Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

О НАДЛЕЖНОСТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МЕРА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА – ПОВОДОМ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ

Сажетак

Током прошлогодишњег ванредног стања, због немогућности да се Народна скупштина састане, Влада Републике Србије је уз супотпис председника Републике, донела Уредбу којом је требало да пропише мере одступања од људских и мањинских права како би се што ефикасније изашло на крај са епидемијом вируса корона. Неколико дана касније министар унутрашњих послова је донео Наредбу на основу овлашћења садржаних у уредби. У октобру 2020. године, Уставни суд Србије је ценио уставност поменуте Уредбе. Предмет овог рада представља тумачење уставних одредби које се тичу прописивања мера којима се одступа од људских и мањинских права током ванредног стања, као и оцена активности и правних ставова Владе, Министарства унутрашњих послова и Уставног суда. Циљ рад је да укажемо на недоумице које постоје у нашем правном систему у овој материји, и предложимо другачији приступ од онога који су понудили највиши државни органи, како би се у некој будућој ситуацији поступало у складу са уставотворчевом вољом и евентуално попуниле постојеће правне празнине и отклониле недоречености. У раду је поред позитивноправног коришћен и упоредно-правни метод, анализиране су две одлуке Уставног суда, употребљена је савремена литература из наведене области, али су консултовани и класични правни и политиколошки текстови. Сажето, главни закључак рада је да су Влада и председник Републике поступили супротно изричитој уставној норми, а да је Уставни суд пропустио да такав акт санкционише.

кључне речи:

Референце

  • Czech Republic’s Constitution of 1993 with Amendments through 2002, https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002.pdf, poslednji pristup 10. 07. 2020.
  • Đorđević, Miroslav, i Miloš Stanić. 2021. „Proglašenje vanrednog stanja u Republici Srbiji usled pandemije kovida 19.” U Pandemija kovida 19: Pravni izazovi i odgovori, ur. Vladimir Đurić i Mirjana Glintić, 51–65. Beograd: Institut za uporedno pravo.
  • Hungary’s Constitution of 2011, https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf, Poslednji pristup 10. 07. 2020.
  • Jovanović, Miodrag. 2021. „Ustavni sud u raljama karlšmitovskih pitanja.” Novi Arhiv za pravne i društvene nauke I (1): 155–165. doi: 10.51204/Novi_Arhiv_PFUB_21107A.
  • Jovanović, Slobodan. [1936] 2005. Država Knj. 1. Beograd: Geca Kon A.D. Fototipsko izdanje. Reprint, Beograd: Prosveta. Citati se odnose na fototipsko izdanje
  • Jovičić Miodrag. 2005. Ustav i ustavnost. Beograd: Službeni glasnik.
  • Marinković, Tanasije. 2021. „Ustavna hronika Republike Srbije za prvu polovinu 2020. godine”. Novi Arhiv za pravne i društvene nauke I (1): 124–154. doi: 10.51204/Novi_Arhiv_PFUB_21106A.
  • Marković, Đorđe. 2018. ,,Organski zakon u ustavnopravnom poretku Republike Srbije.” U Univerzalno i osobeno u pravu, ur. Ognjen Vujović, tom I, 287−307. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
  • Marković, Ratko, 2015. Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio.
  • Miljojković, Teodora. 2021. “Emergency Governance (Un)Bound: A Brief Reflection on Southeast Europe’s Response to COVID-19 Pandemic.ˮ Pravni zapisi XII (1): 123–145. doi:10.5937/pravzap0-29534.
  • Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, „Službeni glasnik RSˮ, br. 34/20.
  • Odluka Narodne skupštine 65/2020-4, „Službeni glasnik RSˮ, br. 65/2020.
  • Odluka o proglašenju vanrednog stanja, „Službeni glasnik RSˮ, br. 29/20.
  • Odluka o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja „Službeni glasnik RSˮ, br 63/2020.
  • Odluka Ustavnog suda Srbije [Odluka USS], IUo-45/2020 od 28. oktobra 2020. godine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 126/20.
  • Poslovnik Narodne skupštine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 20/12.
  • Poslovnik Vlade, „Službeni glasnik RSˮ br. 61/2006 – prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014 i 8/2019 – dr. uredba.
  • Rešenje Ustavnog suda Srbije [Rešenje USS], IUo-42/2020 od 22. Maja 2020. godine, „Službeni glasnik RSˮ, br. 77/20.
  • Sajó András and Renáta Uitz, 2017. The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford: Oxford Univrsity Press.
  • Simović, Darko. 2020. „Vanredno stanje u Srbiji: ustavni okvir i praksa povodom pandemije COVID-19.” Sveske za javno pravo 11 (39): 3–20.
  • Tomić, Zoran R. 2020. „Vanredno stanje i vanredna situacija u srpskom pravu.” Arhiv za pravne i društvene nauke, 115 (3): 9‒29. doi:10.22182/apdn.32020.1.
  • Uredba o merama za vreme vandrednog stanja, „Službeni glasnik RSˮ, br. 31/20.
  • Ustav Crne Gore, „Službeni list CG” br. 1/2007 i 38/2013 – Amandmani I-XVI).
  • Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine” br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
  • Ustav Republike Srbije [URS], „Službeni glasnik RSˮ, br. 98/06.
  • Ustava Republike Slovenije, „Uradni list RS” št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.
  • Vlada Republike Srbije, n.d. „Sednice Vlade za vreme mandata Vlade Republike Srbije izabrane 28. oktobra 2020. godine – dokumenti sa sednica održanih 2021. godine.ˮ Poslednji pristup 10. 07. 2021. https://www.srbija.gov.rs/dokument/511380/sednice-vlade-za-vreme-mandata-vlade-republike-srbije-izabrane-28-oktobra-2020-godine-dokumenti-sa-sednica-odrzanih-2021-godine.php.
  • Zakon o Narodnoj skupštini [ZONS], „Službeni glasnik RSˮ, br. 9/10.
  • Zakon o policiji [ZOP], „Službeni glasnik RSˮ, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018.
  • Zakon o potvrđivanju uredaba [ZOPU], „Službeni glasnik RSˮ, br. 62/20.
  •  Zakon o važenju uredaba [ZOVU], „Službeni glasnik RS, br. 65/20.
  • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti [ZOZSOZB], „Službeni glasnik RSˮ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020.
  • Устав на Република Северна Македонија, „Службен весник на РМ” 1/92, 31/98, 91/01, 84/03, 107/05, 3/09, 49/11, 6/19, 36/19.
Српска политичка мисао 3/2021 3/2021 УДК 342.76(497.11)“2020“ 191-212