Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА ПЕРЦЕПЦИЈА МАРКСА, МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА

НЕЈЕДНАКИ РАЗВОЈ КАО УСЛОВ ИМПЕРИЈАЛИЗМА. РАСПРАВЕ У МЕЂУНАРОДНОМ РАДНИЧКОМ ПОКРЕТУ

Сажетак

Историографском методом разматрају се становишта марксистичке мисли и радничког покрета о значају неједнакости (појединца, класе и државе) као један од битних услова настанка и одржавања колоијализма. Марксова тврдња да није могућа слобода појединца док се не ослободи потчињена класа и потчињени део света била је развијана и довођена у питање током пола века, до краја Првог светског рата. Прва интернационала је у целости одбацивала колонијализам као највиши облик неједнакости. Друга интернационала је довела у питање ову базичну хипотезу, спуштајући питање на ниво дневне политике и интереса европске радничке класе, која је трошила део екстрапрофита стечен у колонијама и свој положај стицала на крајњој неједнакости свих колонијалних радника. Промене капитализма су битно утицале на његово кретање – вишак капитала морао је да се извози у колоније. Те промене објаснили су у својим делима Хилфердинг, Лењин и Роза Луксембург. На питањима ратних кредита дошло је до расцепа у радничком покрету, то је био услов за настанак Треће – Комунистичке интернационале. Она је у пракси остваривала политички програм помагања револуција у колонијама, са општом идејом ослобађања свих колонија и укидање економских, политичких и културних претпоставки неједнакости.

кључне речи:

Референце

  • Бродел Фернан, Динамика капитализма, Сремски Карловци, Издавачка књижара Зорана Стојановића, 1985, стр. 125.
  • Енгелс Фридрих, Социјализам у Немачкој, MЕД 33, стр. 217.
  • Комунистичка Интернационала: Стенограми и документи конгреса, књ. 1-12, Београд, ИМРП, Културни центар ЈУР „Привредна књига“, Горњи Милановац, 1980-1982.
  • Конгреси друге Интернационале, Београд, Рад, 1956, стр. 364.
  • Лењин Владимир Илић, Дела, Том 1-40, Београд, Институт за међународни раднички покрет, 1970-1978. (ЛЕД)
  • Луксембург Роза, Акумулација капитала, Београд, култура, 1964.
  • Маркс Карл, Енгелс Фридрих, дела, T. 1-48, Beograd, Институт за међународни раднички покрет 1968-1978 (MEД), Београд.
  • Стајић Дубравка, Коминтерна и колонијализам, Београд, Институт за политичке студије, стр. 287.
  • Boukharine Nikolaio, Lˈeconomie mondiale et lˈmeperialisme, Paris, Edition Anthropos, 1968, p. 178.
  • Britovšek Marjan,  Stavovi Druge Internacionale prema ratu i kolonijalnom pitanju, Beograd, Institut za međunarodni radnički pokret, 1965, str. 285.
  • Hilferding Rudolf,  Das Finanzkapital, Berlin, 1912.
  • Hobson,George, Imerialism, London, 1902.
  • Kautsky Karl: Nationastaat, Imperialischer staat und statenbund, Neune Zeit, 1914-1915.
  • I vy sjzd naroda Vostoka, Baku, 1-6 sentabrja 1920. Stenografičeskie otčeti, Baku, 1921.
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 УДК 327.2/.3 59-78