Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС КАО АНАЛИТИЧКИ КОНЦЕПТ: МОГУЋНОСТИ ЗА АНАЛИЗУ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

Сажетак

Појам национални интерес налази се у средишту реалистичких приступа науке о међународним односима и студијама безбедности, а они који се баве његовим проучавањем полазе од претпоставке да се овај појам може користити на најмање два начина. Као средство политичке акције онда кад политичари, односно креатори и реализатори политичких одлука настоје да својим одлукама и акцијама „дају“ легитимитет, истакну њихов значај и подигну их на врх политичких приоритета. Може се користити и као средство политичке анализе, односно као аналитички концепт. Управо овакав начин употребе појма национални интерес и провера његовог сазнајног потенцијала представљају централну тему овог рада. Модел Џозефа Френкела и матрица Доналда Нектерлајна представљају неке од најчешће коришћених модела за проучавање националних интереса великих сила у односу на догађаје који су за те силе (били) од виталног значаја. У раду ће бити разматране могућности адаптације ових модела за потребе анализе националних интереса Републике Србије, а такође ће бити препоручени и конкретни извори за чију анализу би било адекватно применити ове прилагођене истраживачке моделе.

кључне речи:

Референце

  1. Ајзенхамер, Владимир, Иваниш, Жељко, „Макијавели и макијавелизам – одраз у искривљеном огледалу“, Годишњак Факултета безбедности, Факултет безбедности, Београд, 2013, стр. 171-182.
  2. Aron, Raymond, Paix et guerre entre les nations, Calman Levy, Paris, 1962.
  3. Бајагић, Младен, Ружић, Маја, (2014), „Концепт националног интереса у теорији међународних односа“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 159-175.
  4. Beard, Charles A., The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy, Macmillan, New York, 1934.
  5. Burchill, Scott, The National Interest in International Relations Theory, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005.
  6. Вент, Александар, Друштвена теорија међународне политике, Факултет политичких наука, Београд, 2014.
  7. Volc, Kenet, Teorija međunarodne politike, Centar za civilno-vojne odnose/Alexandria Press, Beograd, 2008.
  8. George, Alexander L., Keohane, Robert O., „The Concept of National Interests: Uses and Limitations“ у зборнику Presidential Decision-making in Foreign Policy (приредио Alexander L. George), Westview Press, Boulder, 1980, pp. 217-237.
  9. Gilpin, Robert, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  10. Dimitrijević, Vojin, „Teškoće u definisanju nacionalnog interesa Srbije“, у зборнику Srbija je važna: unutrašnje reforme i evropske integracije (приредили Volfgang Petrič, Goran Svilanović, Kristof Solioz), Samizdat B92, Beograd, 2009, str. 155-162.
  11. Živojinović, Dragan, (2013). „Razumevanje pojma “nacionalni interes” u realističkim teorijama“, у зборнику: Teorije međunarodnih odnosa: realizam (приредио: Dejan Jović), Politička kultura, Zagreb, 2013.
  12. Kaplowitz, Noel, „National Self-Images, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of International Relations“, Political Psychology, International Society of Political Psychology, Columbus, No. 1/1990, pp. 39-82.
  13. Macnamara, W. D., Fitz-Gerald, Ann, „A National Security Framework for Canada“, Policy Matters, Institute for Research on Public Policy, Montreal, No. 10/2002.
  14. Макијавели, Николо, Расправе о првој декади Тита Ливија, Изабрано дело, књига прва, Глобус, Загреб, 1985.
  15. Макијавели, Николо, Владалац, Рад, Београд, 1999.
  16. Милетић, А., Национални интерес у америчкој теорији (докторска дисертација), Факултет политичких наука, Београд, 1977.
  17. Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York, 1948.
  18. Morgenthau, Hans J., „Another Great Debate: The National Interest of the United States“, American Political Science Review, American Political Science Association, Washington, DC, No. 4/1952, pp. 961-988.
  19. Nuechterlein, Donald E., „National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making“, British Journal of International Studies, Political Studies Association, London, No. 3/1976, pp. 246-266.
  20. Rosenau, James N, „National Interest“, у зборнику: International Encyclopaedia of the Social Sciences (приредио: Sills, David L.), MacMillan, New York, 1968, стр. 34-40.
  21. Simić, Dragan, Nauka o bezbednosti: savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ, Beograd, 2002.
  22. Словић, Срђан, „Теоријски приступи Рејмона Арона и Ханса Моргентауа“, у зборнику: Међународна безбедност: теоријски приступи (приредили: Милан Липовац, Драган Живојиновић), Академска књига, Нови Сад, 2014, стр. 87-112.
  23. Sondermann, Fred A, „The concept of the national interest“, Orbis: A Quarterly Journal of World Affairs, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, No. 1/1977, pp. 121-138.
  24. Frankel, Joseph, National Interest, Praeger Publishers, New York, 1970.
  25. Hadžić, Miroslav, Uskraćena bezbednost, Službeni glasnik, Beograd, 2014.
  26. Honneth, Axel, The Struggle for Recognition, MIT Press, Cambridge, 1996.
  27. Williams, Simon, The Role of the National Interest in the National Security Debate (Dissertation), Royal College of Defence Studies, London, 2012.
  28. Закон о одбрани, „Сл. гласник РС.“, бр. 116/07, 88/09, 104/09.
  29. Стратегија националне безбедности Републике Србије, „Сл. гласник РС.“, бр. 88/09.
  30. Устав Републике Србије, „Сл. гласник РС.“, бр. 98/2006.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 323.1:327(497.11)]:321.01 87-108