Tema broja

ČLANCI

NEUSPEH JUGOSLOVENSTVA I SRPSKO ISTORIJSKO ISKUSTVO

Sažetak

U ostvarenju jugoslovenske ideje i održanju jugoslovenske države iskazana je, barem što se tiče srpskog naroda, visoka cena jugoslovenskog bivstva. U zbunjujućoj složenosti jugoslovenskog društva ispoljile su ce ograničene moći integralizma. Napuštanjem unitarizma uspostavljen je federalizam koji se u završnim sekvencama druge Jugoslavije izopačio u konfederalizam. Secesijom konfederalizovane države Jugosloveni su ce razdvojili i povratili u status pojedinačnih južnoslovenskih nacija i nacionalnih mašnjina. Mesto Jugoslavije na političkoj mapi Evrope zauzeo je “Balkan”. Pokazalo se da je jugoslavizacija imala dva istorijski različita vida. Integrativna jugoslavizacija označila je stvaranje nove jugoslovenske države u kojoj je, pored transnacionalnih Jugoslovena, rođeno i više novih naroda. Istovremeno sa jačanjem jugoslovenskih republika događala ce naciogeneza. Ha taj način je omogućeno da kroz dezintegrativnu jugoslavizaciju, u vremenu secesionog rata nastane više novih južnoslovenskih država. Druga Jugoslavija je razložena po republičkim granicami koje su geopolitizovane, tj. od unutrašnjih pretvorene u spoljašnje, državne granice. Razbijanje Jugoslavije podržali su Vatikan i Evropa u liku Evroamerike. U Evropi obuhvaćenoj talasom integracija stvoreno je područje sa nedovršenim državolikim mozaikom. Time se Evropska unija suočila sa produženom dezintegracijom južnoslovenskog, odnosno srpskog prostora i otvorenim, a nerešenim srpskim pštanjem.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2005 УДК: 323.1(497.1 ):323.1(=163.41 ) 57-90
ç