Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

NEOMARKSISTIČKA MISAO O DRŽAVI

Sažetak

Predmet analize ovog rada je koncept države iz perspekti­ve neomarksizma. Neomarksizam kao teorijski supstitut marksi­zma nastavio je da neguje marksistički koncept države sa varijetetima koji zavređuju posebnu analizu. U okviru neomarksizma ne postoji konsenzus o jedinstvenoj teoriji države, već se javlja tenzija između dve teorijske pozicije, čije su polazne premise u raskoraku. Instrumentalizam, oličen u opusu Ralfa Milibanda polazi od paradigme moderne države kao države u kapitalističkom društvu i on pozicionira u drugi plan strukturu društva. Za razliku od ove pozicije, strukturalizam Nikosa Pulancasa daje primat strukturi i podvlači da je moderna država ništa drugo, do kapitalistička država. Pulancas pledira za poluautonomnu poziciju države, koja u krajnjoj instanci zadržava klasni determinizam.

Ključne reči:

Reference

  1. Васовић, Вучина, „Држава и демократија“, Архив за правне и друштвене нау­ке, 2/1993, Правни Факултет Универзитета у Београду, Београд
  2. Винсент, Ендрју, Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Marsh, David, Stoker, Gerry, Teorije i metode političke znanosti, Fakultet politič­kih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  4. Митровић, Драган, Правна теорија, Правни факултет Универзитета у Бео­граду и Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Митровић, Љубиша, Општа социологија, Институт за политичке студије, Бе­оград Свен, Ниш, 2003.
  6. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  7. Рицер, Џорџ, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник, Београд, 2009.
  8. Симеуновић, Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. Стајић, Дубравка, „Однос предузетника и државе као показатељ националног капацитета привреде у Србији“, Политичка ревија, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Стојановић, Ђорђе, „Савремено схватање јавне бирократије“, Политичка ревија, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Деспотовић, Љубиша, „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска политичка мисао, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  12. Стојановић, Ђорђе, „Проблем државног, политичког и административног ка­пацитета: анатомија Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  13. Skocpol, Theda, „Bringing The State Back In: Strategies of Analysis in Current Research“, Cambridge University Press, 1985.
  14. Therborn, Goran, „Karl Marx returning The Welfare State and Neo-Marxist, Corporatist and Statist Theories“, International Political Science Review, 7, No 2, April 1986, Sage Publications Ltd.
  15. Hay, Colin, „What is Marxist about Marxist State Theory?“, The State, Theories and Issues, edited by Colin Hay, Michael Lister and David Marsh, Palgrave Macmillan, New Yourk, 2006.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 321.01:141.82 251-265
ç