Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА - КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И МОНЕТАРИЗАМ КАО ОСНОВА АНТИРАЗВОЈНЕ ДЕФЛАТОРНЕ МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

У раду се пре осталог истражују данас доминантне у свету концепције о улози новца и монетарних фактора у процесу привредног раста, запослености и стабилности привреде. Полазећи од става да “није битно порекло новца (примарна емисија, депозити банака, инострани новац), вeћ његова употреба, усмеравање, контрола и ефекти које се по­стижу употребом новца”, посебно се изучава активна улога новца у привредном развоју. Посебно се изучава феномен и контроверза у економској теорији да ли “експанзивна и развојно усмерена монетарна политика може бити ефикасна у покретању производње и оживљавању економског раста, без покретања инфлације. У том правцу изучавају се монетаристичка концепција, реална или материјалистичка концепција монетарне политике и варијанта реалног приступа. Посебно се изучавају монетарни импулси и механизам трансмисије монетарног деловања у привреди у концепту активног новца. У томе је од посебног значаја реална и номинална количина новца у привреди у вођењу монетарне по­литике. Након теоријског дела у наставку рада се изучава монетаризам, либерализам и њихов утицај на неразвијене привреде у свету, посебно под данас доминантном неолибералном парадигмом (коју су прихватиле и ове државе). Овде се истражује монетаризам, неокејнзијанизам (државни интервенционизам) и неолиберлани систем, а посебно дефлаторна политика и редукција агрегатне тражње у склопу политике “реструктурисања и стабилиазције националних привреда, а тако и наше привреде.

кључне речи:

Референце

  1. Андерсон, Пери: „Историја и поуке неолиберализма“, Економика, Београд, бр. 4, 2004.
  2. Бабић, Мате: Макроекономија, изд. МАТЕ, Загреб, 2010.
  3. Brunner, Karl: „The Role of Money and Monetary Policy“, Review of the FRB of St. Luis, 7, 1968.
  4. Clovwer, J.G.: Money in a Theory of Finance, Washington DC. 1960.
  5. Група аутора: Стратегија разеојне фискалне политике, Јантар, Београд,
  6. Friedman, M. Schwartz, A.: „Money and Business Cykles“, Revi­ew of Economic Statistics, 1963, no 10.
  7. Фридман, М.: Teopuja новца и монетарна политика, Рад, Београд, 1996.
  8. Hansen, Alvin: Monetary Theory and Fiscal Policy, New York, 1949.
  9. Јанковић, Радован: „Фактори рецесије и спорог и неравномерног опоравка светске привреде“, Економска мисао, бр. 2, 1986.
  10. Комазец, Слободан: Монетарна политика, стабилност и економски раст (Контроверзе стабилизационе u развојне монетарне политике), Asterix, Београд, 2010.
  11. Комазец, Слободан: Монетарна и фискална политика и економски раст, Чигоја, Београд, 2011.
  12. Комазец, Слободан: Изгубљене битке стабилизације и развоја на погрешној стратегији, Наука и друштво, Београд, 2008.
  13. Комазец, Слободан: Макроекономија, Институт БК, Београд, 1998.
  14. Комазец, Слободан: Монетарна стратегија и политика, Чигоја, Београд, 2002.
  15. Комазец, Слободан: Монетарни импулси развоја, аут. издање, Београд, 2014.
  16. Комазец, Слободан: Стратегија стабилизације економског си­стема, Штампа, Шибеник, 1998.
  17. Маћешић, Џ.: „Новац, монетарна политика и економетријски модели“, Југословенско банкарстео, бр. 12, 1972.
  18. Маркс, Карл: Капитал, I, Култура, Београд, 1947.
  19. Рејнерт, Ерик: Спонтани хаос, Чигоја Београд, 2010.
  20. Рејнерт, Ерик: Глобална економија, Чигоја, Београд, 2006.
  21. Sachs, J.D.: Trade and Exchange Rate Policies in Growth-oriented Adjustment Program, The World Bank, Washington, 1997.
  22. Стојанов, Драгољуб: Економска криза и економска политика, Информатор, Загреб, 1985.
  23. Усоскин, В. М. Теории денег. Москва: Мысль, 1976.
  24. Вилпош, Ч.-Бурда, М.: Макроекономија, Публикум, Београд, 2004.

   

периодика Национални интерес 2/2015 УДК 338.23:336.74 237-269