Изабери језик:
Тема броја

О НАЦИЈИ И ДРЖАВИ

О НАЦИЈИ СА СИМВОЛИЧКОГ СТАНОВИШТА

Сажетак

У тексту се посматрају нација, национална држава и национализам са символичког становишта, уместо са политичког, правног или социолошког, као што је то уобичајено. Символи сачињавају ткиво културе, а то значи да нацију посматрамо као чињеницу културе, символичку заједницу. По традицији, етнологија и антропологија проучавају символе, тј. културу, али и феномен народа, који се уобичајено сматра за претходни ступањ у развитку нације. Док је народ институционално некохерентна заједница, дотле се нација одликује високим степеном друштвене артикулације. Такође, нација је символичка заједница која се простире кроз све светове у којима човек постоји као личност, због чега се одликује својеврсном антропоморфном структуром. Нација је људима донела значајна унапређења у појимању и коришћењу себе и света, нарочито својим концептом демократије у коме су оптимално обједињени захтеви за слободом појединца и снагом заједнице.

кључне речи:

Референце

  • Башић, Ивана. 2016. Слике у речима. Иконичност лексике српског језика у контексту словенске митологије: метафоре живота и смрти, Београд: Посебна издања Етнографског института САНУ, Књига 85.
  • Богдановић, Марија, Аљоша Мимица, ур. 2007. Социолошки речник. Београд: Завод за уџбенике.
  • Бодрожић, Ђуро. 2008. Национална држава, Београд: Српска књижевна задруга и Партенон.
  • Бодрожић, Ђуро. 2015. Српски идентитет. Београд: Српска књижевна задруга и Подгорица: Књижевна задруга Српског народног вијећа.
  • Велер, Ханс-Улрих. 2002. Национализам: Историја – Форме – Последице, Нови Сад: Светови.
  • Епископ Николај. 2013. Охридски пролог („Беседа о болести богоодступништва, за 17. август (4. VIII)“), Сабрана дела Епископа Николаја у XIII књига, Књига VII, Шабац – Ваљево: Манастир Светог Николаја – Соко: 638-639.
  • Епископ Николај. 2016 а. Символи и сигнали, Сабрана дела Епископа Николаја у XIII књига, Књига V, Шабац: Манастир Св. Николаја – Соко: 323-365.
  • Епископ Николај. 2016 б. Мисионарска писма (15. писмо (стр. 31) „Једном патриоти који каже: Довољно је бити добар Србин, а вера је споредно“ и 98. писмо (стр. 119-120) „Раднику Митру Ф. о томе зашто се Спаситељ родио у пећини“), Сабрана дела Епископа Николаја у XIII књига, Књига VIII, 15-297. Шабац: Православна Народна Хришћанска Заједница Шабац
  • Јунг, Карл Густав. 1996. Аион: Доприноси симболици сопства, Београд: Атос.
  • Марковић, Божидар С. 1937. Начела демократије, Београд: Библиотека Политика и друштво, Књига 2.
  • Матић, Петар и Миша Стојадиновић. 2010. „Либерални национализам: У потрази за изгубљеним идентитетом“ Политичка ревија 23 (1): 187-200. doi: 10.22182/pr.2312010.10
  • Миљковић Матић, Јелена. 2019. „У прилог научној употреби појма народ“ Политичка ревија 62 (4): 109-134. doi: 10.22182/pr.6242019.6
  • Ристовић, Милан. 2007. „Од конструкције до деконструкције приватности (и назад): време, простор, људи, питања“. У Приватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио Милан Ристовић, 5-25. Београд: Clio
  • Стојановић, презвитер др Дарко. 2020. „Икона и благољепије као израз наше вере и наше душе“ Православље – Новине Српске Патријаршије 1279: 42-43.
  • Трговчевић, Љубинка. 1986. Научници Србије и стварање југословенске државе 1914-1920, Београд: Народна књига и Српска књижевна задруга
  • Bandić, Dušan. 2008. Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Ogledi o narodnoj religiji (“Etnos”), Treće izdanje, Biblioteka XX vek 69**: 33-54, Beograd
  • Daglas, Meri. 1993. Čisto i opasno. Analiza pojmova prljavštine i tabua, Biblioteka XX vek 77, Beograd: Plato
  • Daglas, Meri. 1994. Prirodni simboli. Istraživanje o kosmologiji, Novi Sad: Svetovi – Podgorica: Oktoih
  • Filipović, Milenko S.. 1955. “Etnološki (etnografski) rad u Bosni i Hercegovini”, Pregled – Časopis za društvena pitanja 10. Sarajevo: 211-215.
  • Fuko, Mišel. 1982. Istorija seksualnosti: Volja za znanjem (“Pravo smrti i vlast nad životom”), Drugo izdanje: 117-139. Beograd: Prosveta
  • Hayes, Carlton J. H. 1960. Nationalism: A Religion, New York: The Macmillan Company
  • Ivić, Ivan D. 2015. Čovek kao animal symbolicum. Razvoj simboličkih sposobnosti, Beograd: Zavod za udžbenike
  • Lič, Edmund. 1983. Kultura i komunikacija: Logika povezivanja simbola. Uvod u primenu strukturalističke analize u socijalnoj antropologiji, Biblioteka XX vek, 58, Beograd: Prosveta
  • Milenković, Miloš. 2010. Ka politici srpske antropologije za XXI vek (“Dve noćne more srpskih društveno-humanističkih nauka”): 5-17. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar
  • Subotić, Milan. 2004. „Imaju li nacije pupak? Gelner i Smit o nastanku nacija“, Filozofija i društvo XXV: 177-211.
  • Vajt, Lesli. 1970. Nauka o kulturi: Studija o čoveku i civilizaciji, Beograd: Kultura.
периодика Политичка ревија 4/2020 4/2020 УДК 316.356.4 173-193