Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

OBNOVA RELIGIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU I NJENA ULOGA U AFIRMACIJI KULTURE MIRA

Sažetak

Obnova i uspon religije u savremenosti izraz je strukturalne krize dugog vala i istorijske restauracije, a sa druge strane ona je i svojevrsni duhovni oblik kritike te krize. U centru autorove analize nalaze se religija i savremeno društvo: odnos krize i širenje fenomena religioznosti i retradicionalizacije nasuprot procesima modernizacije i sekularizacije. Autor istražuje savremene protivrečnosti neoliberalnog modela tranzicije i asimetričnog tipa monocentrične globalizacije koji su generirali u savremenosti enormne socijalne nejednakosti i protivurečnosti između Severa i Juga, između bogatih i siromašnih društvenih klasa. U ovom kontekstu, globalizacije i fragmentacije savremenog društva i socijaldarvinizacije društvenih odnosa, autor analizira otuđeni položaj čoveka u sa­vremenosti i izlaže kritiku apologetskog pozitivizma u nauci i filozofiji, a posebno razmatra manifestnu i latentnu ulogu religije u savremenom društvu, sa posebnim osvrtom na Evropu i Balkan. Autor uspon religije, a posebno religijskog fundamenta­lizma, povezuje sa blokiranim procesima modernizacije i razvoja, podvlačeći da transformacija religije od oblika kreativnog ispoljavanja čovekovih socio-psiholoških snaga, u oblik regresivne destrukcije proizilazi pre svega iz strukturalnih nejednakosti i raznih oblika socijalnog nasilja u svetu, jer kako ističe jedna maksima „Mač stupa na scenu onda kada pravda zakaže i zakasni“. U problematizaciji ove teme, autor afirmiše tezu da je uspon religije ne samo izraz krize savremenog društva, već i oblik pobune protiv apologije razmrvljenog analitičkog uma i socijalnih nepravdi. Ona je, dakle, sa druge strane i svojevrsna kritika dehumanizacije položaja čoveka i pokušaj obnove teologije oslobođenja. Autor posebno poentira mesto i ulogu religije u razvijanju kulture mira, globalizacije solidarnosti i razumevanja u svetu, ističući da nema globalnog mira u svetu bez globalne pravde.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Berger, Piter, Desekularizacija sveta: opšti pregled, u: Desekularizacija sveta – oživljavanje religije i svetskepolitike, Mediteran Publishing, Novi Sad, 2008.
  2. Berđajev, Nikolaj, Ruska religijska filozofija i Dostojevski, Partizanska kniga, Be­ograd, 1982.
  3. Volerstin, Imanuel, Posle liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2005.
  4. Dugin, Aleksandar, Osnovi geopolitike, Ekopres, Zrenjanin, 2004.
  5. Đorđević, Dragoljub B., Ko je remetilački faktor u Srbiji, Makedoniji i Bugarskoj: religije, verske zajednice ili nacionalne manjine? u: Kvalitet međuetničkih od­nosa i kultura mira na Balkanu, Filozofski fakultet, Niš, 2008.
  6. Kerc, Pol, Kako preurediti savremeni svet?, Filip Višnjić, Beograd, 2005.
  7. Laš, Kristofer, Pobuna elita i izdaja demokratije, Svetovi, Novi Sad, 1996.
  8. Mitrović, Ljubiša, Pravoslavlje – štit i bedem protiv duhovne kolonizacije, u: Dve hiljade godina hrišćanstva na Balkanu, JUNIR, Niš, 2001, str. 130-134.
  9. Митровић, Љубиша, Геостратешки аспекти сусрета и сукоба религијских култура и цивилизација на Балкану, Теме, 20, 3-4: 339-353, 1997.
  10. Mitrović, Ljubiša, Razvoj i evrointegracija Balkana kao predpostavka unapređenja kvaliteta međuetničkih odnosa i afirmacije kulture mira u: Kvalitet međuetnič­kih odnosa i kultura mira na Balkanu, Filozofski fakultet, Niš, 2008.
  11. Onfre, Mišel, Ateološka rasprava fizika metafizike, Rad, Beograd, 2005.
  12. Paskal, Blez, Refleksije u samoći, Astimbo, Beograd, 2003.
  13. Habermas, Jirgen, Predpolitičke osnove demokratske pravne države, u: Dijalektika sekularizacije, Dosije, Beograd, 2006.
  14. Habermas, Jirgen i Racinger, Jozef, Dijalektika sekularizacije, Dosije, Beograd, 2006.
  15. Šušnjić, Đuro, Religija II, Čigoja štampa, Beograd, 1998.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2009 УДК: 316.74:2. 231-256
ç