Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ, АНТИ-КУЛТУРА И ПРИНЦИП СЛОБОДЕ

Сажетак

У првом делу текста аутор, на интердисциплинаран начин, разматра основе савремене филозофије као критичке теорије културе, пре свега, кроз дела политичких филозофа попут Бодријара, Адорна, Хоркхајмера и Маркузеа. У најбитнијем, артикулише се и апострофира сложена замисао о хиперреалности неолиберализма, односно о самореференцијалности знакова као парадигматично анти-културном моделу, као и, поред тога, релација културних индустрија и виртуелности у светлу деструкције слободе. У другом делу рада износе се основе Грамшијевог појма културне хегемоније, као и пратеће концепције отпора. У закључном осврту на цео проблем анализира се слобода као истински темељ српске културе и српског идентитета, а затим и као репрезентативан пример културног и друштвеног отпора у целини.

кључне речи:

Референце

 • Хамовић, Драган и Димитријевић, Владимир, ур. Спомен Принципу, Печат, Београд, 2014.
 • Кољевић, Никола, Иконоборци и иконобранитељи, АНУРС Службени гласник, Бањалука Београд, 2012.
 • Baudrillard, Jean The Mirror of Production, Telos Press Pu­blishing, New York, 1975.
 • Baudrillard, Jean, For a Critique of the Political Economy of the Sign, Telos Press Publishing, New York, 1981.
 • Baudrillard, Jean, The Consumer Society, Sage Publicati­ons, CA, 1998.
 • Bernstein, Jay, ed. The Culture Industry, Routledge, New York and London, 2001.
 • Eliot, Thomas, After Strange Gods, Faber, London, 1934.
 • Gramsci, Antonio, Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Elec Book, London, 1999.
 • Gramsci, Antonio, The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935, NYU Press, New York, 2000.
 • Horheimer, Max, Adorno, Theodor, Dialectic of Enlightement, Continuum, New York, 1998.
 • Marcuse, Herbert, Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, Utopia, Beacon Press, Boston, 1970.
 • Marcuse, Herbert, One-Dimensional Man, Beacon Press, Boston, 1991.
 • Rorty, Richard, „Toward a Post-Metaphysical Culture“, The Harvard Review of Philosophy, Spring 1995.
 • Rorty, Rorty, Philosophy as Cultural Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
периодика Национални интерес 3/2016 УДК 130.2+123+316.722(=163.41) 9-25