Изабери језик:
Тема броја

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

НОВИ ТЕОРИЈСКИ ПРАВЦИ У ПРОУЧАВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сажетак

У овом раду, аутор анализира савремене теоријске правце у проучавању локалне самоуправе. Као основна парадигма користи се теоријска, при чему се рационални избор, социолошки и историјски институционализам идентификују као најзначајнији модели у оквиру „новог институционализма“. У одељцима посвећеним наведеним струјама унутар новог институционали­зма утврђују се њихове предности и недостаци. Посебна пажња је посвећена имплементацији и последицама новог јавног менаџмента у развијеним политичким системима. Аутор низом хипотеза утврђује да развој локалне самоуправе, и у ширем контексту децентрализације доприноси општем, друштвеном развоју. У том смислу, реформа локалних институција представља једну од кључних компоненти за успешну трансформацију политичког система у целини.

кључне речи:

Референце

  1. Јовановић, Милан, „Политичке институције у политичком систему Србије“, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  2. Марковић, Драган, „Локална самоуправа као изворни облик непосредне демократије“, Политичка ревија, 2/2011, Институт за поли­тичке студије, 2011.
  3. Пејковић, Марко, „Улога уставног суда у политичком систему Србије – изазови и проблеми“, у Ђурић, Живојин, Јовановић, Милан, ур, Противречности политичког система, Институт за политичке студије, 2011.
  4. Радојевић, Миодраг, „Нови правни оквир локалне самоуправе у Србији“, Политичка ревија, 2/2008, Институт за политичке студије, 2008.
  5. Станковић, Владан, „Локална самоуправа и равномеран привредни развој Србије“, Политичка ревија, 2/2008, Институт за политичке студије, 2008.
  6. „Decentralization: Rethinking Government“ у Entering the 21st Century: World Development Report 1999-2000, World Bank, Oxford University Press, 2000.
  7. Arbetman-Rabinowitz, Marina, Johnson, Kristin, “Relative Political Ca­pacity: Empirical and Theoretical Underpinings”, http://www.cgu.edu/Include/spe/ConfPolEconIndicators2007/Arbetman-RabinowitzJohnsonRPC2007 Claremont.pdf
  8. Clingermayer, James C, Feiock, Richard C, “Institutional Constraints and Policy Choice: An Exploration of Local Governance”, State University of New York Press, 2001.
  9. Crosier, Michel, Huntington, Samuel, Watanuki, Joji “The Crisis of De­mocracy Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission“, New York University Press, 1975.
  10. Eisenstadt, N, S, „Institutional Patterns of Political Modernisation“, Civi­lisations, 4/1962, 1962.
  11. Eisenstadt, N, S, „Institutionalisation and Change“, American Socological Review, Ap/ 1964, 1964.
  12. Gregory, Robert „New Public Management and the Ghost of Max Weber: Exorcised or Still Haunting?“, у Cristensen, Tom, Laegreid, Per, eds, Transcending New Public Management, Ashgate Publishing Ltd, 2007.
  13. Hankla, Charles R, „When is Fiscal Decentralization Good for Governan­ce?“, Publius, 39, Oxford University Press, 2009.
  14. Hira, Anil, Hira, Ron, „The New Institutionalism: Contradictory Notions of Change“, American Journal of Economics and Sociology, vol. 59, no. 2, 2000.
  15. Huntington, Samuel, „Political Development and Political Decay“, у Kabashima, Ikuo, White, Lynn, eds, Political System and Change, Princeton University Press, 1986.
  16. Lane, Jan Erik, Ersson, Svante, „European Politics: An Introduction“, Sa­ge Publications, 1996.
  17. Lane, Jan-Erik, Ersson, Svante „The New Institutional Politics-Perfor­mance and Оutcomes“, Routledge, 2002.
  18. Mayhew, Leon, H, ed, „Talcott Parsons: On Institutions and Social Evo­lution”, The University of Chicago Press,
  19. Merton, Robert, K, “The Unanticipated Consequences of Purposive So­cial Action”, American Sociological Review, 1, no. 6, 1936.
  20. Newton, Keneth, Van Deth, Jan W, „Foundations of Comparative Politics“, Cambridge Textbooks in Comparative Politics, Cambridge Univer­sity Press, 2010.
  21. North, Douglas, C, „Institutions, Institutional Change and Economic Per­formance“, Cambridge University Press, 1990.
  22. North, Douglas, Wallis, John J, Weingeist, Barry, „Violence and Social Orders A Conceptual Framework for Interpeting Recorded Human History”, Cambridge University Press, 2009.
  23. Oates, Wallace, „Fiscal Federalism“, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972.
  24. Osborne, David, Gaebler, Ted, “Reinventing Government: How the En­trepreneurial Spirit is Transforming the Public Sectof”, Plume, 1993.
  25. Stinchcombe, Arthur, „Social structure and organizations“, у March, G, Handook of organizations, Rand-McNally, Chicago, 1965.
  26. Tiebout, Charles, „Pure Theory of Local Expenditures“ Journal of Politi­cal Economy, Oct/1956, 1956.
  27. Tullock, Gordon, „Public Decisions as Public Goods“, Journal of Political Economy, July/Aug/1971, 1971.
  28. Voigt, Stefan, Blume, Lorenz, „The Economic Effects of Federalism and Decentralisation: a Cross-Country Assesment“, Public Choice, Dec/2010, Springer Science + Business Media, 2010.
  29. Wallis, John, Joseph, „The Political Economy of New Deal Fiscal Fede­ralism“, Economic Inquiry, 2, Wiley Publishing.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 352:316.334 339-353