Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

НЕЗАВИСНА (РЕГУЛАТОРНА) ТЕЛА И ИНСТИТУЦИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Регулаторна тела су државне институције надлежна да уређују поједине области од посебног друштвеног интереса. У савременом упоредном праву, с развојем доктрина о дерегулацији, либерализации и о заштити људских права, у порасту су њихова улога и значај. Поред ових јавних агенција настају и регулатор­на тела с већим степеном независности и самосталности у односу на извршну власт. Таква тела и институције задовољавају потребе грађана и ефикасне контролe извршне власти. Аутор у овом чланку истражује положај посебних независних регулаторних тела и институција у Републици Србији. Поред недостатака у норматив­ном оквиру, техничке препреке и политички притисци отежавају функционисање независних регулаторних тела. Са становишта поштовања начела владавине права, неопходно je изменити правне прописе и створити услове за несметано деловање независних регулаторних тела и институција.

кључне речи:

Референце

  1. Adler John, Constitutional and Administrative Law, 7th ed., Palgrave Macmillan, London, 2009.
  2. Бељански Слободан, „Регулаторна и контролна тела у Републици Србији“, Преглед – Република Србија, бр. 2/2008, Јавна установа Југословенски преглед, Београд, стр. 57-74.
  3. Бребан Ги, Административно право Француске, ЈП „Службени лист СРЈ“, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002.
  4. Васиљевић Мирко, Компанијско право право привредних друштава Србије и ЕУ, друго изм. и доп. изд., Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007.
  5. Вукадиновић Радован, „Предговор“, у: Закон о заштити конкуренције“, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006, стр. 7-36.
  6. Ејкерман Роуз Сјузан, Корупција и власт, узроци последице и реформа, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2007.
  7. Commission of the European communities, Green paper on services of general interest, Brussels, COM (2003), http://eur-lex.europa.eu/LexUr.Serv/site/en/com/2003/com200з_0270en01.pdf/преузето 12. новембра 2010/
  8. Johansen Sander Katja, Regulatory Independence in Theory and Practice a Survey of Independent Energy Regulators in Eight European Countries, AKF Forlaget, February 2003, http://www.akf.dk/udgivelser…/2003/regulatory_independence/ преузето 11. 2010/
  9. Лилић Стеван, Управно право & управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009.
  10. Мајсторовић Александар, „Државна ревизија у систему одбране“, Ревија за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, бр. 6/2008, Центар за безбедносне студије, Београд, стр. 5-18.
  11. Милосављевић Богољуб, Коментар Закона о Заштитнику грађана, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2010.
  12. Милосављевић Богољуб, Управно право, треће измењено и допуњено издање, Правни факултет Унион, Београд, 2010.
  13. Паовић-Јекнић Гордана, Буџетска контрола, југословенско и италијанско право, Универзитет Црне Горе, Штампарија Обод д. д. Цетиње, Подгори­ца, 2000.
  14. Петровић Предраг, „Антикорупцијска агенција“, Ревија за безбедност, стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, бр. 3/2007, Центар за безбедносне студије, Београд, стр. 5-16.
  15. Поуп Џереми, Антикорупцијски приручник, супротстављање корупцији кроз систем друштвеног интегритета, Транспаренси интернешенел, Бео­град, 2004.
  16. Радојевић Миодраг, „Искуства омбудсмана у Србији“, Политичка ревија, број 4/2010, Институт за политичке студије, Београд, у штампи.
  17. Савет за борбу против корупције, Анализа Закона о заштити конкуренције, новембар 2009, Београд.
  18. Скопљак Зоран, „Годину дана рада Комисије за заштиту конкуренције“, Квартални монитор економских трендова и политика у Србији, бр.ј 8/2007, Фонд за развој економске науке, Београд, 2007, стр. 65-71.
  19. Стефановић Златко, Компанијско право, Правни факултет „Унион“, Београд, 2009.
  20. Томић Р. Зоран, Опште управно право, пето скраћено и осавремењено изд., Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  21. Хајек А. Фридрих, Право, законодавство, слобода, „Службени лист СРЈ“, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002.
  22. Шабић Родољуб, „Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја искуства из трогодишње праксе“, Ревија за безбедност, Центар за безбедносне студије, бр.ј 4/07, стр. 29-34.
  23. Шупут Дејан, „Самостална регулаторна тела у правном систему Републике Србије“, Телекомуникације, http://www.file:///C:/Document-and.Settings/user/Desktop/mr_dejan_suput_sa…, /преузето 11. 2010/.

  Правни извори

  1. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  2. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  3. Закон о јавним агенцијама, Службени гласник РС, бр. 18/05.
  4. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08 и 53/10.
  5. Закон о Заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05, 54/07.
  6. Закон о заштити конкуренције, Службени гласник РС, бр. 79/05.
  7. Закон о заштити конкуренције, Службени гласник РС, бр. 51/09.
  8. Закон о Државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07 и 36/10.
  9. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 52/10.
  10. Национална стратегија за борбу против корупције, Службени гласник РС,
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 351.9(497.11) 53-76