Izaberi jezik:
Tema broja

NAUČNA POLEMIKA

NEADEKVATNA ODLUKA SUDA

Sažetak

Nadziđivanje ili nadogradnja stambenih zgrada je predviđena zakonom u cilju sanacije ravnih krovova zbog prokišnjavanja, odnosno u širem smislu radi zaštite stambenog fonda. Dakle, izgradnja stambe­nih ili poslovnih jedinica je sekundarna u odnosu na navedeni cilj zakona. Ovaj rad se bavi razmatranjem neadekvatne odluke suda.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Милица Босиљчић, Заједничка својина, докторска дисертација, Београд,1965.
  2. Драгољуб Стојановић, «Приватна својина будућности», Правни жи­вот, бр. 10/1996, Београд.
  3. Милан Симић, Сусвојина на непокретностима, Правни живот, бр. 11-12/1991, Београд.
  4. Златко Стефановић, Етажна својина de lege ferenda, Правни живот, бр. 10/1996, Београд.
  5. Нина Планојевић, Етажна својина, Крагујевац, 1997.
  6. Славица Мирић, «Одржавање стамбених зграда и станова у промењеним својинским односима», Избор судске праксе, бр .7-8, Београд, 1997.
  7. Жарко Анђелковић, «Надзиђивање стамбених зграда у циљу санације равних кровова», Правни живот, бр. 10, том II, Београд, 1998.
  8. Жарко Анђелковић, «Својина на заједничким деловима вишеспратница и њихово одржавање Теорија о ЕТАЖУМ-у», Судска пракса, бр. 3, Пословна политика дд, Београд, 2000.
  9. Жарко Анђелковић, «Садржина заједничке недељиве својине на заједничким деловима стамбене зграде», Судска пракса, бр. 5, Послов­на политика ад, Београд, 2004.
  10. Жарко Анђелковић, «Заједничка недељива својина /ЕТАЖУМ/», Правни живот, бр. 10, том II, Београд, 2004.
  11. Жарко Анђелковић, Прилози за стамбено право и екологију, Службени гласник, Београд, 2010.
  12. Жарко Анђелковић, «Правни аспект урбане културе у Србији», Српска политичка мисао, бр. 2, Институт за политичке студије Београд, 2011.
  13. Жарко Анђелковић, «Самосталност општине шанса за младе», По­литичка ревија, бр. 2, Институт за политичке студије Београд, 2011.
PERIODIKA Politička revija 4/2011 УДК: 349.44 457-464
ç