Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

NACIONALNA BEZBEDNOST I PARLAMENTARNA KONTROLA

Sažetak

Parlamenti u savremeno koncipiranim i izgrađenim državama imaju veliku ulogu i odgovornost u procesima civilne demokratske kontrole uključujući, između ostalog, i kontrolu donošenja Zakona o odbrani i bezbednosti, imenovanja ili razrešenja određenih rukovodećih lica, utvrđivanje rashoda i odobravanja budže ta za odbranu i bezbednost itd. Sama priroda i dinamika sektora bezbednosti predstavlja pravi izazov za delotvornu parlamentarnu kontrolu. Raznolikost često veoma tehničkih pitanja, znatna veličina i kompleksna organizacija subjekata bezbed­nosti, zakoni o tajnama, pravila i procedure umnogome otežaeaju parlamentarcima da delotvorno rade osim ukoliko su u stanju sprovesti nezavisno istraživanje i imati svoju stručnost, nezavisnu od drugih. Parlamentarna kontrola nad sistemam bezbednosti čini centralni organizacioni princip u državama u kojima su metode vršenja vlasti u skla­du sa demokratskom praksom. Na Parlament se gleda kao na manje adekvatnu instituciju za bavljenjem pitanjima vezanim za nacionalnu bezbednost države, a naročito zbog vremenski relativno duge procedur odlučivanja i nemanja najčešće potpunog uvida u sve rlevantne podatke kao i zbog nedostatka stručnog (kompetentnog) kadra za problematiku iz ove obla­sti.

Ključne reči:

Reference

  1. Huntington S.: „The Soldier and the State“ and „Politics of civil Military Relations“, Belknap Press, Harvard University, 1957.
  2. Janowitz М.: „The Professional Soldier“, A Social and Political Portrait Glencoe, Illinois, Free Press, 1960.
  3. Lasswell H.: „The Garison State“, The American Journal of Sociology, New York, 1941.
  4. Spencer H.: The Military and industrial Society, Studies from Psyhologi, Sociology and Antropology, London, 1964.
  5. Touckuevill A.: On war, Society and the Military, London, 1964.
  6. Беблер А.: „On Military sociology in Yugoslavia“ (реферат са мађународног социолошког удружења) Минхен 1988. – вероватно са неког скупа навести у оригиналу назив удружења и скупа.
  7. Вебер М.: Привреда и друштво, том 1 и 2, Просвета Београд 1976.
  8. Вуксановић Д.: Стварање модерне српске војске, СКЗ ВИНЦ, Бе­оград 1993.
  9. Гликсман А.: Говор рата, ВИНЦ, Београд, 1991.
  10. Дрикер П.: Посткапиталистичко друштво, Пословни систем „Грмеч“, Привредни преглед, Београд 1995.
  11. Екмечић М.: Сусрет цивилизација и српски однос према Европи, Но­ви Сад 1977.
  12. Милс Р.: Елита власти, Култура, Београд, 1964.
  13. Молнар Т.: Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  14. ОСЦЕ-ов кодекс понашања у политичко-војним аспектима безбедности (1994) www.osce.org
  15. Поповић М.: Проблеми друштвене структуре, Београд, 1967.
  16. Симеуновић Д.: Нови светски поредак и национална држава – Огледи, Београд, 1995.
PERIODIKA Politička revija 2/2010 УДК: 355.01+351.74]:342.53 147-168
ç