Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И НАЦИОНАЛИЗАМ

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У ДИСКУРЗИВНОЈ ПРАКСИ: ЈЕДНО ПРОМИШЉАЊЕ У МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОМ КЉУЧУ

Сажетак

Овај рад бави се мултидисциплинарним истраживањем проблема националног идентитета схваћеног као друштвени конструкт. С тим циљем у уводном делу рада истраживан је социјалнопсихолошки аспект фе­номена, потом је фокус померен на конструктивни значај језика/дискурса за његово друштвено дефинисање и редефинисање, односно његове јавне артикулације. Завршни део рада посвећен је јавним дискурсима колективног самопоимања и њиховој политичкој и идеолошкој употребљивости. При том, опсервације су биле фокусиране на три облика политичког стере­отипа, који се због широке употребе и одрживости како у јавним тако и у свакодневном дискурзивним праскама могу посматрати као посебни дискурси; то су: „збирно карактерисање“ нације, митске реминисценције и просторно-временско мапирање у националном кључу. Оваквим приступом настојали смо да превазиђемо дихотомизацију природе овог феномена на политичку и културну димензију, успостављањем сложенијих релација између језика, етнокултурне и политичке димензије националног идентитета.

 

кључне речи:

Референце

  1. Андерсон Б. (1998) Нација, замишљена заједница, Плато, Београд
  2. Бајар, Ж. Ф. (2009) „Имагинарно у идентитетској афирмацији“, (2009), Идентитет(и), Клио, Београд, стр. 384-391.
  3. Борбалан, Ж.К. (2009) „Идентитет, ресурс за акцију“ Идентитет(и), Cliо, Београд стр. 419-424.
  4. Бер, В. (2001), Увод у социјални конструкционизам, Београд.
  5. Голубовић, З. (1999), Ја и други. Антрополошка истраживања индивидуалноги колективног идентитета, Република, Београд
  6. Вест, К. (2008), „Нова културна политика различитости“, Студије културе (прир. Ђорђевић, Ј.), Службени гласник, Београд, стр. 423­-435.
  7. Ђерић., Г. (2005), Пр(а)во лице множине, Београд
  8. Grimshaw, A. (2003), “Discourse and Sociology: Sociology and Dis­course”, The Handbook of Discourse Analysis. Schiffrin, Deborah, Debo­rah Tannen and Heidi E. Hamilton (eds). Blackwell Publishing
  9. Жунић, Д. Национализам и књижевност, стр. 12, 14. http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001127/01/133.pdf
  10. Камијери К. (2009) „Културе и стратегије или хиљаду начина прилагођавања“, Идентитет(и), Cliо, Београд, 105-113.
  11. Connel S., Hartman, D., (1998) Ethnicity and Race, Making Identities in Changing World, London, Pine Forge Press Sage Publications
  12. Милошевић-Ђорђевић, Ј. (2003) „Један покушај класификације теоријских разматрања националног идентитета“, Психологија, 36 (2), 125-140.
  13. Милошевић-Ђорђевић, Ј. (2008), Човек о нацији, Институт за политичке студије, Београд
  14. Недељковић, С. (2007), Част, крв и сузе. Огледи из антропологије етницитета и национализма, Београд
  15. Наумовић, С. (1996), „Од идеје обнове до праксе употребе: оглед о односу политике и традиције на примеру савремене Србије“, Од мита до фолка. Београд – Крагујевац, стр. 109—145.
  16. Прелић, М. (2008), (Н)и овде, (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века, Посебна издања ЕИ САНУ 64, Београд
  17. Rapport, N., Overing Ј. (2000), „Culture“, in: Social and Cultural Anthro­pology: The Key Concepts, London: Routledge, 92-102.
  18. Павловић. М. (1991), „Глобализација и регионални културни идентитет“, Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, Београд
  19. Price, V., „On the Public Aspects of Opinion: Linking Levels of Analy­sis in Public Opinion Research“, Communication Research, 15, 659-679, 1988
  20. Рот, К. (2000), Слике у Главама, Београд
  21. Робинс К. (2008), „Ка Лондону: граду изван нације“, Студије културе (прир. Ђорђевић, Ј), Службени гласник, Београд
  22. Смит, А., (1998), Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд
  23. Тијес А.М. (2009), „Културна производња европских нација“, Идентитет(и), Cliо, Београд
  24. Формозе, Б. (2009), „Расправе о етницитету“, Идентитет(и), 295-­312, Cliо, Београд
  25. Фуко, М. (2008), Археологија знања, Београд
  26. Фуко М. (2001), Поредак дискурса, Карпос, Лозница
  27. Халперн К., Руано-Борбалан К., прир. (2009), Идентитет(и), Cliо, Београд
  28. Хол, С. (2001), „Коме треба ’идентитет’?“, Реч, 64/10, Београд
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 323.1:159.922.4 1-26