Изабери језик:
Тема броја

ВОЈСКА, ВОЈНИ ОДНОСИ, ОБЛИЦИ СУКОБА

ОБАВЕЗА СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА

Сажетак

Прошло је десет година од како је обустављена обавеза служења војног рока у Србији. У протеклој деценији уследиле су значајне промене на геополитичкој карти света, као и значајне промене геостратешког и војнополитичког карактера, које су од значаја за геополитички положај Србије, као и за питања њене безбедности и одбране. Управо у овом раду се анализирају политички, геополитички и безбедносни аспекти међународног положаја Србије, који су од значаја за њену стабилност, безбедност и одбрану. Анализом кључних доктринарних докумената из области Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране, као и анализом законских и подзаконских аката из домена одбране и војске и изведених доктринарних докумената, анализом и проценом оперативних способности Војске Србије, њене борбене моћи у функцији извршавања додељених мисија у складу са Стратегијом одбране, приказани су основни аргументи у прилог укидања ОДЛУКЕ о обустави обавезе служења војног рока.
Служећи се методом анлизе и синтезе и историјко-компаративним методом извршена је анализа доктринарних докумената из области безбедности и одбране, идентификовани основни ризици, изазови и претње, анализиранa постојећа законска решења у области војне, радне, материјалне обавезе и обавезе служења у резервном саставу, те приказани чиниоци од значаја за одржавање високе борбене моћи Војске Србије ради остваривања функције одбвраћања потенцијалних агресора на Републику Србију.

кључне речи:

Референце

  • Вељковић О. Слађан и др. Изазови попуне Војске Србије активном и пасивном резервом, Војно дело 7/2018.
  • Димитријевић Бојан, Како смо укинули обавезни војни рок, „Политика“, 10.02.2021.
  • Мачкић Ранко, Баришић Игор и др. Стратегије националне безбедности САД и Руске федерације и могуће импликације  по безбедност  Републике Србије, Војно дело 8/2017.
  • Одлука о обустави обавезе служења војног рока, „Службени гласник РС“, број 95 од 17.децембра 2010.
  • Остојић М.Мирослав, Каравидић Зоран и др. Утицај доктрине и концепта на развој способности Војске Србије, Војно дело 8/2017.
  • Пандуревић Винко, Нови хладни рат и Србија, Свет књиге, Београд, 2018.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 94 од 27.децембра 2019.
  • Стратегија одбране Републике Србије, „Службени гласник РС“, број 94 од 27.децембра 2019.
  • Уредба о служби у активној резерви, „Службени гласник РС“, број 47/11.
  • Закон о одбрани, „Службени гласник РС“, бр.116/2007, 88/2009 – др.закон, 104/2009 -др.закон, 10/2015 и 36/2018.
  • Закон о војсци Србије, „Службени гласник РС“, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. Закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС, 36/2018 и 94/2019.
  • Закон о војној, радној и материјалној обавези, „Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 95/2010 и 36/2018.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 355.02:355.212(497.11) 63-83