Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НЕОМАРКСИСТИЧКА МИСАО О ДРЖАВИ

Сажетак

Предмет анализе овог рада је концепт државе из перспекти­ве неомарксизма. Неомарксизам као теоријски супститут маркси­зма наставио је да негује марксистички концепт државе са варијететима који завређују посебну анализу. У оквиру неомарксизма не постоји консензус о јединственој теорији државе, већ се јавља тензија између две теоријске позиције, чије су полазне премисе у раскораку. Инструментализам, оличен у опусу Ралфа Милибанда полази од парадигме модерне државе као државе у капиталистичком друштву и он позиционира у други план структуру друштва. За разлику од ове позиције, структурализам Никоса Пуланцаса даје примат структури и подвлачи да је модерна држава ништа друго, до капиталистичка држава. Пуланцас пледира за полуаутономну позицију државе, која у крајњој инстанци задржава класни детерминизам.

кључне речи:

Референце

  1. Васовић, Вучина, „Држава и демократија“, Архив за правне и друштвене нау­ке, 2/1993, Правни Факултет Универзитета у Београду, Београд
  2. Винсент, Ендрју, Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Marsh, David, Stoker, Gerry, Teorije i metode političke znanosti, Fakultet politič­kih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.
  4. Митровић, Драган, Правна теорија, Правни факултет Универзитета у Бео­граду и Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Митровић, Љубиша, Општа социологија, Институт за политичке студије, Бе­оград Свен, Ниш, 2003.
  6. Павловић, Вукашин, Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд, 2011.
  7. Рицер, Џорџ, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник, Београд, 2009.
  8. Симеуновић, Драган, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. Стајић, Дубравка, „Однос предузетника и државе као показатељ националног капацитета привреде у Србији“, Политичка ревија, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  10. Стојановић, Ђорђе, „Савремено схватање јавне бирократије“, Политичка ревија, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Стојановић, Ђорђе, Ђурић, Живојин, Деспотовић, Љубиша, „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска политичка мисао, бр. 2/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  12. Стојановић, Ђорђе, „Проблем државног, политичког и административног ка­пацитета: анатомија Србије као слабе државе“, Српска политичка мисао, бр. 4/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  13. Skocpol, Theda, „Bringing The State Back In: Strategies of Analysis in Current Research“, Cambridge University Press, 1985.
  14. Therborn, Goran, „Karl Marx returning The Welfare State and Neo-Marxist, Corporatist and Statist Theories“, International Political Science Review, 7, No 2, April 1986, Sage Publications Ltd.
  15. Hay, Colin, „What is Marxist about Marxist State Theory?“, The State, Theories and Issues, edited by Colin Hay, Michael Lister and David Marsh, Palgrave Macmillan, New Yourk, 2006.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 321.01:141.82 251-265