Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА, ПРИВРЕДА И НЕОЛИБЕРАЛНА ТРАНЗИЦИЈА

НЕКИ ОД ПРОБЛЕМА КАПАЦИТЕТА СРБИЈЕ У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА

Сажетак

Један од битних задатака сваке државе јесте изградња сопствених капацитета међу које спада свакако и изградња безбедности као једног од њених најзначајнијих капацитета. По степену изграђености и функционалности система безбедности, а нарочито по начину решавања неких од актуелних проблема у и око државе, може се одредити стање и однос власти према систему безбедности у коме су грађани земље главни субјекат и објекат тог система. У раду се анализирају неки од најзначајнијих фактора од утицаја на развој капацитета безбедности земље, а нарочито развијеност демократије и економски фактор који су несумњиво изложени утицајима глобализације и интеграционим токовима.

 

кључне речи:

Референце

  1. Aleksis de Tokvil: „On War, Society and the Military“, War, Studies from Psihology, Sociologiy and Anthropology, London, 1964.
  2. Belančić Milan: Nasilje, Medijska knjižara Krug, Beograd, 2004.
  3. Moskos: The American Enlisted Man, Russell Sage Foundation, N.Y., 1973.
  4. Kuhlmann J.: Military and Society in the 21 Century, Oxford University Press, Oxford, 2000.
  5. Mann M., „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, u: Hall J.A. (ed), States in History; Basil Blackwell, Oxford, 1986.
  6. Milliken J. Krause K., State Failure, State Collapse and State Recon­struction, Basil Blackwell, Oxford, 2002.
  7. Piter Senge: „Криза – претња и шанса“, Међународно саветовање, Загреб, 2009.
  8. „The Emergent Military: Civil, Traditional or Plural Pacific“, Sociologi­cal Reiew, 1973.
  9. Tullock Gordon: Организација модерне федералне државе, Институт економских наука и Економика, Београд, 1962.
  10. Вјатр Јежи: Социологија воjске, ВИНЦ, Београд, 1987.
  11. Вучо А.: Аграрна криза у Југославији, Београд.
  12. Гаћиновић Радослав: „Дефинисање насиља“, Српска политичка мисао, 4/2008. Гостовић Драган: „Изборни систем“, Политичка ревија, бр 4/2008.
  13. Ђурић Ж.., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција – изазов демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  14. Кенеди Пол: Припрема за двадесет први век, Службени лист“, Београд, 1997.
  15. Маџар Љубомир: „Алтернативе преструктуирања одбрамбеног си­стема“, Нови светски поредак и политика одбране, СМО, 1993.
  16. Молнар Томас: Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  17. Момчило Суботић: Српска Војводина и њене мањине, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  18. Пандуревић Винко: Социологија војске, Српско Сарајево, Универзитет у Српском Сарајеву, Сарајево, 1999.
  19. Пју Мајкл: „Грађанско друштво и сектор безбедности“, Војно дело, бр. 4-5/2002, Београд.
  20. Снежана Грк: „Србија и Европска унија – кризе после кризе“, Српска политичка мисао, бр. 2/2011.
  21. Стојановић Ђ., Ђурић Ж.., Деспотовић Љ., „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“ , Српска политичка мисао, бр. 2/2011.
  22. Тофлер Алвин Хајди: Рат и антират, Паидеја, Београд, 1998.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 355.01+351.74]:330.34(497.11) 233-258