Изабери језик:
Тема броја

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И ЕВРОПСКИ ПРОЦЕСИ

НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ У БОЛОЊСКОМ ПРОЦЕСУ

Сажетак

Предмет овог рада јесте разматрање националног и европског идентитета, као облика колективне самосвести и битног чиниоца општег и хуманистичког васпитања и образовања, у реформи високог образовања према стандардима Болоњског процеса. При томе се полази од Болоњске декларације где је указано да ће се у реформи образовања поштовати различите културе, језици и национални образовни системи. Национални идентитет је у Болоњском процесу садржан двоструко. Најпре као његово свођење искључиво на етничка обележја, а потом, као настојање да се гради европски идентитет, који је у функцији глобализацијских процеса и евроинтеграција. У том контексту, и као потврда ове тезе, илустративно се указује на заступљеност релевантних садржаја о националном идентитету у реформисаним студијским програмима учитељских факултета у Београду и Загребу.

кључне речи:

Референце

  Студије, зборници и чланци

  1. Antonić Slobodan: Nacija u strujama prošlosti: Ogledi o održivosti demokratije u Srbiji, Čigoja, Beograd, 2003.
  2. Базић Јован: ‘’Дијалектика односа између политике и образовања’’, Зборник радова Учитељског факултета у Презрену Лепосавићу, Лепосавић 4/2010.
  3. Базић Јован: ‘’Структуралне промене и глобализацијски процеси у савременом друштву’’, Српска политичка мисао, Београд, 3-4/2006.
  4. Benedikt Anderson: Nacija: Zamišljena zajednica, Plato, Beograd, 1998.
  5. Veljak Lino: Štancovanje radne snage, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=900391, 5.03.2011.
  6. Delores Jacques, et all: Learning: The tresaure within, UNESCO Publishing, Paris, 1996.
  7. Evropski univerzitet 2010? (Priredili: Srbijanka Turlajić, Staša Babić i Zoran Milutinović), Alternativna akademska mreža, Beograd, 2001.
  8. Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une Nation?: et autres écrits politiques, Imprimerie nationale, Paris, 1996.
  9. Filipović Mileva: ‘’Paradigma za konstrukciju nacionalnih identiteta”, Sociologi­ja, 4/2001.
  10. Guillorel Hervé et. Michels Patrick: ‘’Continuité territoriale, continuité nationale: l’ exemple Yugoslave’’, Balkanologie, I, No. 1 Juliet.
  11. Hannerc Ulf: ‘’Some comments on the Antropologyof Etnicity in the United Sta­tes’’ (1976) in Sollos, W: Theories of Etnicity, University Press, New York 1996.
  12. Jaspers Karl: Ideja univerziteta, Plato, Beograd, 2003.
  13. Jenkins Richard: Social Identity, Routledge, London, 1996.
  14. Кравченко Альберт Иванович: Культурология, Академический Проект, Москва, 2002.
  15. Liessmann Konrad Paul: Teorija neobrazovanosti – Zablude društva znanja, Jesen­ski i Turk, Zagreb, 2008.
  16. Милошевић Јасна: “Значај националног идентитета’’, Српска политичка ми­сао, Београд, 1-4/2003.
  17. Милошевић Ђорђевић Јасна: Човек о нацији: Схватање националног иден­титета у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  18. Мировић Александра: ‘’Национални идентитет, национализам и либерална демократија’’, Српска политичка мисао, Београд, 3/2008.
  19. Mitrović Ljubiša: Virus neoliberalizma i obrazovanje na platformi Bolonjske de­klaracije, http://www.nspm.rs/kulturna-politika/virus-neoliberalizma-i-obrazovanje-na-platformi-bolonjske-deklaracije.html, 04. 2011.
  20. Нечаев Валерий Яковлевич: ‘’Параметры глобализации и факторы Болонско­го процесса’’, Вестник Московского университета, Сер. 18, Социология и политология. Москва, 4/2004.
  21. Ниче Фридрих: О будућности наших образовних установа, Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци, Нови Сад, 1997.
  22. Nozick Robert: Anarhija, država i utopija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
  23. Recognition int he Bologna Process: policy development and the road to good practice, (Andrejs Rauhvargers and Sjur Bergan, eds.) Council of Europe Pu­blishing, Strasbourg, 2006.
  24. Савићевић М. Душан: ‘’Социо-филозофски основи Болоњске декларације’’, Педагошка стварност, 7-8/2007.
  25. Smit Antoni D: Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Zemun; Čigoja štampa, Beograd, 1998.
  26. Steinberg Stephen: The Etnic Mith, Beacon Press Books, Boston, 1989.
  27. Stojković Branimir: Evropski kulturni identitet, JP Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  28. Суботић Драган: ‘’Два обрасца националног и државног идентитета традиционални, органски и модерни либерални у политичкој култури Србије’’, Политичка ревија, Београд, 1/2002.
  29. Сузић Ненад: ‘’Форма и суштина Болоњског процеса’’, Дидактички путокази: часопис за наставну теорију и праксу, Бања Лука, 50/2009.
  30. Such Jan: ‘’Nacionalni identitet naspram europskog identiteta”, Politička misao, Zagreb, 4/2000.
  31. Uzelac Milan: Priče iz bolonjske šume, Visoka škola za obrazovanje vaspitača, Vršac; Studio Veris, Novi Sad, 2009.
  32. Castells Manuel: Moć identiteta, Golden marketing, Zagreb 2002.

  Документа

  1. Акредитовани студијски програми, Учитељски факултет, Универзитет у Београду, http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/akreditacije/default.htm,
  2. Берлински коминике, http://www.mp.gov.rs/userfiles/dokumenti/visoko/Final%20Draft%20of%20the%20Berlin%20Communiqu%C3%A9.doc,
  3. Болоњска декларација, http://www.mpn.gov.rs/userfiles/dokumenti/visoko/BoPDF
  4. Program poslijediplomskog doktorskog studija, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Zagreb, http://www.ufzg.hr/wp-content/uploads/2010/11/pROGRAM-DOKTORSKOG-STUDIJA-2010.pdf,
  5. Red predavanja, akademska godina 2010./2011., Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2011., http://www.ufzg.hr/wp-content/uploads/2010/08/Redpredavanja-2010-2011-4.pdf,
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 378.014.3”20”:323.1(4) 25-46