Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ИСТРАЖИВАЊА

НЕКИ ОД ПРЕДУСЛОВА БЕЗБЕДНОСНОГ ИНТЕГРИСАЊА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Сажетак

Међузависност у глобалним међународним односима се испољава у свим областима на више нивоа и у различитим областима односа, као њиховим подсистемима и елементима. Ова међузависност и утицање на међународне односе је остварива из више разлога, а један од њих представља објективна потреба и сам развој демократије у државама и у међудржавним од­носима. Развој демократије и уопште демократске промене које настају, између осталога, имају знатан утицај и на унутрашњу и на спољњу безбедност држава. Уз чињеницу да је развој демократије и европска интеграција код нас неспорна потреба и жеља (опредељење) лако се да уочити да када је реч о безбедности, посматране у најширем значењу тог појма, последице тог утицаја најчешће се манифестују са различитим интензитетом, обимом обухваћености и потребом редизајнирања егзистирајућег система безбедности државе. Због тога изградња, односно опредељеност за развој демократије захтева претходно сагледавање постојеће, а потом и будуће пројекције безбедности и изналажење компромиса те сагледавање могућих последица насталих тим утицајима на већ достигнути ниво и изграђеност система безбедности државе.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов С.: Безбедност у XXI веку, Институт ратне вештине, Зборник радова, Београд 2001.
  2. Бабовић Б.: Полиција у светском поретку, НЕА, Београд, 1997.
  3. Борн X. И др.: Парламентарни надзор безбедносног сектора, Начела, механизми, пракса, ИПУ, ДКОС, Београд 2003.
  4. Димитријевић Б.: Сгратегија националне безбедности модел, Војно дело 2, Београд 2008.
  5. Глигоријевић С. Петровић Ђ.: Водич кроз партнерство за мир, ИСАЦ, Београд, 2007.
  6. Иванчевић Н.: Систем безбедности Југославије – увод у теорију си­стема интегралне безбедности, Факултет одбране и заштите, Бео­град, 1993.
  7. Лопандић Д.: Уговор о Европској унији, Међународна политика и Службени лист СРЈ, Београд 1999.
  8. Мала политичка енциклопедија, Институт политичких наука, Бео­град 1966.
  9. Ракић М. Вејновић Д.: Систем безбедности и друштвено окружење теоријско-концептуално аспекти система безбедности, Дефендологија, Бања Лука 2006.
  10. Ракић М.: Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  11. Ракић М.: Државна политика и модели безбедносног оргаиизовања, ИПС, Политичка ревија бр. 1-2, Београд 2005.
  12. Ракић М.: Неки од модела безбедносне политике, ИПС, Политичка ревија бр. 2, Београд 2005.
  13. Симић Д.: Наука о безбедности, савремени приступ безбедности, Службени лист СРЈ, Београд 2002.
  14. Вукадиновић Д.: Безбедност и Европска унија, ИПС, Београд 2008.
  15. Вукадиновић Р.: Право Европске уиије, Крагујевац, 2006.
  16. За бољи пут Србије, Демократска странка, Центар ресорних одбора, Београд 2005.
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 355.01(4-672 EU) 1119-1138