Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И ИСКУШЕЊА САВРЕМЕНЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ОСНОВНИХ ДИМЕНЗИЈА ИМИЏА СРБИЈЕ

Сажетак

Данас постоје бројна мишљења у литератури која сматрају да добар имиџ држави може да обезбеди бољу позицију у међународним политичким и економским односима. Полазећи од тих мишљења, кроз сагледавање схватања и дефиниција имиџа државе и његових различитих димензија, у овом раду се анализира имиџ Србије. Анализа је заснована на описивању националног идентитета, референтне тачке националног идентитета, протумаченог имиџа, актуелног имиџа, промотивног имиџа и пожељеног имиџа Србије на основу секундарних података из расположивих истраживања домаће и иностраних јавности и литературе. Овој рад представља покушај да се превазиђе одређивање имиџа Србије на основу уверења и да се покаже да се имиџ државе, у свој својој сложености, јасније може сагледати кроз овакву врсту анализе. Само државе које успеју да сагледају несагласности између различитих димензија свог имиџа, и које постану свесне проблема у свом имиџу, могу да направе први корак у процесу његовог унапређења. Тај процес се у многим државама одвија кроз стратешки засновану јавну диплома­тију, која промовисањем позитивног имиџа државе треба да штити националне интересе.

кључне речи:

Референце

  1. Anholt, Simon, Competitive identity: the new brand mana­gement for nations, cities and regions, Palgrave Mac­millan, Basingstoke, 2007.
  2. Бакић, Јово, „Стереотипи о Србима у јавности пojеди­них западних медија“, Нова српска политичка мисао, ИИЦ Нова српска политичка мисао, Београд, бр. 1-2, 1999.
  3. Becker, Jörg, „The Historical Tradition of Anti-Serbian Pre­judices“, Current Concerns, Zurich, No 9/10,
  4. Bennett, Lance W, Public opinion in American politics, Ho­ughton Mifflin Harcourt, New York, 1980.
  5. Bloom, William, Personal identity, national identity and international relations, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
  6. Boulding, Kenneth E, „National images and international systems“, У: International politics and foreign policy, (приредио: James N. Rosenau), Free Press, New York, 1969, стр. 422-431
  7. Boulding, Kenneth E, The image: knowledge in life and so­ciety, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1956.
  8. Boulding, Kenneth E, The impact of the social sciences, Rutgers University Press, Piscateway, 1966.
  9. Brock, Peter, The supressed Serbian voices and free press in America, Graphics, Los Angeles, 1994.
  10. Brown, Tom J, Dacin, Peter A, Pratt, Michael G, Whetten, David A, „Identity, intended image, construed image, and reputation: an interdisciplinary framework and sug­gested terminology“, Journal of the Academy of Marke­ting Science, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 34, No. 2, 2006.
  11. Buszynski, Leszek, Asia Pacific security values and iden­tity, Routledge, New York, 2006.
  12. van Ham, Peter, „Branding territory: inside the wonderful worlds of PR and IR theory”, Millenium Journal of Inter­national Studies, London School of Economics, London, Vol. 31, No. 2, 2002.
  13. van Ham, Peter, „The rise of the brand state“, Foreign Af­fairs, Council on Foreign Relations, New York, Vol. 80, No. 5, September/October, 2001.
  14. Вуковић, Слободан, „Стереотипи о Србима и разбијање Југославије“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 120, 2006.
  15. Гаджиев, Камалудин Серажудинович, „Имидж как инструмент культурной гегемонии“, Мировая эко­номика и международные отношения, Институт мировой экономики и международных отношений, Москвa, Но. 12, 2007.
  16. Gans, Herbert J, Deciding what ’s news: a study of CBS Eve­ning News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time, Northwestern University Press, Evanston, 2005.
  17. Giddens, Anthony, Sociology, четврто издање, Polity Press, Cambridge, 2001.
  18. Graber, Don’s A, Mass media and American politics, Con­gressional Quarterly Press, Washington, 1997.
  19. Daalder, Ivo, O’Hanlon, Michael, Winning ugly: NATO’s war to save Kosovo, Brookings Institution Press, Was­hington, 2000.
  20. DeFleur, Melvin L, Ball-Rokeach, Sandra, Theories of mass communication, Allyn & Bacon, Boston, 1989.
  21. Der Derian, James А, Virtuous war: mapping the militaryindustrial-media-entertainment network, друго издање, Routledge Taylor & Francis, London, 2009.
  22. Dinnie, Keith, Nation branding: concepts, issues, practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007.
  23. Everts, Philip, „War without bloodshed? Public opinion and the conflict over Kosovo”, У: Public opinion and the in­ ternational use of force (приредили: Philip Everts, Pierangelo Isernia), Routledge, New York, 2001.
  24. Jelavich, Barbara, Russia’s Balkan entanglements 1806-­1914, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  25. Jervis, Robert, The logic of images in international relati­ons, Columbia University Press, New York, 1970.
  26. Јовановић, Бојан, Карактерологија Срба, Научна књига, Београд, 1992.
  27. Јовановић, Слободан, Културни образац, Стубови културе, Београд, 1995.
  28. Johnston, Alastair Iain, „Chinese middle class attitudes to­wards international affairs: nascent liberalization?“, The China Quarterly, Cambridge University Press, Cambrid­ge, No. 179, 2004.
  29. Кононенко, Вадим, „Создать образ России?“, Россия в глобальной политике, Совет по внешней оборонной политике, Москва, Т. 4, Н. 2, март-април 2006.
  30. Kotler, Philip, Asplund, Christer, Haider, Donald H, Rein, Irving, Marketing places Europe: attracting investment, industry and tourism to European cities, communities, states and nations, Financial Times/Prentice Hall, Lon­don, 1999.
  31. Kotler, Philip, Gertner, David, „Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand management perspective”, Journal of Brand Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Vol. 9, No. 4-5, 2002.
  32. Kunczik, Michael, Images of nations and international pu­blic relations, Routledge, London, 1997.
  33. Li, Xiufang, Chitty, Naren, „Reafirming national image: a methodological framework”, Conflict & Communica­tion, Regener, Konstanz, Vol. 8, No. 2, 2009.
  34. Manheim, Jarol B, Albritton, Robert B, „Changing national images: international public relations and media agenda setting”, The American Political Science Review, Ame­rican Political Science Association, Washington, Vol. 78, септембар 1983.
  35. Матић, Петар, „Глобализација и национални идентитет“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, Бр.1-2, 2006.
  36. Ming-huei, Hsieh, „An investigation of country-of-origin effect using correspondence analysis: a cross-national context“, International Journal of Market Research, Ware & Market Research Society, Oxfordshire, Vol. 46, No. 3, 2004.
  37. Moilanen, Teemu, Rainisto, Seppo, How to brand nations, cities and destinations: a planning book for place bran­ding, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.
  38. Morgenthau, Hans J, Politics among nations: the struggle for power and peace, пето издање, Alfred A. Knopf, New York, 1978.
  39. Nagashima, Akira, ,,A comparison of Japanese and U.S. at­titudes toward foreign products“, Journal of Marketing, American Marketing Association, Chicago, Vol. 34, jaнуар, 1970.
  40. Nam, Lee Jung, „The revival of Chinese nationalism: per­spectives of Chinese intellectuals”, Asian Perspective, Institute for Far Eastern Studies, Seoul, Vol. 30, No. 4, 2006.
  41. Neumann, Iver B, „Self and other in International Relati­ons”, European Journal of International Relations, SA­GE Publications/Standing Group of International Rela­tions, London, Vol. 2, No. 2 June 1996.
  42. Pério, Gaëlle, „EU Western Balkans relations: the Euro­pean Bermuda triangle?“, European Issue, The Fonda­tion Robert Schuman, n°195, фебруар 2011.
  43. Phelan, William W, State Reputation as a Public Good, IIIS Discussion Papers, Institute for International Integra­tion Studies, Dublin, No.275, јануар 2009.
  44. Rachlin, Allan, News as hegemonic reality: American poli­tical culture and the framing of news accounts, Praeger Publishers, New York, 1988.
  45. Радојевић, Предраг Д, „Значај нових димензија моћи за унапређење имиџа државе: случај Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, Бр. 4, 2010.
  46. Rosenberg, Milton J, „Images in relation to the policy pro­cess: American public opinion on Cold-War issues“, У: International behavior: a social-psychological analysis (приредио: Herbert C. Kelman), Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965.
  47. Roth, Katharina P, Diamantopoulos, Adamantios, „Advan­cing the country image construct“, Journal of Business Research, Elsevier, Amsterdam, Vol. 62, No. 7, 2009.
  48. Saleem, Noshina, „U.S. media framing of foreign countries image: an analytical perspective», Canadian Journal of Media Studies, Faculty of Information and Media Stu­dies, London, (Ontario, Canada), Vol. 2, No. 1, април 2007.
  49. Scheufele, Dietram A, „Framing as a theory of media ef­fects“, Journal of Communication, Academy Publisher, Ouily, Vol. 49, No. 1, 1999.
  50. Silverstein, Brett, „Enemy images: the psychology of U.S. attitudes and cognition regarding the Soviet Union“, American Psychologist, The American Psychological Association, Washington, Vol. 44, Iss. 6, June 1989.
  51. Simmons, Beth, „International law and state behavior: commitment and compliance in international monetary affairs”, American Political Science Review, Cambridge University Press /American Political Science Associa­tion, Washington, Vol. 94, No. 4, 2000.
  52. Smith, Anthony D, Myths and memories of the nation, Ox­ford University Press, Oxford, 1999.
  53. Smith, Anthony D, National identity, University of Nevada Press, Reno, 1991.
  54. Smith, Mark, The Kosovo conflict: U.S. public diplomacy and Western public opinion, Center on Public Diplo­macy, Figueroa Press, Los Angeles, 2009.
  55. Tajfel, Henri, Turner, John C, „The social identity of inter­group behaviour“, У: Psychology and intergroup relati­ons (приредили: Stephen Worchel и William Austin), Nelson-Hall Publishers, друго издање, Chicago, 1986.
  56. Tingley, Dustin H, Walter, Barbara F, „The effect of repea­ted play on reputation building: an experimental appro­ach“, International Organization, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 65, Iss. 2, 2011.
  57. Тодорова, Марија, Имагинарни Балкан, ХХ век, Београд, 1999.
  58. Tomz, Michael, Reputation and international cooperation: sovereign debt across three centuries, Princeton Univer­sity Press, Princeton, 2007.
  59. Torgersen, Carl Erik, Rivers, Cheryl, „The construction of reputation and a negotiation“, IACM 18th Annual Con­ference, Seville, 1. јун 2005.
  60. Triandafyllidou, Anna, „National identity and the “other”, Ethnic and Racial Studies, Routledge, London, Vol. 21, No. 4, 1998.
  61. Fan, Ying, „Key Perspectives in nation image: a conceptual framework for nation branding“, Burnel University Re­search Papers, Brunel Business School, Uxbridge, март 2008.
  62. Hanson, Fergus, Shearer, Andrew, China and the world: public opinion and foreign policy, The Lowy Institute for International Policy, Sydney, 2009.
  63. Hao, Yufan, Hou, Ying, „Chinese foreign policy making: a comparative perspective“, Public Administration Revi­ew, Special Issue, децембар, 2009.
  64. Herman, Edward S, Chomsky, Noam, Manufacturing con­sent: the political economy of the mass media, Pantheon Books, New York, 1988.
  65. Herrmann, Richard K, Voss, James F, Schooler, Tonya Y. E, Ciarrochi, Joseph, „Images of international relations: an experimantal test of cognitive schemata“, Internati­onal Studies Quaterly, Wiley-Blackwell, Hoboken, Vol. 41, Iss. 3, 1997.
  66. Heywood, Andrew, Global politics, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2011.
  67. Holsti, Ole R, „The belief system and national images: a case study“, The Journal of Conflict Resolution, SAGE Publications, Thousand Oaks, Vol. 6, No. 3, 1962.
  68. Hunt, Scott A, Benford, Robert D, Snow, David A, „Identity fields: framing processes and the social construction of movement identities”, У: New social movements: from ideology to identity (приредили: Enrique Larana, Hank Johnston, Joseph R. Gusfield), Temple University Press, Philadelphia, 1994.
  69. Цветковић, Владимир Н, „Национални идентитет и (ре)конструкција институција у Србији идеологиje, образование, медији“, Филозофија и друштво, Ин­ститут за филозофију и друштвену теорију, Београд, бр. 19-20, 2002.
  70. Цвијић, Јован, Балканско полуострво, треће издане, За­вод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
  71. Carr, Edward H, The twenty years’ crisis, 1919-1939: an in­troduction to the study of international relations, друго издање, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2001.
  72. Castells, Manuel, The information age: economy, society and culture, Volume II: The power of identity, Blackwell, Cambridge, 1996.
  73. Chen, Lin, „Comparing mass and elite subjective orienta­tions in urban China”, Public Opinion Quarterly, The American Association for Public Opinion Research, Vo­lume 63, No. 2, 1999.
  74. Cherni, Judith A, „Social Local Identities“, У: Globalism, localism and identity: perspectives on the sustainabi­lity transition in Europe (приредио: Tim O’Riordan), Earthscan, London, 2001.
  75. Chong, Alan, Foreign policy in global information apace: actualizing soft power, Palgrave Mcacmillan, New York, 2007.
  76. Cottam, Richard W, Foreign policy motivation: a general theory and a case study, University of Pittsburg Press, Pittsburg, 1977.
  77. Crescenzi, Mark C, Kathman, Jacob D, Kleinberg, Katja B, Wood, Reed M, „Reliability, reputation, and allian­ce formation“, Annual Meeting of the American Political Science Association, Toronto, 3-6. септембар 2009.
  78. Џагић, Петар, Homo Balcanicus, Homo heroicus, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  79. Walter, Barbara F, „Building reputation: why governments fight some separatists but not others”, American Journal of Political Science, Wiley-Blackwell/Midwest Political Science Association, Chicago, Vol. 50, No. 2, 2006.
  80. Wang, Jian, „The power and limits of branding in national image communication in global society“, International Political Communication, Routledge, London, Vol. 14, No. 2, 2008.
  81. Weisigery, Alex, Yarhi-Milo, Keren, „Revisiting reputation: does past actions matter in international politics“, The­ory vs. Policy Connecting Scholars and Practitioners Conference, New Orleans, 17. фебруар 2010.
  82. Wrede-Braden, Antonia Catharina, Reputation for retreat: casualty-aversion and the declining credibility of de­mocracies’ threats, докторска дисертација, Harvard University, Cambridge (Massachusetts, U.S.), 2007.
  83. Yang, Jiemian, „China’s diplomacy: achievements, experi­ences and theoretical thinking in 30 years’ reform and opening-up“, Global Review, Shanghai Institute for International Studies, Shanghai, Vol. 1, 2008.
  84. Xinchun, Niu, „Sino-US Relations: Dependence and Fra­gility”, Contemporary International Relations, China Institutes Of Contemporary International Relations, Be­ijing, Vol. 20, No. 1, 2010.
  85. Галупов балкански монитор 2010, Европски фонд за Балкан, Галуп, Брисел, новембар, 2010.
  86. Европска оријентација грађана Србије: резултати истраживања јавног мњења, Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, Београд, децембар, 2010.
  87. Исследование „Дружественные и недружественные страны для россиян“, Аналитический Центр Юрия Левади, Москва, 31. 05. 2007.
  88. Исследование „Косово и Сербия – На чьей стороне сим­патии Россиян?“, Всероссийский центр изучения общественного мнения, Пресс-випуск № 903, Мо­сква, 17.03.2008.
  89. Исследование „Независимость Косово“, Аналитиче­ский Центр Юрия Левади, Москва, 23. 07. 2007.
  90. Исследование „Россия: её друзья и враги“, Всероссий­ский центр изучения общественного мнения, Пресс­випуск № 951, Москва, 08.05.2008.
  91. Национална стратегија за приступање СЦГ Европској унији, Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, Београд, 2005.
  92. Национална стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. године, Влада Републике Србије, Београд, 2010.
  93. Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, Влада Републике Србије, Београд, 2010.
  94. Edward S. Herman, „Serb demonization as propaganda coup», Global Research Foreign Policy in Focus, April 9, 2009, http://www.globalresearch.ca/index.php7context=va& aid=13130
  95. Joseph S. Nye, The benefits of soft power, Harvard Busi­ness School Working Knowledge Archive, Harvard Bu­siness School, Boston, 8.02.2004, http://hbswk.hbs.edu/ archive/4290.html
  96. Евробарометар – јавно мнење у Европској унији, Европска комисија, 2001-2010. године, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm (приступљено 20. маја 2011. године)
  97. Експозе савезног министра за иностране послове Горана Свилановића у Савезној скупштини СР Југославије“, Министарство иностраних послова Србије, 24. октобар 2001, http://www.mfa.gov.rs/Srpski/Foreinfrahtm
  98. Интернет портал Мондо, http://www.mondo.rs
  99. Истраживање о вредносним системима у свету, http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSAnalizeIndex.jsp
  100. Недељник Национал, http://www.nacional.hr
  101. Политика, http://www.politika.rs
  102. Радио телевизија Војводине, http://www.rtv.rs
  103. Радио телевизија Србије, http://www.rts.rs
  104. Саша Гајић, „Холивудски стереотипи о Србима“, ин­тернет сајт Нова српска политичка мисао, Културна политика, 6. новембар 2007, http://starisajt.nspm.rs/ kulturnapolitika/2007_gajic_hl.htm
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 327(497.11):659.1 171-222