Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОБРАЗОВАЊЕ КАО КЉУЧ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА У ДРУШТВО

Сажетак

Роми представљају једну од већих етничких заједница у Србији, као и у другим државама централне и југоисточне Европе, где је вишегодишња маргинализација, сегрегација и дискриминација условила њихов изузетно тежак положај. Роми се по свим социо-демографским показатељима (образовање, запосленост, друштвени углед, животни стандард, и сл.) налазе на најнижој друштвеној лествици. Изразито лоша образовна структура Рома један је од најважнијих узрока њихове неинтегрисаности у друштво, а утиче на одржавање и продубљивање социо-економског и културног јаза између ромског и осталог становништва. У раду се, на основу података пописа 2002. године, анализирају узроци и последице високог нивоа неписмености, изразито лоша квалификациона структура, као и проблем укључивања ромске деце у образовни систем Србије, што представља једно од најактуелнијих питања, посебно са становишта друштвене интеграције, социјалне покретљивости, побољшања социо-еко­номског положаја и националне еманципације Рома.

кључне речи:

Референце

  1. BRIZA, Jan (2000). “Minorities in Central Serbia”, Minorities Right in Yugoslavia, International Report, No.6, MRG, London, UK, pp. 20-26.
  2. ЂОРЂЕВИЋ, Б.Драгољуб (уред.) (2004). Роми –  од заборављене до ма­тине у успону, Одбор за грађанску инициативу, Ниш.
  3. ЈАКШИЋ, Божидар (2002). “Људи без крова”, Република, Београд.
  4. ЈАКШИЋ, Божидар (2007). “Образовање и школовање ромске деце”, Друштвене науке о Ромима у Србији, САНУ, Одељење друштвених наука, вол. CXIX, књига 29, Београд, стр.81-93
  5. МАЦУРА, Милош (1993). “Демографске промене и друштвени развитак Рома”, Друштвене промене и положај Рома, САНУ, књига 2, Београд, стр. 26-34.
  6. МИРГА,Анџеј & Николае. ГЕОРГИ (1997). «Ромски народ у историјском контексту», Ромолошке студије, серија И, број III-IV, Београд, стр. 3-50.
  7. МИТРОВИЋ, Александра (1996). “Положај Рома у друштву”, Положај мањина у СР Југославији, САНУ, Одељење друштвених наука, књига 19, Београд, стр. 807-819.
  8. ПЕТРОВИЋ, Ружа (1992). “Демографске особености Рома у Југославији”, Развитак Рома у Југославији – проблеми и тенденције, САНУ, књига 1, Београд, стр. 115-127.
  9. POULTON, Hugh (1997). “Insiders and Outsiders: the Transnational Mi­norities – Jews, Armenians, Vlachs and Roma”, Minorities in Southeast Europe: Inclusion and Exclusion, International Report, Minority Rights Group, London, No. 6, pp. 8-11.
  10. РЗС (2003). Попис становништва, домаћинства и станова 2002; школска спрема и писменост, књига бр. 4, Републички завод за ста­тистику, Београд.
  11. РАДУШКИ, Нада (2007). Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој”, Институт друштвених наука, Београд.
  12. РАДУШКИ, Нада (2007). ”Демографске и етничке особености Рома у Србији”, Друштвене науке о Ромимау Србији, САНУ, Одељење дру­штвених наука, вол. CXIX, књига 29, Београд, стр. 81-93.
  13. СИМИЋ, Ђура (1996). “Школовање и образовање као услов социјалне-друштвене промоције Рома”, Положај мањина у СР Југославији, Београд, САНУ Одељење друштвених наука, књига 19, Београд, стр. 833-843.
  14. TOMOVA, Ilina (1995). The Gypsies in the Transition period, Internatio­nal Center for Minority Studies and Intercultural Relation, Sofia.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 37.014(=214.58):316.662 189-202