Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

NEKAŽNЈENO SATIRANЈE SRPSTVA U 20. VEKU

Sažetak

Radoslav Gaćinović, „Nasilje nad Srbima u XX veku – uzroci i posledice“, knjiga 1. i 2, Evrobuk, Beograd, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2018 УДК 94(=163.41)(4-12)"19"(049.3) 325-335
ç