Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ПРЕГЛЕДНИ РАДОВИ

ОДНОС ХАРИЗМАТСКОГ ПОЛИТИЧКОГ ВОЂСТВА И ЛИБЕРАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈE

Сажетак

Рад ce бави проблемом односа харизматског политичког вођства и демократије углавном преко интерпретације схватања харизме у делу Макса Вебера (Max Weber) и Едварда Шилса (Edward Shils). У складу са тим, циљ овога рада није да понуди неке коначне одговоре за потпуно решавање овога односа, већ да понуди теоретски контекст у оквиру кога се однос може анализирати. Аргументи за коегзистенцију политичке харизме и либералне демократије се деривирају из чињенице да доминација бирократије ствара кризу легитимитета либералне демократије. Осим тога, истражује се и могућност да се харизма искористи за објашњење политичке интеграције. Рад се закључује разматрањем ха­ризме као феномена који није ни продемократски ни антидемократски, већ је могућ како у регуларним тако и у кризним ситуацијама функционисања либералног демократског система.

кључне речи:

Референце

  1. Allen, K. Max Weber: A Critical Introduction. Pluto Press, London, 2004.
  2. Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait. University of California Press, Berkeley, 1977.
  3. Bourdieu, P., „Legitimation and Structured Interests in We­ber’s Sociology of Religion.“ у Lash, S. и Whimster, S. (ур.) Max Weber, Rationality and Modernity: Allen & Unwin, Boston, 1987, стр. 119-136.
  4. Constans, „Max Weber’s Two Conceptions of Bureauc­racy.“ The American Journal of Sociology, 63(4), 1958, стр. 400-409.
  5. Dow, T „An Analysis of Weber’s Work on Charisma.“ The British Journal of Sociology, 29(1), 1978, стр. 83-93.
  6. Eisenstadt, N. „Introduction.“ u Eisenstadt, S. N (ur.) Max Weber: On Charisma and Institution Building. Chi­cago: University of Chicago Press, str. IX-LVI
  7. Friedland, W H. „For a Sociological Concept of Charisma“ Social Forces, 43(1), 1964, стр. 18-26.
  8. Friedrich, C. J. „Political Leadership and the Problem of the Charismatic Power.” The Journal of Politics, 23(1), 1961, стр. 3-24.
  9. Gerth, H. и Wright Mills, C. „Introduction.“ у Gerth, H. H. и Wright Mills, C. (ур.) From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press, New York, 1946, стр. 3-74.
  10. Gerth, H. и Wright Mills, C. (ур.) From Max Weber: Es­says in Sociology. Oxford University Press, New York, 1946.
  11. Giddens, A. The Nation State and Violence. Vol. II од A Contemporary Critique of Historical Materialism. Uni­versity of California Press, Berkeley, 1985.
  12. House, J. и Howell, J. M. „Personality and charismatic leadership“ Leadership Quarterly, 3(1), 1992, стр. 81­-108.
  13. Kalyvas, A. „Charismatic Politics and Symbolic Foundati­ons of Power in Max Weber.“ New German Critique, 85, 2002, стр. 67-103.
  14. Kim, S. Max Weber’s Politics of Civil Society. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  15. Lassman, P. (ур.) Weber: Political Writings. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
  16. Oommen, K. „Charisma, Social Structure and Social Change.“ Comparative Studies in Society and History, 10(1), 1967, стр. 85-99.
  17. Nida, E. A. и Louw, P. Lexical Semantics of the Greek New Testament. Scholars Press, Atlanta, 1992.
  18. Potts, J. A History of Charisma. Palgrave Macmillan, Houndmills, 2009.
  19. Parkin, Max Weber. Routledge, London, 1988.
  20. Parsons, (ур.) Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization. Oxford University Press, New York, 1947.
  21. Parsons, T. „Introduction.“ у Parsons, T. (ур.) Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization. Ox­ford University Press, New York, 1947, стр. 3-87.
  22. Parsons, T. The Structure of Social Action: A study in So­cial Theory with Special Reference to a Group of Recent Europian Writers. The Free Press, New York, 1966.
  23. Riggio, E. и Riggio, H. R. „Social Psychology and Cha­rismatic Leadership.“ у Hoyt, C. L., Goethals, G. R. i Forsyth, D. R. (ур.) Leadership and Psychology. Vol. I od Leadership at the Crossroads. London, Praeger, 2008, стр. 30-45.
  24. Shils, E. „Tradition and Liberty: Antinomy and Interdepen­dence.“ Ethics, 68(3), 1958, стр. 153-165.
  25. Shils, E. „Charisma, Order, and Status.“ American Sociolo­gical Review, 30(2), 1965. стр. 199-213.
  26. Shils, E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. University of Chicago Press, Chicago, 1975.
  27. Shils, E. (1982) The Constitution of Society. Chicago: Uni­versity of Chicago Press.
  28. Spencer, M. E. „What Is Charisma?“ The British Journal of Sociology, 24(3), 1973, стр. 341-354.
  29. Стојановић, Ђ. „Различите теоретски приступи концеп­ту глобалног цивилног друштва.“ Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.
  30. Spicq, C. Theological Lexicon of the New Testament. Hen­drickson, Peabody, 1994.
  31. Starratt, J. The Drama of Leadership. The Falmer Press London, 1993.
  32. Turner, P. i Factor, R. A. (1994)Max Weber: The Lawyeras Social Thinker. London: Routledge.
  33. Wilner, A. R. и Wilner, D. „The rise and role of charismatic leaders.“ Annals of the American Academy of Political and Social Science, 358, 1965, стр. 77-88.
  34. Вебер, М. „Политика као позив“, у Глигоров, В. (ур.) Критика колективизма: либерална мисао о социјализму. Филип Вишњић, Београд, стр. 55-99.
  35. Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpreti­ve Sociology. University of California Press, Berkeley, 1978.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 321.7:316.46 401-426