Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

НЕЗАВИСНОСТ СУДСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОМЕНУ УСТАВНОГ ОКВИРА ЗА ИЗБОР СУДИЈА И ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

Сажетак

Независно судство представља један од кључних елемената савремене демократске и правне државе. Без њега нема ни економског, ни политичког ни свеколиког друштвеног развоја. Од увођења вишестранчја и доношења Устава од 1990. године, наша држава и друштво прошли су кроз многе турбулентне фазе. Ових наглих, и често негативних промена, није било поштеђено ни судство. Формално и суштинско одвајање судске власти од прекомерног утицаја законодавне, а пре свега извршне власти, непрестано траје. Ни данас, 27 година после, судска власт у Републици Србији не поседује онај степен независности у свом деловању, који је неопходан да би се српска држава у потпуности назвала демократском и правном. У раду ће управо бити речи које би кораке ка поправљању уставног оквира, будући уставотворац морао да предузме, како би били испуњени сви предуслови да судство коначно постане независно.

кључне речи:

Референце

  1. Бркић Ана, Стевановић Ана, „Правосудна академија у Републици Србији у раскораку између прокламованог и стварног“, Свеске за јавно право, Центар за јавно право, Сарајево, 23/2016, стр. 1−21.
  2. Грубач Момчило, Шаркић Небојша, „Прилог дискусији о предлогу националне стратегије о реформи правосуђа у Србији за период од 2013. до 2018“, Избор судске праксе, Глосаријум, Београд, бр. 5/2013, стр. 5−10.
  3. Јовановић Слободан, Држава 2, Просвета, Београд, 2005.
  4. Јовичић Миодраг, „Начело поделе власти и судство“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 7−8/1993, 809−826.
  5. Кандић Татјана, Судска власт у Републици Србији, Досије, Београд, 2015.
  6. Кнежевић-Бојовић Ана, „Грађанска, кривична и дисциплинска одговорност судија“, Страни правни живот, Институт за упоредно право, Београд, бр. 3/2008, стр. 122−139.
  7. Ковачевић-Куштримовић Радмила, „Образовање и стручно усавршавање судија“, у монографији: Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 87–99.
  8. Крбек Иво, „Гаранције судијске независности“, Посебни отисак из Споменице конгреса правника, Београд, 1935.
  9. Крстић Зоран, „Самосталност судства и одговорност судија“, у зборнику: Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији (приредили: Мирослав Лазић и Ирена Пејић), Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 55–75.
  10. Маринковић Танасије, „Очување ауторитета и непристрасности судства као основ ограничења слободе изражавања“, Стандарди Европског суда за људска права и спорна правна питања у националној судској пракси, Савет Европе, Београд, 2015, бр. 1–2/2015, стр. 39−60.
  11. Маринковић Танасије, ,,Правна јемства судијске независности“, у зборнику: Уставне промене у Србији (приредили: Милан Петровић, Весна Данковић), Свен, Ниш, 2004, стр. 297−310.
  12. Маринковић Танасије, „Јемства судијске независности у уставима Кнежевине и Краљевине Србије“, Анали Правног факултета у Београду, година LVIII, 2/2010, стр. 134−163.
  13. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.
  14. Мијатовић Бошко, Вујачић Илија, Маринковић Танасије, Појмовник либералне демократије, Службени гласник и Центар за либерално демократске студије, Београд, 2008.
  15. Орловић Славиша, „Сталност судијске функције vs. општи реизбор судија у Републици Србији“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2010, стр. 163–186.
  16. Пајванчић Маријана, Уставно право, Правни факултет Нови Сад, Нови Сад, 2014.
  17. Пејић Ирена, „Имунитет судија“, у зборнику: Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији, (приредили: Мирослав Лазић и Ирена Пејић), Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 99−113.
  18. Пејић Ирена, „Институционалне гаранције независног судства: Високи савет судства“, у зборнику: Судије у правном систему, (приредили: Един Шарчевић и Владан Петров), Центар за јавно право, Сарајево, 2013, 113−127.
  19. Перић Живојин, Границе судске власти, Београд, 1899.
  20. Петров Владан, „Предлози за реформу Устава у делу који се односи на правосуђе − преиспитивање националне стратегије“, у зборнику: Зборник радова Правног факултета у Нишу (приредила: Слободанка Стојичић), Ниш, 2014, стр. 95−110.
  21. Петров Владан, „Избор судија упоредно и у Републици Србији – предлози за промену Устава“, у зборнику: Судије у правном систему, (приредили: Един Шарчевић и Владан Петров), Центар за јавно право, Сарајево, 2013, стр. 39−74.
  22. Радивојевић Зоран, ,,Међународни стандарди независног судства“, у зборнику: Законодавни и институционални оквир независног судства у Републици Србији (приредили: Мирослав Лазић и Ирена Пејић), Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2009, стр. 37−55.
  23. Ракић-Водинелић Весна, „Реформа правосуђа у Србији“, Свеске за јавно право, Центар за јавно право, Сарајево, бр. 9/2012, стр. 3−23.
  24. Ракић-Водинелић Весна et al, Правосудни савети, Институт за упоредно право, Београд, 2003.
  25. Ракић-Водинелић Весна, Правосудно организационо право, Савремена администрација, Београд, 1994.
  26. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  27. Симовић Дарко, „Институционална јемства судијске независности у Републици Србији“, у зборнику: Судије у правном систему (уредили: Един Шарчевић и Владан Петров), Центар за јавно право, Сарајево, 2013, стр. 85−113.
  28. Спасојевић Смиља, „Положај и функционална улога председника суда у српском правосуђу“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2016, Том 4, стр. 633−649.
  29. Спасојевић Смиља, ,,Разрешење судија и председника судова у Републици Србији”, Свеске за јавно право, Центар за јавно право, Сарајево, бр. 25/2016, стр. 44−62.
  30. Станковић Марко, „Судска власт у Уставу од 2006. – критички поглед“, у зборнику: Судије у правном систему, (приредили: Един Шарчевић и Владан Петров), Центар за јавно право, Сарајево, 2013, стр. 71−85.
  31. Тасић Ђорђе, О јемствима судске независности, Посебни отисак из Споменице конгреса правника, Београд, 1935.
  32. Тропер Мишел, Правна теорија државе, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2014.
  33. Угрић Јеврем, Судска власт и одговорност судија, Штампарија Св. Сава, Београд, 1930.
  34. Calabresi Guido, ,,The Current, Subtle–and Not So Subtle–Rejection of an Independent Judiciary”, Journal of Constitutional Law, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, 4/2002, стр. 637−647.
  35. Leiter Brian, The roles of judges in democracies: A realistic view, Internet, http://www.brianleiter.net/talks.shtml, 30/01/2017.
  36. Rosenfeld Michel, Sajo Andras, Comparative constitutional law, Oxford University Press, 2012.
  37. Charbonnier Gilles, Panorama des systémes judiciaries dans l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2008.
  38. Shetreet Shimon, ,,The normative cycle of shaping judicial independence in domestic and international law: the mutual impact of national and international jurisprudence and Contemporary Practical and Conceptual Challenges”, Chicago Journal of International Law, University of Chicago Law School, Chicago, 1/2009, стр. 275−332.
  39. Venice Commisssion, Judical Appointments, Opinion No. 403 / 2006, CDL-AD(2007)028.
  40. Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 58/2009 – одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – Одлука УС, 121/2012, 124/2012 – Одлука УС, 101/2013, 111/2014 – Одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 – Одлука УС и 106/2015.
  41. Закон о Високом савету судства, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 101/2010, 88/2011, 106/2015.
  42. Закон о Високом савету правосуђа, Службени гласник РС, бр. 63/01, 42/02, 39/03, 41/03, 44/04, 61/05, 116/08.
  43. Закон о уређењу судова, Службени гласник РС бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др. закон, 13/2016 и 108/2016.
  44. Закон о Правосудној академији, Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 32/2014 – одлука УС и 106/2015.
  45. Одлука Уставног суда бр. ИУз – 497/2011.
  46. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  47. Устав Републике Хрватске, Народне новине, 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
  48. Incal vs Turkey, No. 41/1997/825/1031, 9.6.1998.
  49. Министарство правде и државне управе, Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013 – 2018. године, Београд, 2013.
  50. Савет за борбу против корупције, Извештај о реформи правосуђа, Београд, 4/2014.
  51. Мишљења највиших судова (сва четири апелациона суда, Управни, Привредни апелациони и Прекршајни апелациони суд) у Републици Србији, представљена на конференцији ,,У сусрет изменама Устава: уставни положај судства”, одржаној 29. 11. 2016. године у Београду, у организацији Врховног касационог суда у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Саветом Европе.
  52. ,,Одлаже се преношење одређених надлежности са Министарства правде на Високи савет судства до 1.1.2018. године”, Правник у правосуђу, Параграф, Београд, 2017, 131/132.
  53. Грађани Србије не верују институцијама, Internet, http://www.euractiv.rs/pregovori-sa-eu/8212-graani-srbije-ne-veruju-institucijama-, 06/02/2017.
  54. http://www.enm.justice.fr/Devenir-magistrat-etudiants.

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11):342.56 201-228