Изабери језик:
Тема броја

РОДНА (НЕ)РАВНОПРАВНОСТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

НАСИЉЕ У ИНТИМНОМ ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ: РОДНА АСИМЕТРИЈА ИЛИ РОДНА СИМЕТРИЈА

Сажетак

Насиље према женама последњих петнаест година у Србији добија све већу пажњу опште и стручне јавности. И поред тога постоји доста неразумевања основних карактеристика феномена, чак и код професионалаца, што умањује ефекте постојећих ме­ра и политика, укључујући и заштиту жена. У раду су приказани главни изазови у вези са разумевањем родне димензије насиља у интимном партнерском односу. Насупрот тенденцији да се жене у партнерској релацији прикажу једнако физички агресивне као и мушкарци, бројна истраживања распрострањености, учесталости и последица потврђују да је насиље мушкараца према женама озбиљније, да га чине тежа и учесталија дела, већег распона манифестација и са тежим последицама. Мушкарци и жене могу подједнако да изразе агресију током сукоба, али када се ради о насиљу које је мотивисано контролом, које не зависи од ситуације, већ је више системске природе, родна асиметрија је јасна. Резултати анализе недвосмислено потврђују да је неоправдано представљати насиље у интимном партнерском односу родно неутралним појмовима. Родна перспектива треба да је у основи свих мера за заштиту и подршку жртава насиља у интимном партнерском односу.

кључне речи:

Референце

  1. Archer, John, „Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analyic reviw“, Aggression and Violent Behavior, Elsevier Ltd., 2002, Vol. 7, Issue 4, 313-351.
  2. Ајдуковић, Марина, Маја Мамула, Нина Печник, Neva Tölle, „Насиље у парт­нерским односима“, Насиље над женама у обитељи, (уредиле: Марина Ајдуковић и Гордана Павлековић), Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2000.
  3. Бабовић, Марија, Катарина Гинић и Оливера Вуковић: Мапирање породичног насиља према женама у централној Србији, Управа за родну равноправност, Министартсво рада и социјалне политике, Београд, 2010.
  4. Van Oosten, Nico,Van der Vlugt, Ineke: Род и спол у психосоцијалном раду, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2004.
  5. Видаковић, Ивана, „Распрострањеност насиља у породици“, у: Породично насиље у Србији (уредница: Весна Николић-Ристановић), Виктимолошко друштво Србије, 2002, стр. 13-73.
  6. Cook, Sarah L. and Lisa A. Goodman, „Brief Coercion and Conflict Scales Beyond Frequency and Severity: Development and Validation” Violence Against Wo­men, Sage Publications, London, Vol 12, No 11, 2006, p. 1050-1072.
  7. Dasgupta, Shamita Das, „A Framework for Understanding Women’s Use of Non­lethal Violence in Intimate Heterosexual Relationships”, Violence Against Wo­men, Sage Pubications, London, Vol. 8, No. 11, 2002, p. 1364-1389.
  8. Dasgupta, Shamita Das, „Just Like Men? A Critical View of Violence by Women”, in: Coordinating Community Responses to Domestic Violence Lessons from Duluth and Beyond (editors: Shepard, Melanie, F. and Ellen L. Pence), SVAW, Sage Pubications, London, 1999, p. 195-222.
  9. Ending violence against women From words to action, Study of the Secretary General, United Nations Publication, 2006.
  10. Hagemann-White, Carol, Combating violence against women Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States, Coun­cil of Europe, Directorate General of Human Right, 2006.
  11. Hearn, Jeff, Men as Perpetrators of Violence: Perspectives, Policies, Practices, in: Violence in the EU examined Policies on Violence against Women, Children and Youth in 2004 EU Accession Countries, (editor: Milica Antić Gaber), Uni­versity of Ljubljana, Faculty of Arts, 2009, p. 125-135.
  12. Hester, Marianne, „Who Does What to Whom? Gender and Domestic Violence Perpetrators, University of Bristol in association with the Northern Rock Fo­undation, Bristol, 2009.
  13. Закључна запажања о другом и трећем извештају Републике Србије, Коми­тет Уједињених нација за елиминацију дискриминације жена, јул 2013, http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Izvestaji_Uprave/Cedaw_zakljucna_za-_srp..pdf
  14. Игњатовић, Тања, „Анализа података и протокола о поступању полиције и центра за социјални рад у случајевима насиља у породици“, у: Годишњи извештај Опсерваторије за праћење насиља према женама, Аутономни женски центар, Београд, 2012, стр. 37-52.
  15. Игњатовић, Тања: Насиље према женама у интимном партнерском односу: модел координираног одговора заједнице, Реконструкција женски фонд, Београд, 2011.
  16. Johnson, Michael, & Kathleen J. Ferraro, „Research on domestic violence n the 1990s: Making distinctions“, Journal of Marriage and the Family, National Council on Family Relations, Vol. 62, No. 4, 2000, p. 948-963
  17. Камбел, Ен и Стивен Мансе, „Мушкарци и значење насиља“, Феминистичке свеске, Аутономни женски центар, Београд, 1998, бр. 11-12, стр. 371-392.
  18. Kimmel, Michael S., „“Gender Symmetry” in Domestic Violence, A Substantive and Methodological Research Review”, Violence Against Women, Sage Pubica­tions, London, Vol. 8, No. 11, 2002, p. 1332-1363.
  19. Kury, Helmut, Joachim Obergfell-Fuchs and Gunda Woessner, „The Extent of Fa­mily Violence in Europe. A Comparison of National Surveys”, Violence aga­inst Women, Sage Publications, London, Vol. 10, No. 2004, p. 749-769.
  20. Конвенција о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици, Савет Европе, 2011.
  21. http://www.gendernet.rs/files/dokumenta/Izvestaji_Uprave/Cedaw_zakljucna_za-_srp..pdf
  22. Martinez, Manuela, Monika Schröttle, State of European research on the preva­lence of interpersonal violence and its impact on health and human rights, CAHRV Report, European Commission, 2006
  23. Оташевић, Станислава: Насиље у партнерским односима и здравље, Аутономни женски центар, Београд, 2005.
  24. Pence, Ellen, The Domestic Abuse Intervention Project: A Model for Community Intervention, in: Coordinated Community Response to Domestic Assault Ca­ses: A Guide for Policy Development Domestic Abuse Intervention Project, Minnesota Program Development, Inc., Duluth, 1996.
  25. Петровић, М. Никола, „Распрострањеност насиља у породици у Војводини“, у: Насиље у породици у Војводини (уредница: Весна Николић-Ристановић), Покрајински секретариат за рад, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, 2010.
  26. Reed, E., A. Raj, E. Miller and J.G. Silverman, Losing the “Gender” in Gender-Based Violence: The Missteps of Research on Dating and Intimate Partner Vi­olence”, Violence Against Women, Sage Pubications, London, Vol. 16, No. 3, 2010, p. 348-354.
  27. Синтетизовани извештај о раду центара за социјални рад у Србији за 2012. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2013.
  28. Stark, Evan, Commentary on Johnson’s Conflict and Control: Gender Symmetry and Asymmetry in Domestic Violence, Violence Against Women, Sage Pubications, London Vol. 12, No. 11, 2006, p. 1019-1025.
  29. Swan, Suzanne C. and David L. Snow, „A Typology of Women’s Use of Violence in Intimate Relationships”, Violence Against Women, Sage Publications, Lon­don, 8, No. 3, 2002, p. 286-319.
  30. Tjaden, Patricia and Nancy Thoennes, Full Reporte of the Prevalence, incidence, and Consequences of Violenve Against Women, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Washington, 2000.
  31. Tjaden, Patricia, „Commentary on Cook and Goodman’s “Beyond Frequency and Severity: Development and Validation of the Brief Coercion and Conflict Scales””, Violence Against Women, Sage Publications, London,Vol 12, No 11, 2006, p. 1073-1077.
периодика Социјална политика 1/2014 УДК 305-055.1/.2:159.922.1 71-91