Tema broja

DEMOKRATIJA, JEDNAKOST I MORAL

NEOKORPORATIVNI KONCEPT „VAUČERSKE- DEMOKRATIJE“

Sažetak

Uvažavajući izuzetan značaj asocijativnog života za demokratsku teoriju, probleme povezane sa demokratskim deficitom koncepta države blagostanja i trend opadanja interesa i poverenja u političke institucije naprednih kapitalističkih društva, ovaj rad analizira politički i socijalni dizajn zasnovan na kvalitetima asocijativnog angažmana kao konceptualnog jezgra asocijativnog demokratskog projekta (pre svega shvaćenog kao reformska intervencija u tradicionalni model reprezentativne demokratije ili kao reformski dodatak preovlađujućem agre­gativnom konceptu demokratije). U prvom delu ovog rada, autor kritički istražuje: (1) koncept asocijativne demokratije Pola Hirsta, koji predstavlja varijantu institucionalnog pluralizma (orijentisanog ka razvijanju adekvatnijih institucija za što potpunije uključivanje manjina); i (2) koncept asocijativne demokratije Džošue Koena i Džoela Rodžersa, koji se zasniva na radikalnom transformisanju korporativističkog pristupa gde interesne grupe zauzimaju najznačajniju poziciju. Drugi deo rada se bavi neokorporativnim konceptima asocijativne demokratije Filipa Šmitera, teoretskim pokušajem da se razreši problem socijalne nejednakosti promovisanjem sekundarnog građanstva, polu-javnih asocijacija i državnog sistema vaučera. Rad se zaključuje sa razmatranjem činjenica da, iako zamišljen kao demokratska reforma, Šmiterov koncept asocijativne demokratije manifestuje zahtev za dubinskom metamorfozom demokratije.

Ključne reči:

Reference

  1. Bardhan, P. и Roemer, J. (ур.) Market Socialism: The Current Debate. Oxford University Press, Oxford, 1993.
  2. Berger, S. (ур.) Organizing Interests in Western Europe. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  3. Bohman, J. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. MIT Press, Cambridge, 1996.
  4. Clarke, P. и Joe Foweraker, Ј. (ур.) Encyclopedia of Democratic Thought. Ro­utledge, London, 2001.
  5. Cohen, J. и Rogers J. On Democracy: Toward a Transformation of American Soci­ety. Penguin Books, New York, 1983.
  6. Cohen, J. и Rogers J. „Associations and Democracy.“ Social Philosophy and Po­licy, 10 (2), 1993, стр. 282-312.
  7. Deth, J. W. (ур.) Private Groups and Public Life: Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement in Representative Democracies. Rou­tledge, London, 1997.
  8. Dryzek, J. S. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestati­ons. Oxford University Press, Oxford, 2000.
  9. Fung, A. „Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realities.“ Annual Review of Sociology, 29, 2003. стр. 515-539.
  10. Fung A. и Wright E. O. (ур.) Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, Verso, London, 2003.
  11. Gamwell, F. Beyond Preference: Liberal Theories of Independent Associations, University of Chicago Press, Chicago, 1984.
  12. Gutmann, (ур.) Freedom of Association. Princeton University Press, Princeton, 1998.
  13. Hirst, P. (ур.) The Pluralist Theory of the State: Selected Writings of D. H. Cole, J. N. Figgis and H. J. Laski. Routledge, London, 1989.
  14. Hirst, P. Representative Democracy and its Limits, Polity Press, Cambridge, 1990.
  15. Hirst, P. Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance, Polity Press, Cambridge, 1994.
  16. Hirst, P. From Statism to Pluralism, UCL Press, London, 1997.
  17. Hirst, P. и Bader, V (ур.) Associative Democracy: The Real Third Way. Frank Cass Publishers, London, 2001.
  18. Kwon, H. „Associations, Civic Norms, and Democracy: Revisiting the Italian Ca­se.” Theory and Society, 33(2), 2004, стр. 135-166.
  19. Кољевић, Б. „Biopolitics and (post)humanism.“ Српска политичка мисо, 28(2), 2010, стр. 13-26.
  20. Lehmbruch, и Schmitter, P. (ур.) Patterns of Corporatist Policy-Making. Sage, London, 1982.
  21. Pierre, J. (ур.) Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy. Oxford University Press, Oxford, 2000.
  22. Rosenberg, W. (ур.) Deliberation, Participation and Democracy: Can the Peo­ple Govern? Palgrave Macmillan, London, 2007.
  23. Rossteutschers, S. (ур.) Democracy and the Role of Associations: political, orga­nizational and social contexts. Routledge, London, 2005.
  24. Schmitter, P. и Lehmbruch, G. (ур.) Trends towards Corporatist Intermediation. Sage, London, 1979.
  25. Schmitter P. и Streeck W. „Community, Market, State and Associations? The Prospective Contributions of Interest Govrnance to Social Order.“ Europian Socilogical Review, 1(2), 1985, стр. 119-138.
  26. Streeck, W. и Schmitter, P. (ур.) Private Interest Government. Sage, London, 1985.
  27. Sward, M. (ур.) Democratic Innovation: Deliberation, Representation and Associ­ation. Routledge, London, 2000.
  28. Tilly, C. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  29. Wright, E. O. (ур.) Associations and Democracy. Verso, London, 1995.
  30. Warren, M. E. Democracy and Association, Princeton University Press, Princeton, 2001.
  31. Zittel, T. и Fuchs, D. (ур.) Participatory Democracy and Political Participation: Can participatory engineering bring citizens back in? Routledge, London, 2007.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2010 УДК: 321.7:316.2 11-40
ç