Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАНСКИ ОДНОСИ

ОБРИСИ НАСТАНКА ТРЕЋЕГ (ХРВАТСКОГ) ЕНТИТЕТА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ: СТАВОВИ ЛОКАЛНИХ АКТЕРА, САД И ЕУ

Сажетак

У овом раду аутор указује на генезу постепеног актуелизовања хрватског питања након формирања Федерације Босне и Херцеговине у Вашингтону током марта 1994. годи­не и Дејтонског споразума крајем 1995. године. Наиме, посебно у периоду након 2000. године долази до пораста незадовољства бх. Хрвата у вези са њиховим статусом, како на нивоу ентитета Федерације БиХ, тако и на нивоу државе Босне и Херцеговине. Првобитно су ови предлози наилазили на оштру осуду представника међународне заједнице у БиХ, али je после 2007. године и усвајања „Крешевске декларације“, иза које су стале најутицајније странке бх. Хрвата овакво стање постепено измењено. У том смислу аутор приступа и анализи односа пре свега Сједињених Америчких Држава и Европске уније у вези са постојећим двоентитетским уставним устројством Бо­сне и Херцеговине. С тим у вези указује на одређене поступне промене у њиховом виђењу наведеног питања, тј. у вези са начелом додатног (етно)федерализама и формирања тзв. трећег (хрватског) ентитета.

кључне речи:

Референце

  1. „Амандмани на Устав Босне и Херцеговине (‘априлски па­кет’)“, Сарајево, март 2006.
  2. Arnautović, Marija, „Novi američki izaslanik (ni)je rješenje“, Radio Slobodna EvropaBalkanski servis, Prag, 12. avgust/kolovoz 2014, Internet, http://www.slobodnaevropa.org/content/noviamericki-izaslanik-nije-rjesenjе/26527315.html, 12/11/2014.
  3. “Bosnia’s Future”, International Crisis Group, Report 232, Bru­selles, 14 July 2014, Internet, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/balkans/bosnia-herzegovina/232-bosnia-s-fupdf, 15/11/2014.
  4. „Deklaracija HNS-a BiH sa zasjedanja“, Hrvatski narodni sabor BiH, Mostar, 19. travnja 2011, Internet, http://hnsbih.org/rezolucija/, 15/11/2014.
  5. „Deklaracija HNS-a BiH sa 5. zasjedanja“, Hrvatski narodni sabor BiH, Mostar, 6. travnja 2013, Internet, http://hnsbih.org/deklaracija-hns-a-bih/, 15/11/2014.
  6. „Deklaracija о načelima Ustava BiH (‘Kreševska deklaracija’)“, Hr­vatska demokratska zajednica, HDZ 1990, Hrvatska stranka pra­va BiH, Narodna stranka „Radom za boljitak“, Hrvatsko kršćanskodemokratska unija, Hrvatska seljačka stranka BiH, Kreševo, 21. rujna 2007. Internet, http://www.hdzbih.org/upload/tbl_dokumenti/kresevska_deklaracija_165048.pdf, 12/11/2014.
  7. „Додик за формирање трећег ентитета“, РТВ Војводине, Но­ви Сад, август 2014, Интернет, http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/dodik-za-formiranje-treceg-entiteta-u-bih_509227.html, 12/11/2014.
  8. Ђукановић, Драган и Јовановић, Милован: „Криза у Федерацији Босне и Херцеговине — између грађанског бунта и ревизије политичког система“, Култура полиса, бр. 24, Нови Сад, 2014, стр. 59-80.
  9. Ђукановић, Драган: „Босна и Херцеговина — измене ентитетских устава”, Међународна политика, година LIII, бр. 1106, април-јун, стр. 16-18.
  10. Ђукановић, Драган: „Вишеслојност кризе у Федерацији БиХ — међуетнички, политички и економски извори“, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2012, стр. с.а.
  11. Ђукановић, Драган: „Измене уставног устројства Босне и Хер­цеговине — инициативе и могућности“, Међународни проблеми, година LVI, број 2-3, Београд, 2004, стр. 313-324.
  12. Ђукановић, Драган: „Хрватско питање у (пост)дејтонској Босни и Херцеговини”, Нова српска политичка мисаоана­лизе, ИИЦ „Нова српска политичка мисао”, год. III, бр. 5-6, Београд, 2007, стр. 77-83.
  13. „Ексклузивно: Британско-немачка иницијатива у Аспену“, По­литика, Београд, 6. новембар 2014, Интернет, http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/EKSKLUZIVNO-Britanskonemacka-inicijativa-u-Aspenu.lt.html, 15/02/2015.
  14. „Федерација БиХ клинички мртва“, РТВ БН, Бијељина, јул 2013, Интернет: http://www.rtvbn.com/13655/federacija-bihklinicki-mrtva, 15/11/2014.
  15. „Hrvati neće dobiti treći entitet“, Livno Online, Livno, 31. oktobar 2014, Internet, http://www.livno-online.com/bih/4289-izetbegovic-hrvati-nece-dobiti-treci-entitet, 15/11/2014.
  16. „Josipović: Hrvati u BiH se ne osjećaju ravnopravnim“, 14. novem­bar 2014. Internet, http://www.cdm.me/svijet/region/josipovichrvati-se-ne-osjecaju-ravnopravnim-u-bih, 15/11/2014.
  17. „Koplja se lome na Posavini i granicama hrvatskog entiteta“, Ljubuski.info, Ljubuški, 16. novembar 2010, Internet, http://ljubuski. net/4963-koplja-se-lome-na-posavini-i-granicama-hrvatskogentiteta, 15/11/2014.
  18. Luckin, Sejad: „Nestanak Herceg-Bosne: Federacija progutala banovinu“, AIM Press, Sarajevo, 25. decembar 1996, Internet, http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199612/61226003-pubs-sar.htm, 15/11/2014.
  19. Миљуш, Брано, Ђукановић, Драган: Добросуседски односи у светлу српско-босанскохерцегоеачког питања, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2011.
  20. „Nacionalni sastav stanovništva: rezultati za republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991“, Državni zavod za statistiku Republike BiH, Sarajevo, decembar/prosinac 1993.
  21. „Nacrt preporuka za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovi­ne“, Sarajevo, 15. maj 2014, Internet, http://www.dw.de/popups/pdf/26372826/nacrt-preporuka-za-izmjene-ustava-fbih.pdf, 11/11/2014.
  22. Нешковић, Радомир: Недовршена држава; политички систем Босне и Херцегоеине, Friedrich Ebert Stiftung, Бања Лука, 2013.
  23. „Prijedlozi ustavnih reformi HSS-NHI“, Hrvatska seljačka stranka – Nova hrvatska inicijativa, Sarajevo, 24. oktobar 2009. Inter­net, http://ustavnareforma.ba/files/articles/20091024/235/bs.%20HSS-NHI,%2024.10.2009..pdf, 15/11/2014.
  24. „Prijedlozi ustavnih reformi za Bosni i Hercegovinu“, HDZ 1990, Mostar, 1. jul 2010, Internet, http://ustavnareforma.ba/files/artides/20100701/206/bs.%20HDZ%201990,%2001.07.2010..pdf, 15/11/2014.
  25. „Prijedlozi ustavnix reformi“, Hrvatska demokratska zajednica, Mostar, 14. jul 2010, Internet, http://ustavnareforma.ba/files/artides/20100714/233/bs.%20HDZ%20BiH,%2014.07.2010..pdf, 14/11/2014.
  26. “Resolution No. 705“, House of Representatives, Congress, Was­hington, July 31, 2014, Internet, https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hres705/text, 15/11/2014.
  27. „Rezolucija Europskog parlamenta od 6. veljače 2014. о izvješću о napretku Bosne i Hercegovine za 2013.“, Br. 2013/2884(RSP), Evropski parlament, Strazbur, 6. februar 2014, Internet, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0102+0+D0C+XML+V0//HR, 12/11/2015.
  28. „Sporazum“, HDZ, HDZ 1990, Mostar, 12. decembar 2010, Inter­net, http://www.hdzbih.org/upload/tbl_dokumenti/sporazum_covic_ljubicpdf, 14/11/2014.
  29. „Tri federalne jedinice za tri političke zajednice — izlazna strategija Međunarodne krizne grupe (ICG) iz BiH“, Institut za društvenopolitička istraživanja, Mostar, 28. srpanj 2014, Internet, http:// www.idpi.ba/icg/, 15/11/2014.
  30. Тодоровић, Зоран: „Рађање Републике Српске — мировни планови за Босну и Херцеговину 1992-1995.“, Нова српска политичка мисао, бр. 3-4, Београд, 2010, стр. 29-44.
  31. Turčalo, Sead: Političko-ustavna rješenja za Bosnu i Hercegovinu: od Lisabona do Daytona: geopolitičke naracije о mirovnim spo­razumima za Bosnu i Hercegovinu 1992-1996, Open Society Fo­undations, Mediacentar, Sarajevo, 2013.
  32. „U BiH živi 48,4 posto Bošnjaka, 32,7 Srba i 14,6 posto Hrvata“, Dnevni avaz, Sarajevo, 3. septembar 2014, Internet, http://www. avaz.ba/clanak/133681/u-bih-zivi-48-4-posto-bosnjaka-32-7-srba-i-14-6-posto-hrvata, 15/11/2014.
  33. „Устав Босне и Херцеговине“, Анекс IV, Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцегоеини, Дејтон, новембар 1995.
  34. „Устав Федерације БиХ“, Службене новине Федерације БиХ, Сарајево, бр. 1/1994.
  35. „Уставни амандмани“, Бутмир, Сарајево, новембар 2009.
  36. “Washington Agreement“, Washington, March 18, 1994, Internet, http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/ peace_agreements/washagree_03011994.pdf, 12/11/2014.
периодика Национални интерес 1/2015 УДК 342.24(497.6):323. 1(=163.42)”1994/20” 127-150