Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И ПАРЛАМЕНТАРНА КОНТРОЛА

Сажетак

Парламенти у савремено конципираним и изграђеним државама имају велику улогу и одговорност у процесима цивилне демократске контроле укључујући, између осталог, и контролу доношења Закона о одбрани и безбедности, именовања или разрешења одређених руководећих лица, утврђивање расхода и одобравања буџе та за одбрану и безбедност итд. Сама природа и динамика сектора безбедности представља прави изазов за делотворну парламентарну контролу. Разноликост често веома техничких питања, знатна величина и комплексна организација субјеката безбед­ности, закони о тајнама, правила и процедуре умногоме отежаеају парламентарцима да делотворно раде осим уколико су у стању спровести независно истраживање и имати своју стручност, независну од других. Парламентарна контрола над системам безбедности чини централни организациони принцип у државама у којима су методе вршења власти у скла­ду са демократском праксом. На Парламент се гледа као на мање адекватну институцију за бављењем питањима везаним за националну безбедност државе, а нарочито због временски релативно дуге процедур одлучивања и немања најчешће потпуног увида у све рлевантне податке као и због недостатка стручног (компетентног) кадра за проблематику из ове обла­сти.

кључне речи:

Референце

  1. Huntington S.: „The Soldier and the State“ and „Politics of civil Military Relations“, Belknap Press, Harvard University, 1957.
  2. Janowitz М.: „The Professional Soldier“, A Social and Political Portrait Glencoe, Illinois, Free Press, 1960.
  3. Lasswell H.: „The Garison State“, The American Journal of Sociology, New York, 1941.
  4. Spencer H.: The Military and industrial Society, Studies from Psyhologi, Sociology and Antropology, London, 1964.
  5. Touckuevill A.: On war, Society and the Military, London, 1964.
  6. Беблер А.: „On Military sociology in Yugoslavia“ (реферат са мађународног социолошког удружења) Минхен 1988. – вероватно са неког скупа навести у оригиналу назив удружења и скупа.
  7. Вебер М.: Привреда и друштво, том 1 и 2, Просвета Београд 1976.
  8. Вуксановић Д.: Стварање модерне српске војске, СКЗ ВИНЦ, Бе­оград 1993.
  9. Гликсман А.: Говор рата, ВИНЦ, Београд, 1991.
  10. Дрикер П.: Посткапиталистичко друштво, Пословни систем „Грмеч“, Привредни преглед, Београд 1995.
  11. Екмечић М.: Сусрет цивилизација и српски однос према Европи, Но­ви Сад 1977.
  12. Милс Р.: Елита власти, Култура, Београд, 1964.
  13. Молнар Т.: Либерална хегемонија, СКЦ, Београд, 1996.
  14. ОСЦЕ-ов кодекс понашања у политичко-војним аспектима безбедности (1994) www.osce.org
  15. Поповић М.: Проблеми друштвене структуре, Београд, 1967.
  16. Симеуновић Д.: Нови светски поредак и национална држава – Огледи, Београд, 1995.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 355.01+351.74]:342.53 147-168