Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРА, ПОЛИТИКА, БЕЗБЕДНОСТ

ОБАВЕШТАЈНА АКТИВНОСТ У СИСТЕМУ ПОЛИТИЧКЕ ВЛАСТИ

Сажетак

Обавештајна активност као друштвени и политички феномен представља један од кључних информационих канала којима се носиоци политичке власти информишу о приликама и променама у спољном окружењу, које су од значаја за националну безбедност и националне интересе. Као битан елемент информационе, односно, меке моћи сваке државе, обавештајна активност своју институционализацију доживљава кроз деловање савремених обавештајних службы као специјализованих установа извршне власти. С друге стране, обавештајна активност има јасно дефинисану улогу у процесу доношења (спољно)политичких одлука, јер носиоцима политичке власти обезбеђује реле­вантна и правовремена завршна обавештајна знања као основ за даљи тог процеса одлучивања. Посебан значај у процесу обавештајног истраживања, одно­сно обавештајном циклусу, има анализирање, продукција и интерпретација тих сазнања, као и правилно дефинисање информационих/обавештајних потреба и захтева од стране носилаца политичке власти. У овим тачкама се и прелама сва осетљивост сложених односа између обавештајне активности и поли­тичке власти.

 

кључне речи:

Референце

  1. Betts, Richard K., Mahnken, Thomas G. (eds), Paradoxes of Strategic Intelligence, London & Portland Or, Frank Cass, 2005.
  2. Betts, Richard K., Enemies of Intelligence: Knowledge and Power in American National Security, New York, Columbia University, 2007.
  3. Banks, Chuck., Covert Action: An Instrument ofForeign Policy, Maxwell AFB, AL, Air War College, 1994.
  4. Holsti, Ole R., Making American foreign policy, New York, Routledge,Taylor & Francis Group, 2006.
  5. Drezner, Daniel W. (ed), Avoiding trivia: the role of strategic planning in American foreign policy, Washington, D.C., The Brookings Institution, 2009.
  6. National Intelligence Council, Mapping the Global Future, Washington, Government Printing Office, 2004.
  7. Johnson, Stuart, Libicki, Martin, Treverton,Gregory F. (eds), New chal­lenges, new tools for defense decisionmaking, Santa Monica, RAND, 2003.
  8. Intelligence Estimates: How Useful to Congress? Washington, DC, Congressional Research Service, Library of Congress, 2006, Internet 13/03/2010, http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL33733.pdf.
  9. U.S. Intelligence and Policymaking: The Iraq Experience, Washington, DC, Congressional Research Service, Library of Congress, 2006, Internet 13/03/2010, http://italy.usembassy. gov/pdf/other/RS21696.pdf.
  10. Dunn, William L. “Intelligence and Decisionmaking.” In Alfred C. Mau­rer, et al. (eds.) Intelligence Policy and Process, Boulder, CO, Westview Press, 1985, p. 220-234.
  11. Gill, Peter, “Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence Services after September 11th”, DCAF, Working paper no. 103. January
  12. Hulnick, Arthur S., Fixing the Spy Machine: Preparing American Intelli­gence for the Twenty First Century, Westport, CT, Praeger, 1999.
  13. Kent, Sherman, Strategic Intelligence for American World Policy, Prince­ton, NJ, Princeton University Press, 1949.
  14. Teitelbaum, Lorne, The Impact of the Information Revolution on Po­licymakers ’ Use of Intelligence Analysis, Santa Monica, CA, Pardee Rand Graduate School, 2005.
  15. United States. Central Intelligence Agency, Intelligence and Policy: The Evolving Relationship, Washington, DC, Central Intelligence Agency, 2004.
  16. Andrus, D. Calvin. “Toward a Complex Adaptive Intelligence Commu­nity”, Studies in Intelligence, 2005, Vol. 49, No. 3, p. 63-70.
  17. Treverton, Gregory F., Gabbard, Bryan C., Assessing the Tradecraft of Intelligence Analysis, Santa Monica, Rand, 2008.
  18. Treverton, Gregory F., The Next Steps in Reshaping Intelligence, Santa Monica, CA, Rand, 2005.
  19. Treverton, Gregory F., Reshaping National Intelligence for an Age of Information, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
  20. Davis, Jack. “Improving CIA Analytic Performance: Analysts and the Po­licymaking Process”, Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Oc­casional Papers, 2002, Vol. 1, No. 2, p. 1-19.
  21. Davis, Jack, Tensions in Analyst-Policymaker Relations: Opinions, Facts, and Evidence, Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Occasional Papers, 2003, Vol. 2, No. 2, p. 1-13.
  22. Gray, David H., Slade, Chris, “Applying the Intelligence Cycle Model to Counterterrorism Intelligence for Homeland Security”, European Journal of Scientific Research, Vol.24 No.4 (2008), pp.498-519.
  23. Gill, Peter, Marrin, Stephen, Phythian, Mark (eds), Intelligence Theory: Key questions and debates, London and New York: Routledge, 2009.
  24. Ferris, John Robert, Intelligence and strategy (Selected Essay), New York, Routledge, 2005.
  25. Nye, Joseph S., The Powers to Lead, Oxford, Oxford University Press, 2008.
  26. Keohane, Robert O., Nye, Joseph S., Power and Interdependence (third ed.), New York, Longman, 2001.
  27. Бајагић, Младен, Обавештајна активност и спољна политика – студија случаја САД, Београд, Виша школа унутрашњих послова, 2004.
  28. Johnson, Loch K., Strategic Intelligence 4: Counterintelligence and Co­unterterrorism: Defending the Nation Against Hostile Forces, Westport, Connecticut, London, Preager Sevurity International, 2007.
  29. Scott, Len, Jackson, Peter, “The Study of Intelligence in Theory and Prac­tice”, Intelligence and National Security, Vol. 19, No. 2, Summer 2004, pp. 139-169.
  30. Jackson, Peter, Siegel, Jennifer (eds), Intelligence and Statecraft: The Use and Limits of-Intelligence in International Society, Westport, Praeger Pu­blishers, 2005.
  31. Morgenthay, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle ofPower and Peace, Boston, Massachusetts, McGraw-Hill Co., Inc., 1993.
  32. McDowell, Don, Godman, Jan (eds), Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users (Revised ed.), Lanham, Mary­land, Toronto, Plymouth, The Scarecrow Press., Inc., 2009.
  33. Herman, Michael, Intelligence Power in Peace and War, The Royal Insti­tute of International Affairs, Cambridge University Press, 2008.
  34. Boyce R., Maiolo J., (eds), The Origins of World War, Two: The Debate Continues, Basingstoke, Palgrave, 2003.
  35. Dombrowski, Peter, Payne, Roger A., ’’Global Debate and the Limits of the Bush Doctrine”, International Studies Perspective, No. 4 (2003), pp. 395-408.
  36. Svendsen, Adam, “The globalization of intelligence since 9/11: frame­works and operational parameters”, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 21, No. 1, March 2008, pp. 129-144.
  37. Johnson, Loch K. (ed), Handbook of Intelligence Studies, New York, Ro­utledge, 2007.
  38. Krizan, Lisa, Intelligence Essentials for Everyon, Occasional Paper Num­ber Six, Joint Military Intelligence College,Washington, DC., 1999.
  39. Johnson, Loch K., “Bricks and Mortar for a Theory of Intelligence”, Comparative Strategy, 22(2003), pp. 1-28.
  40. Савић, Андреја, Бајагић, Младен, ”Улога обавештајне активности у спољној политици”, Наука-безбедност-полиција, вол. VIII, бр. 1 (2003), стр. 17-50;
  41. Frankel, Joseph, The Making of Foreign Policy (An Analysis of decision Making), London, Oxford University Press, 1968.
  42. Waltz, Edward, Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Artech House Boston & London, 2003.
  43. Hastedt, Glenn, Espionage: A Reference Handbook, Santa Barbara, ABCCLIO, 2003.
  44. The 9/11 Commission Report, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, New York: W.W. Norton, 2004.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 327.84+355.40]:32.01 349-370