Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

О СРПСКОМ ГЕОПОЛИТИЧКОМ ИДЕНТИТЕТУ

Сажетак

Рад је посвећен анализи једног значајног елемента српског националног идентитета геополитичком идентитету. Полазећи од суштинске повезаности народа и простора који настањује, разматрана је српска (само)спознаја у контексту примарне симболичке дуалности Копна и Мора. Сходно томе, исконски српски сакралногеографски идентитет јесте интегралан, али је он временом постао доминантно копнени услед прогона и присилног расрбљавања у приморју. Из тога је проистекао савремени српски телурократски геополитички идентитет. Али, у контексту супарништва континенталних (евроазијских) и поморских (атлантских) сила, српске земље налазе се унутар зоне њиховог надметања за глобални примат. Та чињеница пресудно утиче на дефинисање савременог српског геополитичког идентитета. Циљ рада је да проучи не само његове особине и структурна својства, него и настојања евроатлантског пола (над)моћи да га конвертује и прилагоди свом таласократском геополитичком к0ду. Деструктивне последице тога процеса пред­мет су закључних разматрања у овом раду.

кључне речи:

Референце

  1. Bžežinski, Zbignjev, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Lu­ka, 2001.
  2. Велимировић, Николај, Српском народу кроз тамнички прозор, Орион, Београд, 1999.
  3. Гачев, Георгиј, Менталитети народа света, Логос; ЈП „Службени гласник“, Београд, 2011.
  4. Грос Вавић, Загорка, Презимена су чувари нашег језика, Прометеј, Нови Сад; Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац, 2011.
  5. Данојлић, Милован, „Горњани и доњани“, Политика, Београд, 10. јун 2000.
  6. Дугин, Алекасандар, Основи геополитике, књига 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  7. Дугин, Алекасандар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  8. Дугин, Александр, Проект „Евразия“, ЭКСМО, Яуза, 2004. (доступно и у електронској форми: www.evrazia.org)
  9. Дугин, Александр Гельевич, Геополитика, Гаудеамус; Академический Про­ект, Москва, 2011.
  10. Матић, Бранислав, „Живети на веригама света“, у зборнику: Тајна Балкана (приредио: Бранислав Матић), Студентски културни центар, Београд, 1994.
  11. Mackinder, Halford John, „The Geographical Pivot of History“, Geographical Jo­urnal, 23(1904), The Royal Geographical Society, London, 1904.
  12. Mackinder, Halford John, Democratic Ideals and Reality A Study in the Politics of Reconstruction, Constable and Company Ltd, London, 1919.
  13. Mackinder, Halford John, „The Round World and the Winning of the Peace“, Fo­reign Affairs, July 1943, Counceil on Foreign Relations, Inc., New York, 1943.
  14. Милошевић Ђорђевић, Јасна, „Схватања националног идентитета у Србији“, Национални интерес, год. I, vol. 1, бр. 1/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  15. Михајловић, Драгослав, „У САНУ цвета југословенство“, НИН, бр. 3200, Бе­оград, 26. април 2012.
  16. Савицкий, Петр Николаевич, Континент Евразия, Аграф, Москва, 1997.
  17. Смит, Антони Д., Национални идентитет, Библиотека 20. век, Београд, 2010.
  18. Spykman, Nicholas, The Geography of the Peace, Harcourt, Brace & Co., New York, 1944.
  19. Степић, Миломир, „Променљивост одредница геополитичког положаја српских земаља“, у зборнику: Геополитичка стварност Срба (уредник: Вељко Б. Кадијевић), Институт за геополитичке студије, Београд, 1997.
  20. Степић, Миломир, У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Инсти­тут за геополитичке студије, Београд, 2001.
  21. Степић, Миломир, Српско питање геополитичко питање, Јантар-група, Београд, 2004.
  22. Степић, Миломир, „Територијално и геополитичко у српском националном интересу“, Национални интерес, год. I, vol 1, бр. 1/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  23. Степић, Миломир, „Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији – упоредна геополитичка анализа“, у зборнику: Русија и Балкан питање сарадње и безбедности (приредио: Зоран Милошевић), Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  24. Степић, Миломир, „Могућности симбиозе српских и руских геополитичких интереса на Балкану“, Национални интерес, год. V, 5, бр. 1-2/2009., Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  25. Степић, Миломир, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  26. Стојадиновић, Миша, Потрага за идентитетом, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  27. Суботић, Милан, Пут Русије – евроазијско становиште, Плато, Београд, 2004.
  28. Huntington, Samuel, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, vol. 72, № 3, summer 1993, Council on Foreign Relations, Inc., New York, 1993.
  29. Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Or­der, Simon & Schuster, New York, 1996.
  30. Цвијић, Јован, Балканско полуострво, друго издање, Сабрана дела, књига 2, САНУ; Завод за уџбенике и наставна средства; НИРО Књижевне новине; Београд, 1991.
  31. Cohen, Saul B., Geography and Politics in a World Divided, Random House, New York, 1963.
  32. Cohen, Saul B., Geopolitics of the World System, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham (Maryland), 2003.
  33. www.evrazia.info
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК 327:911.3]:323.1(=163.41) 11-40