Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

НЕКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ ПОСТАВКЕ НОВОГ ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ

Сажетак

Нови Закон о полицији донет је у време које је обележено вишесмерним реформама. Пуноправно чланство у ЕУ тј. европски интегративни процеси захтевају и решавање бројних претходних питања која се односе на усклађивање са правном тековином ЕУ. Наравно, разлози за доношење новог законодавства могу бити и резултат нашег лошег искуства и постојања потребе да се одређеним прописима боље, прецизније и ефикасније уреде нека питања. Правно-технички посматрано, у циљу успостављања кохерентности правног система Србије, било је потребно извршити и његово усклађивање са бројним другим прописима донетим у нашој земљи у последњем периоду. Правно-политичке поставке тј. концепт новог закона у великој мери може да пружи одговор о циљевима који су се желели постићи. Овом приликом покренућемо нека питања која сматрамо важним. Прво, да ли је законодавац успешно одговорио основном задатку а то је заштита основних слобода и права грађана, заштита њихове безбедности и безбедности Републике Србије. Са заштитом основних слобода и права блиско су повезани основни уставни постулати и њихово ефективно или декларативно спровођење. Када већ помињемо објаве, изјаве тј. прокламовање неких принципа без стварног дејства поставља се питање да ли је то на појединим местима у закону било потребно када већ имплицитно произилази из других прописа. Остају отворене и неке дилеме код нових одредби које нису овим законом прецизно уређене и остављају простор да се њиховим устројством подзаконским актима остави место за евентуалне злоупотребе.

кључне речи:

Референце

  1. „Закон о безбедности саобраћаја на путевима“, Службени гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Одлука Уставног суда).
  2. „Закон о Безбедносно-информативној агенцији“, Службени гласник РС, бр. 42/02, 111/09, 65/14 – Одлука УС, 66/14).
  3. „Закон о буџетском систему“, Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15.
  4. „Закон о државној управи“, Службени гласник РС, бр. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99, 79/2005, 101/2005.
  5. „Закон о државној управи“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014.
  6. „Закон о државним службеницима“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014.
  7. „Закон о Заштитнику грађана“, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 54/2007.
  8. „Законик о кривичном поступку“, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014.
  9. „Закон о Министарствима“, Службени гласник РС, бр. 7/91, 8/91, 44/91, 87/92, 67/93, 23/96, 5/97, 47/99, 38/00, 4/01, 27/02.
  10. „Закон о Mинистарствима“, Службени гласник РС, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015.
  11. „Закон о Министарствима“, Службени гласник РС, бр. 35/2003, 47/2003.
  12. „Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору“, Службени гласник РС, бр. 68/15.
  13. „Закон о оружју и муницији“, Службени гласник РС, бр. 20/2015.
  14. „Закон о полицији“, Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009, 92/2011, 64/2015.
  15. „Закон о полицији“, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
  16. „Закон о извршењу кривичних санкција“, Службени гласник РС, бр. 55/2014.
  17. „Закон о унутрашњим пословима“, Службени гласник РС, бр.44/91 и 79/91.
  18. Игњатовић, Ђорђе, „Стратегија полицијског деловања и превенција криминалитета“, у зборнику: Место и улога полиције у превенцији криминалитета, Београд, 2002, 89-101.
  19. Илић, П. Горан, Мајић, Миодраг, Бељански, Слободан, Трешњев, Александар, Коментар Законика о кривичном поступку, осмо измењено и допуњено издање, Сл. гласник, 2015.
  20. IACP National Law Enforcement Policy Center, Domsetic Violence Model Policy, jun 2006. http://gcfv.georgia.gov/sites/gcfv.georgia.gov/files/related_files/site_page/IACP%20 National%20Law%20Enforcement%20Model%20Policy%20on%20Domestic%20Violence.pdf.
  21. „Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици“, Пројекат Борба против сексуалног и родно заснованог насиља, Управа за родну равноправност-Министарство рада и социјалне политике, Београд, 2012.
  22. „Кривични законик“, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014.
  23. Mastrofski, Stephen, Policing for people. Ideas in American Policing, Police Foundation, 1999.
  24. Милетић, Слободан, Полицијско право, I књига, Београд, 1997.
  25. Миловановић, Добросав, Вукашиновић-Радојичић, Зорица, Оташевић, Божидар, Марковић Саша, Закон о полицији – предговор и стварни регистар, Сл. гласник, Београд, 2016.
  26. Ratcliffe, H. Jerry, Intelligenceled Policing, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2008.
  27. Ratcliffe, H. Jerry, „Harm-focused policing“, Ideas in american policing, Number 19, Temple University, Police Foundation Staff, Philadelphia, Pennsylvania, 2015, 3.
  28. Sergeant, Harriet, The Public and the Police, Civitas: Institute for the Study of Civil Society, London, 2008.
  29. Skogan, G. Wesley, „Asymmetry in the impact of encounters with police“, Policing and Society, 16(2), 2006, 99–126.
  30. Skogan, G. Wesley, „Broken windows: Why – and how – we should take them seriously“, Criminology and Public Policy, 7(2), 2008, 195–201.
  31. Trojanowicz, Robert, Bucqueroux, Bonnie, Comuuunity Policing, How to get Started, Cincinnati, 1998.
  32. Уредбом о шрајку полицијских службеника, “Службени гласник РС”, бр. 71/2007, 87/10.
  33. „Устав Републике Србије“, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  34. „Устав Републике Србије“, Службени гласник РС, бр. 1/90.
  35. Forst, Linda, Dempsey, S. John, An Introduction to Policing. 7th edn. New York: Delmar, Cengage Learning, 2014.
  36. Flood, Brian, Gaspar, Roger, „Strategic aspects of the UK National Intelligence Model“, in: Strategic Thinking in Criminal Intelligence. J. H. Ratcliffe, (ed.), Sydney: Federation Press., 2009, 47-65.
  37. Hale, Chris, Hayward, Keith, Wahidin, Azrini, Wincup, Emma, 3rd edn. Oxford: University Press, 2013, 474-492.
  38. Wilson, Q. James, и Kelling, , George, „Broken windows: The police and neighborhood safety“, The Atlantic Monthly,1982, March, 29–38.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 351.74/.75(497.11)(094.5.072)“2016“ 169-197