Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

„НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ“ И ТРАНЗИЦИЈА – критички осврт на тезу о „неолибералном“ карактеру српске транзиције

Сажетак

У овом раду преиспитује се заснованост тезе групе аутора о неолибералном карактеру српске транзиције, помоћу анализе која се одвија на два нивоа: нивоу идеолошке оријентације реформатора, и нивоу остварених и емпиријски проверљивих „неолибералних“ мера. У случају првог, документује се изостанак програмског неолиберализма политичких актера задужених за реформу земље од 2000. године. У случају другог, анализом имплементације четири кључна параметра неолибералне стратегије у току транзиције (редукција социјалне државе, демонтажа гломазне администрације, повлачење државе из економије уз дерегулацију тржишта и брзог и ороченог процеса приватизације) показује се да ова теза нема емпиријску поткрепљеност. На основу ових разлога изводи се закључак да се ова теза мора одбацити.

кључне речи:

Референце

  1. Арсић, М., „Реформе државних и друштвених предузећа“, Квартални монитор економских трендова и политика у Србији, бр. 1 (јануар/јул)/2011.
  2. Барта, Ј., „Реформе пензијског осигурања у Мађарској“, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, вол. 45, бр. 3/2011, стр. 817-830.
  3. Вујовић, С. Мацура, Р. Гверо, М., „Транзициона неолиберална тиранија у Србији“, Соиијална мисао, вол. 18, бр. 4/2011, стр. 11-24.
  4. Ganev, I., „The ’Thriumph of Neoliberalism’ Reconside­red: Critical Remarks on Ideas-Centered Analyses of Po­litical and Economic Change in Post-Communism“, East European Politics and Societies, Vol. 19, No. 3/2005, pp. 343-378.
  5. Гавриловић, М. Ивановић, И., „(Не)постојање друштвене од говорности у привреди Србије у процесу приватизације“, Мегатренд ревија, вол. 8, бр. 1/2011, стр. 337-349.
  6. Голубовић, 3., „Елементи критике неолибералног модела транзиције“, Социолошки преглед, вол. 38, бр. 1-2/2004, стр. 5-21.
  7. Ерк, С., „Реформа пензионог система у Србији у сенци привредног раста и неповољне демографске струк­туре“, Српска политичка мисао, бр. 1/2011, стр. 163­186.
  8. Драшковић Б., „Да ли је могућ коперникански обрт у стратегији развоја Србије?“, Економски видичи, вол. 16, бр. 1/2011, стр. 19-29.
  9. Ђинђић, З. (2001), Експозе Зорана Ђинђића, мандатара за састав нове Владе Републике Србије, Интернет: http://www.arhiva. gov.rs/cms/view.php?id=2054, (приступ: 08.10.2012).
  10. Josifidis, K. Lošonc, A. Supić, N„ „Neoliberalism: Befall or Respite?“, Panoeconomicus, 1/2010, 101-117.
  11. Melicherčik, Ungvarsky, C., „Pension Reform in Slova­kia: Perspectives of the Fiscal Debt and Pension Level“, Czech Journal of Economics and Finance, 54, 2004, pp. 9-10.
  12. Млађен, К., „Неолиберализам у Србији – успон и пад“, Нови стандард, мај 2012.
  13. Новаковић, А., „Теорија неолиберализма – квазинаука или успешан хеуристички модел?“, Српска политичка мисао, вол. 38, бр. 4/2012.
  14. Новаковић, А., „Транзиција, реформе и перцепције о реформама – поређење српске и транзиције земаља ИЦЕ“, Српска политичка мисао, вол. 35, бр 1/2012, стр. 29-50.
  15. Новаковић, А.. Пешић, М., „Србија у транзиционом еквилибријуму – императиви превазилажења стања блокираних реформи“, Политичка ревија, вол. 9, бр. 2/2010, стр. 235-260.
  16. Palmer, G.T., After the Welfare State, Atlas Economic Rese­arch Foundation, Washington D.C., 2012.
  17. Пездир, Р., „Деструктивни мит о ’успеху’ словеначке транзиције“, 2009, Интернет: (приступ: 11.10.2012).
  18. Pertti, R. Katrin, Kaarel, R., „Estonia’s Multi-Pillar Pen­sion System: Solid First Miles of the Marathon“, Jour­nal of Investment Consulting, Vol. 12, No. 2 (December 1)/2011, pp. 42-52.
  19. Pinera, J., „Empowering Workers: the Privatization of So­cial Security in Chile“, The Cato Journal, 15, No. 2-3/1995.
  20. ПКС, „Предлог нове економске политике за период 2012-2016. године“, Корак, бр. 72/2012.
  21. Ристановић, В. Војтешки-Кљенак, Д., „Глобална финансијска криза и нужност реформе пензијског и социјалног осигурања Србије“, Геронтологија, вол. 38, бр. 2/2011, стр. 17-39.
  22. Richard, R., „Germany’s Postwar Growth: Economic Mi­racle or Reconstruction Boom?“, Cato Journal, 21, No. 3 (Winter)/2002.
  23. Смиљковић, Р. Љ., „Морално-економска криза буржоаске рестаурације у Србији и одговорност елите моћи“, Политичка ревија, вол. 10, бр. 2/2011, стр. 125­-156.
  24. Стајић, Д., „Приватизација у Србији – између неолибе­рализма и социјалне државе (смисао социјалног дијалога у локалној средини –  пример приватизације у Врању)“, Политичка ревија, вол. 17, бр. 3/2009, стр. 971-980.
  25. Стојилковић, Девеџић, M., „Однос броја пензионера и запослених у контексту демографског старења у Србији“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 131/2010, стр. 177-186.
  26. АПЗ, Анализа ефеката приватизације у Србији, Агенција за приватизацију, 2012. Интернет: http://www.priv.rs/O+Agenciji/9319/Analiza+efekata+privatizacije+u+Srbiji.shtml (датум приступа 10.11.2012).
  27. Doing Business, 2013 Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, International Bank for Recon­struction and Development / The World Bank, 2012.
  28. Economic Freedom of the World 2012 Annual Report, Gwartney, J. Lawson, Hall, J. Fraser Institute, Vanco­uver, B.C, 2012.
  29. European Commission, Commission Staff Working Docu­ment Serbia 2012 – Progress Report Accompanying the Document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Stra­tegy and Main Challenges 2012-2013, Brusseles, 2012. Интернет адреса: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/ key_documents/2012/package/sr_rapport_2012_en.pdf
  30. Miller, T. Holmes, R. Feulner, E.J., Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington D.C., The Wall Street Journal, New York, 2012.
  31. Schwab, K., The Global Competitiveness Report 2012­2013, World Economic Forum, Geneva, 2012.
  32. World Bank, Transition, The First Ten Years, Washington D C., 2002.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 338.246.025.88:338.2(497.11) 389-412