrenut reformi postojećeg modela i konceptu novog javnog menadžmenta, odnosno, dobre vlade i upravljanja javnim dobrima.

Ključne reči:

Reference

  1. Др Драган Суботић: Пословна етика и вештина комуницирања, Београд, 2007.
  2. Др Предраг Вујовић: Увод у ПР, Пословна школа за publice relation, Београд,
  3. Сем Блек: Односи са јавношћу, Клио, Београд, 2003.
  4. Филиповић Б., Костић М., Прохаска С.: Односи сајавношћу, ФОН, Београд, 2001.
  5. Филиповић Б., Костић М.: Маркетинг менаџмент, ФОН, Београд, 1999.
  6. Верчић Д., Заврл Ф, Ријевац П., Орњанов Г., Брбаклић А.: Односи с медијима, Медија центар и Пристоп, Београд, 2004.
  7. Филип Котлер, Кевин Лане Калер: Маркетинг менаџмент, Дата Статус, Бе­оград, 2006.
  8. Миленко Д., Ђурић: Public relations, кључ успешног наступа на тржишту, Институт за тржишна истраживања, Београд, 1992.
  9. Gery Yukl, Leadership in organization, Prentice Hall, New Yersey, 2002.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2010 УДК: 659.4:354 191-216
ç