Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

NEKE PRAVNO-POLITIČKE POSTAVKE NOVOG ZAKONA O POLICIJI

Sažetak

Novi Zakon o policiji donet je u vreme koje je obeleženo višesmernim reformama. Punopravno članstvo u EU tj. evropski integrativni procesi zahtevaju i rešavanje brojnih prethodnih pitanja koja se odnose na usklađivanje sa pravnom tekovinom EU. Naravno, razlozi za donošenje novog zakonodavstva mogu biti i rezultat našeg lošeg iskustva i postojanja potrebe da se određenim propisima bolje, preciznije i efikasnije urede neka pitanja. Pravno-tehnički posmatrano, u cilju uspostavljanja koherentnosti pravnog sistema Srbije, bilo je potrebno izvršiti i njegovo usklađivanje sa brojnim drugim propisima donetim u našoj zemlji u poslednjem periodu. Pravno-političke postavke tj. koncept novog zakona u velikoj meri može da pruži odgovor o ciljevima koji su se želeli postići. Ovom prilikom pokrenućemo neka pitanja koja smatramo važnim. Prvo, da li je zakonodavac uspešno odgovorio osnovnom zadatku a to je zaštita osnovnih sloboda i prava građana, zaštita njihove bezbednosti i bezbednosti Republike Srbije. Sa zaštitom osnovnih sloboda i prava blisko su povezani osnovni ustavni postulati i njihovo efektivno ili deklarativno sprovođenje. Kada već pominjemo objave, izjave tj. proklamovanje nekih principa bez stvarnog dejstva postavlja se pitanje da li je to na pojedinim mestima u zakonu bilo potrebno kada već implicitno proizilazi iz drugih propisa. Ostaju otvorene i neke dileme kod novih odredbi koje nisu ovim zakonom precizno uređene i ostavljaju prostor da se njihovim ustrojstvom podzakonskim aktima ostavi mesto za eventualne zloupotrebe.

Ključne reči:

Reference

  1. „Закон о безбедности саобраћаја на путевима“, Службени гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Одлука Уставног суда).
  2. „Закон о Безбедносно-информативној агенцији“, Службени гласник РС, бр. 42/02, 111/09, 65/14 – Одлука УС, 66/14).
  3. „Закон о буџетском систему“, Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15.
  4. „Закон о државној управи“, Службени гласник РС, бр. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99, 79/2005, 101/2005.
  5. „Закон о државној управи“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014.
  6. „Закон о државним службеницима“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014.
  7. „Закон о Заштитнику грађана“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 54/2007.
  8. „Законик о кривичном поступку“, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014.
  9. „Закон о Министарствима“, Службени гласник РС, бр. 7/91, 8/91, 44/91, 87/92, 67/93, 23/96, 5/97, 47/99, 38/00, 4/01, 27/02.
  10. „Закон о Mинистарствима“, Службени гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015.
  11. „Закон о Министарствима“, Службени гласник РС, бр. 35/2003, 47/2003.
  12. „Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору“, Службени гласник РС, бр. 68/15.
  13. „Закон о оружју и муницији“, Службени гласник РС, бр. 20/2015.
  14. „Закон о полицији“, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009, 92/2011, 64/2015.
  15. „Закон о полицији“, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
  16. „Закон о извршењу кривичних санкција“, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
  17. „Закон о унутрашњим пословима“, Службени гласник РС, бр.44/91 и 79/91.
  18. Игњатовић, Ђорђе, „Стратегија полицијског деловања и превенција криминалитета“, у зборнику: Место и улога полиције у превенцији криминалитета, Београд, 2002, 89-101.
  19. Илић, П. Горан, Мајић, Миодраг, Бељански, Слободан, Трешњев, Александар, Коментар Законика о кривичном поступку, осмо измењено и допуњено издање, Сл. гласник, 2015.
  20. IACP National Law Enforcement Policy Center, Domsetic Violence Model Policy, jun 2006. http://gcfv.georgia.gov/sites/gcfv.georgia.gov/files/related_files/site_page/IACP%20 National%20Law%20Enforcement%20Model%20Policy%20on%20Domestic%20Violence.pdf.
  21. „Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици“, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност-Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2012.
  22. „Кривични законик“, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014.
  23. Mastrofski, Stephen, Policing for people. Ideas in American Policing, Police Foundation, 1999.
  24. Милетић, Слободан, Полицијско право, I књига, Београд, 1997.
  25. Миловановић, Добросав, Вукашиновић-Радојичић, Зорица, Оташевић, Божидар, Марковић Саша, Закон о полицији – предговор и стварни регистар, Сл. гласник, Београд, 2016.
  26. Ratcliffe, H. Jerry, Intelligenceled Policing, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2008.
  27. Ratcliffe, H. Jerry, „Harm-focused policing“, Ideas in american policing, Number 19, Temple University, Police Foundation Staff, Philadelphia, Pennsylvania, 2015, 3.
  28. Sergeant, Harriet, The Public and the Police, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London, 2008.
  29. Skogan, G. Wesley, „Asymmetry in the impact of encounters with police“, Policing and Society, 16(2), 2006, 99–126.
  30. Skogan, G. Wesley, „Broken windows: Why – and how – we should take them seriously“, Criminology and Public Policy, 7(2), 2008, 195–201.
  31. Trojanowicz, Robert, Bucqueroux, Bonnie, Comuuunity Policing, How to get Started, Cincinnati, 1998.
  32. Уредбом о шрајку полицијских службеника, “Службени гласник РС”, бр. 71/2007, 87/10.
  33. „Устав Републике Србије“, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  34. „Устав Републике Србије“, Службени гласник РС, бр. 1/90.
  35. Forst, Linda, Dempsey, S. John, An Introduction to Policing. 7th edn. New York: Delmar, Cengage Learning, 2014.
  36. Flood, Brian, Gaspar, Roger, „Strategic aspects of the UK National Intelligence Model“, in: Strategic Thinking in Criminal Intelligence. J. H. Ratcliffe, (ed.), Sydney: Federation Press., 2009, 47-65.
  37. Hale, Chris, Hayward, Keith, Wahidin, Azrini, Wincup, Emma, 3rd edn. Oxford: University Press, 2013, 474-492.
  38. Wilson, Q. James, и Kelling, , George, „Broken windows: The police and neighborhood safety“, The Atlantic Monthly,1982, March, 29–38.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2016 УДК 351.74/.75(497.11)(094.5.072)“2016“ 169-197
ç