Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ДРЖАВИ И ДЕМОКРАТИЈИ

НАРОД КАО НОСИЛАЦ И ВРШИЛАЦ СУВЕРЕНОСТИ – РЕАНИМАЦИЈА НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Сажетак

Аутори у раду разматрају могућност поновног оживљавања непосредне демократије у савременим условима. Полазећи од идеје да се вршење суверене власти не сме сувише удаљити од народа као стварног носиоца суверености, аутори се залажу за ширу употребу институција непосредне демократије, што би мо­гло представљати само први корак ка ревитализацији непосредне античке демократије атинског типа, али у другачијим околностима. Уз убрзани технолошки развој и напредовање информационих технологија, техничка ограничења не представљају више велику препреку успостављању онога што се може назвати „електронска агора“. Електронске народне инициативе и електронски референдуми би могли постати брз, ефикасан и јефтин начин постизања друштвеног консенсуса око најважнијих правних и политички питања. Аутори стоје на становишту да би један облик Русоовог дру­штвеног уговора данас можда могао заживети у сајбер простору, у некој врсти сајбер еклезије.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, Д., „Електронска демократија пут ка непосредној демократији“, Правни живот 12/2012.
  2. Alvarez, M., Nagler, J., „The Likely Consequences of Internet Voting for Political Representation“, Loyola of Los Angeles Law Review, 34, 2001.
  3. Alvarez, M., Hall, T., Electronic Elections The Perils and Promises of Digital Democracy, Oxford 2008.
  4. Altman, D., Direct Democracy Worldwide, New York, 2011.
  5. Аристотел, Политика, Београд, 1960.
  6. Butler, D., Ranney, A., Referendum around the World, London, 1994.
  7. Butler, D., Ranney, А., Referendums A Comparative study of Practice and The­ory, Washington, 1980.
  8. Buchstein, H., „Online Democracy, Is it Viable? Is it Desirable? Internet Voting and Normative Democratic Theory“, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, H. Baldersheim), New York 2004.
  9. Вукадиновић, Г, Жан Жак Русо и природно право, Нови Сад, 2005.
  10. Вукадиновић, Г, Степанов, Р., Увод у филозофију права, Нови Сад, 2004.
  11. Вукадиновић, Г, Теорија државе и права I, Нови Сад, 2007.
  12. Gibson, R., „Internet voting and European Parliament elections“, The European Union and e-Voting, (ed. F. Mendez, A. Trechsel), London New York 2005.
  13. Grönlund, К., „Cyber Citizens: Mapping Internet Access and Digital Divides in Western Europe“, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, H. Baldersheim), New York 2004.
  14. Drechsler, W., Madise, Ü., “Electronic Voting in Estonia”, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, H. Baldersheim), New York 2004.
  15. Живковић, М., Основи теорије државе и права, Београд, 2003.
  16. Јовановић, М., „Облици директне демократије народна инициатива и рефе­рендум“, Српска политичка мисао 4/2011.
  17. Kang, J., “E-Racing E-Lections“, Loyola of Los Angeles Law Review, 34, 2001.
  18. Kersting, N., Baldersheim, H., „Electronic Voting and Democratic Issues: An Introduction“, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, H. Baldersheim), New York 2004.
  19. Kersting, N., Leenes, R., Svensson, J., „Conclusions: Adopting Electronic Voting Context Matters“, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, H. Baldersheim), New York 2004.
  20. Kies, R., Kriesi, H., „Internet voting and opinion formation“, The European Union and e-Voting (ed. F. Mendez, A. Trechsel), London New York 2005.
  21. Lupia, A., Matsusaka, J., „Direct Democracy: New Approaches to Old Questions“, Annual Review of Political Science, 7, 2004.
  22. Mendez, F., Trechsel, A., „The European Union and e-voting: upgrading Euro­elections”, The European Union and e-Voting, (ed. F. Mendez, A. Trechsel), London New York 2005.
  23. Moglen, E., Karlan, P., „The Soul of a New Political Machine: The Online, The Color Line and Electronic Democracy“, Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 34, 2001.
  24. Morris, D., „Direct Democracy and the Internet“, Loyola of Los Angeles Law Re­view, 34, 2001.
  25. Платон, Држава, Београд, 2002.
  26. Русо, Ж.Ж., Друштвени уговор, Београд, 1993.
  27. Симовић, Д., „Перспективе развоја институција непосредне демократије“, Правна ријеч, 31/2012.
  28. Solop, F., „Electronic Voting in the United States: At the Leading Edge or Lagging Behind?“, Electronic Voting and Democracy A Comparative Analysis (ed. N. Kersting, Baldersheim), New York 2004.
  29. Стојановић, Д., Уставно право, Књига II, Ниш,
  30. Schwartz, P, „Vote.com and Internet Politics: A Comment on Dick Morris’s Ver­sion of Internet Democracy“, Loyola of Los Angeles Law Review, 34, 2001.
  31. Тадић, Љ., Филозофија у свом времену, Београд, 1998.
  32. Hoesly, C., „Reforming Direct Democracy: Lessons From Oregon“, California Law Review, 93, 2005.
  33. Qvortrup, M., A comparative study of referendums, Manchester, 2002.
периодика Српска политичка мисао 4/2012 УДК 342.22:321.7 213-231