Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I EVROPSKE INTEGRACIJE

ODNOS DRŽAVE I NEVLADINOG SEKTORA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA SRBIJE

Sažetak

Autor u ovom radu razmatra odnos države i nevladinog sektora u Srbiji u procesu evropskih integracija. Rad je podeljen na tri dela. U prvom delu autor daje teorijski osvrt i istorijski prikaz odnosa dr­žave i civilnog društva, i navodi značaj civilnog društva u Evropskoj uniji. Drugi deo rada je posvećen osvrtu na nevladin/civilni sektor u post-komunističkim režimima, i specifičnostima ovog sekto­ra u Srbiji. Treći deo rada je posvećen izučavanju konkretnih oblika saradnje države i nevladinog sektora u Srbiji, u okviru tri ključna perioda: do 2000. godi­ne, od 2000. do 2005, i nakon 2005. godine. Iako između drugog i trećeg perioda nije postojao drastičan prelaz kao između prvog i drugog, autor smatra da je bilo važno napraviti presek saradnje 2005. godine, utoliko pre što su to uradili i istraživači koji su se bavili civilnim sektorom. Umesto zaključka, autor naglašava koja su pitanja ostala otvorena u oblasti saradnje države i nedržavnih aktera. Iako je u radu objašnjena pojmovna razlika između građanskog i civilnog društva, nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva, ovi pojmovi su često korišćeni kao sinonimi, kako zbog literature koja je korišćena prilikom izrade rada, tako i zbog činjenice da se svi pobrojani termini suštinski odnose na sektor koji je odvojen od države.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Дворник, Срђан, Актери без друштва: Улога цивилних актера у посткомунистичким промјенама, Heinrich Böll Stiftung, Загреб, 2009.
  2. Лишанин, Младен, „Нормативни стварни модел креирања и реализације спољне политике у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2011.
  3. Миливојевић, Зденка, Цивилно друштво Србије: потиснуто током 1990-их у потрази за легитимитетом, препознатљивом улогом и признатим утицајем током 2000-их, ЦИВИЦУС индекс цивилног друштва извештај за Србију, Аргумент, Београд, 2006.
  4. Мировић, Александра, „Савремена схватања цивилног друштва с посебним освртом на концепцију Џона Кина (John Keane)“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2005.
  5. НВО сектору Србији, Грађанске иницијативе, Београд, 2005.
  6. Ненадић, Данијела, „Цивилно друштво и институције у Србији однос партнерства или конфротације“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2005.
  7. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  8. Павловић, Вукашин, „Однос државе и невладиних организација“, Цивилно друштво и невладин сектор, Бранка Петровић (ур.), ПАЛГО ценгар, Београд, 2002.
  9. Пауновић, Жарко, „Цивилно друштво у транзиционој Србији, Пет година транзиције у Србији, Срећко Михаиловић et al (ур.), Социјалдемократски клуб, Фондација Friedrich Ebert, Београд, 2005.
  10. Политичке поделе у Србији у контексту цивилног друштва (Могућност базичног консенсуса и могућност конституисања демократског блока), ЦЕСИД, Београд, 2005.
  11. Стевановић, Ивана; Марковић, Зоран (ур.), Дотације невладиним организацијама у буџету Републике Србије 2007-2009, Центар за развој непрофитног сектора, Београд, 2011.
  12. Стојановић, Ђорђе, „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  13. Тодоровић, Јелена Б., „Србија и политика условљавања Европске уније“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2011.
  14. Трећи сектор у Србији: стање и перспективе, Центар за развој не­профитног сектора, NGO Policy Group, Београд, 2001.
  15. Хауард, Марк М., Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске инициативе, Београд, 2008.
  16. ЦИДЕЦ – Дијалог грађана и грађанки за европски консензус, Изградња партнерства између НВО и јавне администрације у процесу европских интеграција, Грађанске иницијативе, Београд, 2009.
  17. ЦИДЕЦ – Дијалог грађана и грађанки за европски консензус, Могућности комуникације грађана, грађанки и НВО са институцијама Европске уније, Грађанске иницијативе, Београд, 2009.
  18. „Consolidated version of the Treaty on European Union“, Official Jour­nal C 83, 30 March 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2010:083:0013:0046:EN:PDF (приступ: 03.04.2012)
  19. „Opinion of the Economic and Social Committee on The role and contri­bution of civil society organisations in the building of Europe“, Subcom­mittee: Civil society organisations, Brussels, 1999, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ces851-1999_ac_en.pdf (приступ: 02.04.2012)
  20. „Treaty on European Union“, Official Journal C 191, 29 July 1992, http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/n992M/htm/n992M.html#0001000001 (приступ: 02.04.2012)
  21. „Извештај о раду за 2011. годину“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Београд, 2012.
  22. „Програм сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ“, Канцеларија за европске интеграције, Београд, 2011.
  23. „Програм сарадње са организацијама цивилног друштва у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента за претприступну помоћ, Извештај о реализацији у периоду од 21.12.2011. до 21.3.2012. г.“, Канцеларија за европ­ске интеграције, Београд, 2012.
  24. „Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу стабилизације и придруживања Државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији“, Влада Републике Србије, Београд, 2004.
  25. „Стратегија комуникације о приступању Србије Европској унији“, Влада Републике Србије, Београд, 2004.
  26. „Стратешки оквир Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за период 2011-2014“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом,Београд, 2011.
  27. „Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег де­ла средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења“, Влада Републике Србије, Београд, 2012.
  28. „Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања за пројекте НВО, локалних самоуправа, малих и средњих предузећа и предузетника“, Грађанске иницијативе, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, јануар 2011, http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/8-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (приступ: 13.04.2012)
  29. „Демократска странка због фондова оснива невладине организације“, Данас, 12.07.2011, http://www.danas.rs/danasrs/politika/demokratska_stranka_zbog_fondova_osniva_nevladine_ organizacije.56.html?news_id=219320 (приступ: 10.04.2012)
  30. „Презентација резултата првог истраживања о организацијама ци­вилног друштва“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, http://www.civilnodrustvo.gov.rs/?p=232 (приступ: 11.04.2012)
  31. „Сарадња са цивилним сектором“, Народна скупштина Републи­ке Србије, http://www.parlament.gov.rs/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B80/oD1%980/oD0%B5/%D10/o81%D0 %B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D0%B0/%D1%81%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.107.html (приступ: 02.04.2012)
  32. „Свађа између НВО због 3,5 милиона евра донација“, Блиц, 06. 2011, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/262982/Svadja-izmedju-NVOzbog-35-miliona-evra-donacija (приступ: 10.04.2012)
  33. „Свака политичка партија има своје НВО“, Данас, 13.07.2011, http://www.danas.rs/danasrs/politika/svaka_politicka_partija_ima_svoje_nvo.56.html?news_id=219399 (приступ: 10.04.2012)
PERIODIKA Politička revija 2/2012 УДК: 321.01:061.2](497.11):32(4-672EU) 403-429
ç