Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА, ЈЕДНАКОСТ И МОРАЛ

НЕОКОРПОРАТИВНИ КОНЦЕПТ „ВАУЧЕРСКЕ- ДЕМОКРАТИЈЕ“

Сажетак

Уважавајући изузетан значај асоцијативног живота за демократску теорију, проблеме повезане са демократским дефицитом концепта државе благостања и тренд опадања интереса и поверења у политичке институције напредних капиталистичких друштва, овај рад анализира политички и социјални дизајн заснован на квалитетима асоцијативног ангажмана као концептуалног језгра асоцијативног демократског пројекта (пре свега схваћеног као реформска интервенција у традиционални модел репрезентативне демократије или као реформски додатак преовлађујућем агре­гативном концепту демократије). У првом делу овог рада, аутор критички истражује: (1) концепт асоцијативне демократије Пола Хирста, који представља варијанту институционалног плурализма (оријентисаног ка развијању адекватнијих институција за што потпуније укључивање мањина); и (2) концепт асоцијативне демократије Џошуе Коена и Џоела Роџерса, који се заснива на радикалном трансформисању корпоративистичког приступа где интересне групе заузимају најзначајнију позицију. Други део рада се бави неокорпоративним концептима асоцијативне демократије Филипа Шмитера, теоретским покушајем да се разреши проблем социјалне неједнакости промовисањем секундарног грађанства, полу-јавних асоцијација и државног система ваучера. Рад се закључује са разматрањем чињеница да, иако замишљен као демократска реформа, Шмитеров концепт асоцијативне демократије манифестује захтев за дубинском метаморфозом демократије.

кључне речи:

Референце

  1. Bardhan, P. и Roemer, J. (ур.) Market Socialism: The Current Debate. Oxford University Press, Oxford, 1993.
  2. Berger, S. (ур.) Organizing Interests in Western Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  3. Bohman, J. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. MIT Press, Cambridge, 1996.
  4. Clarke, P. и Joe Foweraker, Ј. (ур.) Encyclopedia of Democratic Thought. Ro­utledge, London, 2001.
  5. Cohen, J. и Rogers J. On Democracy: Toward a Transformation of American Soci­ety. Penguin Books, New York, 1983.
  6. Cohen, J. и Rogers J. „Associations and Democracy.“ Social Philosophy and Po­licy, 10 (2), 1993, стр. 282-312.
  7. Deth, J. W. (ур.) Private Groups and Public Life: Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement in Representative Democracies. Rou­tledge, London, 1997.
  8. Dryzek, J. S. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestati­ons. Oxford University Press, Oxford, 2000.
  9. Fung, A. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realities.“ Annual Review of Sociology, 29, 2003. стр. 515-539.
  10. Fung A. и Wright E. O. (ур.) Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, Verso, London, 2003.
  11. Gamwell, F. Beyond Preference: Liberal Theories of Independent Associations, University of Chicago Press, Chicago, 1984.
  12. Gutmann, (ур.) Freedom of Association. Princeton University Press, Princeton, 1998.
  13. Hirst, P. (ур.) The Pluralist Theory of the State: Selected Writings of D. H. Cole, J. N. Figgis and H. J. Laski. Routledge, London, 1989.
  14. Hirst, P. Representative Democracy and its Limits, Polity Press, Cambridge, 1990.
  15. Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance, Polity Press, Cambridge, 1994.
  16. Hirst, P. From Statism to Pluralism, UCL Press, London, 1997.
  17. Hirst, P. и Bader, V (ур.) Associative Democracy: The Real Third Way. Frank Cass Publishers, London, 2001.
  18. Kwon, H. „Associations, Civic Norms, and Democracy: Revisiting the Italian Ca­se.” Theory and Society, 33(2), 2004, стр. 135-166.
  19. Кољевић, Б. „Biopolitics and (post)humanism.“ Српска политичка мисо, 28(2), 2010, стр. 13-26.
  20. Lehmbruch, и Schmitter, P. (ур.) Patterns of Corporatist Policy-Making. Sage, London, 1982.
  21. Pierre, J. (ур.) Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy. Oxford University Press, Oxford, 2000.
  22. Rosenberg, W. (ур.) Deliberation, Participation and Democracy: Can the Peo­ple Govern? Palgrave Macmillan, London, 2007.
  23. Rossteutschers, S. (ур.) Democracy and the Role of Associations: political, orga­nizational and social contexts. Routledge, London, 2005.
  24. Schmitter, P. и Lehmbruch, G. (ур.) Trends towards Corporatist Intermediation. Sage, London, 1979.
  25. Schmitter P. и Streeck W. „Community, Market, State and Associations? The Prospective Contributions of Interest Govrnance to Social Order.“ Europian Socilogical Review, 1(2), 1985, стр. 119-138.
  26. Streeck, W. и Schmitter, P. (ур.) Private Interest Government. Sage, London, 1985.
  27. Sward, M. (ур.) Democratic Innovation: Deliberation, Representation and Associ­ation. Routledge, London, 2000.
  28. Tilly, C. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  29. Wright, E. O. (ур.) Associations and Democracy. Verso, London, 1995.
  30. Warren, M. E. Democracy and Association, Princeton University Press, Princeton, 2001.
  31. Zittel, T. и Fuchs, D. (ур.) Participatory Democracy and Political Participation: Can participatory engineering bring citizens back in? Routledge, London, 2007.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 321.7:316.2 11-40